Telematicapremie voor de tandartsen

U kunt voortaan een premie ontvangen voor het gebruik van telematica.


Wat is de telematicapremie?

Het is een forfaitair bedrag dat we onder bepaalde voorwaarden betalen aan de tandartsen. Daarmee willen we het gebruik van ‘e-services’ ondersteunen.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 800 EUR.

Onder welke voorwaarden kunt u de telematicapremie ontvangen?

Een koninklijk besluit stelt de voorwaarden vast om de telematicapremie te verkrijgen. Voor de premie 2017 heeft het Verzekeringscomité de voorwaarden vastgesteld en het koninklijk besluit zal binnenkort gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Op 13 november 2017 heeft het Verzekeringscomité een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de gebruiksdrempels bij 2 criteria voor de premie 2017 versoepelt: raadplegen van de tarieven en gebruik van de eHealthbox (zie hieronder).

Om de telematicapremie 2017 te verwerven, moet u aan de voorwaarden voldoen met betrekking tot:

  • uw activiteit
  • uw gebruik van telematica voor 4 diensten vermeld in onderstaande tabel, waaronder verplicht de raadpleging van de verzekerbaarheid en de tarieven.

Voorwaarden betreffende uw activiteit:

    1. U hebt een bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts, van tandarts-specialist in de orthodontie of van tandarts-specialist in de parodontologie.
    2. U hebt tijdens het premiejaar minstens 300 tandheelkundige verstrekkingen uitgevoerd die de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) heeft vergoed, als u op 1 januari van het premiejaar al 5 jaar een RIZIV-nummer had dat voor erkende tandartsen is voorbehouden. Had u dat RIZIV-nummer op 1 januari van het premiejaar nog geen 5 jaar? Dan moet u de minimale activiteitsdrempel van 300 verstrekkingen niet hebben bereikt.

Voorwaarden betreffende uw gebruik van telematica:

Hierbij de uit te voeren diensten en te gebruiken toepassingen via uw software om de premie te kunnen vragen:

Te gebruiken diensten en toepassingen

Voorwaarden voor de premie 2017

Een geneesmiddel voorschrijven via Recip-e

Minstens 50% van uw voorschriften van vergoedbare geneesmiddelen via Recip-e hebben uitgevoerd sinds 01/07/2017.

De verzekerbaarheid raadplegen via MyCareNet

Als u niet de verzekerbaarheid hebt geraadpleegd in 2016, minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid uitvoeren in 2017.

Of

Als u de verzekerbaarheid hebt geraadpleegd in 2016, minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid uitvoeren per maand gedurende 6 kalendermaanden in 2017.

De tarieven raadplegen via MyCareNet

Minstens 1 maal per maand de tarieven raadplegen via MyCareNet vanaf 01/09/2017.

Onder voorbehoud van de publicatie in het Belgisch staatsblad wordt de gebruiksdrempel: minstens 1 maal per maand de tarieven raadplegen via Mycarenet vanaf 01.10.2017.

Factureren via
e-Fac van MyCareNet

Minstens 100 verstrekkingen in derdebetaler aangerekend hebben sinds 01/09/2017 EN minstens 10 % van die verstrekkingen via e-Fac gefactureerd hebben.

Een medicatieschema inlezen via de regionale gezondheidsnetwerken

Minstens 1 maal een medicatieschema ingelezen hebben in 2017.

 

Downloaden van berichten via de eHealthbox

Minstens 1 bericht per maand downloaden van de eHealthbox gedurende het laatste trimester van 2017.

Onder voorbehoud van de publicatie in het Belgisch staatsblad wordt de gebruiksdrempel: minstens 1 bericht downloaden van de eHealthbox in het laatste trimester van 2017.


Hoe en wanneer kunt u uw telematicapremie aanvragen?

U kon de premie 2016 bij ons aanvragen tot en met 31 oktober 2017.

De premie 2017 zult u kunnen aanvragen vanaf juli 2018 tot en met 31 oktober 2018.

U doet dat online via de module ‘Mijn premieaanvragen’ van onze MyRiziv-toepassing. Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u online feedback over uw scores met betrekking tot het gebruik van e-diensten in de gemeten referentieperiode en de beslissing met betrekking tot uw aanvraag.

Als u niet akkoord gaat met de beslissing, dan kunt u die online betwisten bij de leidend ambtenaar van onze Dienst geneeskundige verzorging  via dezelfde MyRiziv-module ‘Mijn premieaanvragen’. U doet dat binnen 60 dagen vanaf de datum van de online kennisgeving van de beslissing.

Wanneer en op welk rekeningnummer betalen wij de premie?

Reglementair gezien gebeurt de uitbetaling vóór het einde van het jaar waarin u de premieaanvraag indient. In de praktijk betalen wij minstens op tweemaandelijkse basis.

Wij betalen uw premie op het rekeningnummer waarop wij in het verleden uw accrediteringsforfait stortten. Als wij uw rekeningnummer al kennen, dan hoeft u dat rekeningnummer dus niet opnieuw te registreren. U kunt dat rekeningnummer indien nodig wijzigen op het moment dat u uw aanvraag indient.

Contacten

 

Laatst aangepast op 06 december 2017