Vergoedingen voor de activiteiten in de triage- en afnamecentra COVID-19 vóór 27 juli 2020

Op deze pagina vindt u de vergoedingen en de facturatieregels zoals die van kracht waren vóór 27 juli 2020 voor de activiteiten van de triage- en afnamecentra. Deze regels blijven belangrijk voor de centra die nog niet alle verzamelstaten hebben ingediend met de prestaties die vóór deze datum hebben plaats gevonden.

Wat vergoeden we de triage- en afnamecentra vóór 27 juli 2020? Voor welk bedrag?

VERGOEDING VOOR DE FYSIEKE ONDERZOEKEN EN DE STAALAFNAME VAN DE PATIËNTEN

Voor het onderzoek van elke patiënt in een centrum is er een honorarium van 26,78 EUR. De eventuele staalafname is hierbij inbegrepen. Voor weekends en feestdagen wordt dit honorarium verhoogd met 13,20 euro.

Verder op deze pagina kan u de facturatieregels vinden voor het fysiek onderzoek van de patiënt.

VERGOEDING VOOR DE  COÖRDINATIE, DE ADMINISTRATIEVE EN DE VERPLEEGKUNDIGE ONDERSTEUNING

We voorzien volgende vergoedingen:

 • een forfaitair honorarium van 80,34 EUR per uur voor de coördinatie door de medische coördinator, tijdens de uren dat het centrum geopend is. (met een maximum van 12 uur per dag, ongeacht het aantal coördinatoren)

 • een vergoeding van 47,25 EUR per uur voor verpleegkundige zorg in het centrum, tijdens de uren dat het centrum geopend is. (met een maximum van 12 uur per dag, ongeacht het aantal verpleegkundigen);

Opgelet: Voor de centra die ook de afnamefunctie aanbieden, mag vanaf 4 mei 2020 het aantal uren coördinatie en verpleegkundige ondersteuning samen maximum 36 uur per dag bedragen.
De verzamelstaat die u verder op deze pagina vindt, is aangepast aan deze nieuwe situatie.

Als u al verzamelstaten voor coördinatie, verpleegkundige en administratieve ondersteuning voor de periode vanaf 4 mei heeft bezorgd aan het RIZIV en als u voor deze periode bijkomende gepresteerde uren wenst aan te rekenen in het licht van deze nieuwe regelgeving, vragen wij u om een aanvullende verzamelstaat door te sturen. Daarin vermeldt u uitsluitend de nog niet eerder doorgegeven uren.

 • een vergoeding van 34,96 EUR per uur voor administratieve ondersteuning van het centrum, tijdens de uren dat het centrum geopend is (met een maximum van 12 uur per dag, ongeacht het aantal administratieve assistenten).

Belangrijk:

De verpleegkundigen en het administratief personeel hebben enkel recht op die vergoedingen als ze voor hun diensten nog geen andere vergoeding krijgen vanuit de verzekering voor geneeskundige verzorging of in het kader van een andere Belgische regelgeving.

Hoe gebeurt de facturatie van de activiteiten vóór 27 juli 2020 aan de verzekering voor geneeskundige verzorging?

VERGOEDING VOOR DE FYSIEKE ONDERZOEKEN VAN DE PATIËNTEN MET INBEGRIP VAN DE EVENTUELE STAALAFNAME

Regels om een fysiek onderzoek te factureren:

 • Er is geen persoonlijk aandeel (remgeld) voor de patiënt.
 • Toeslagen en ereloonsupplementen vragen is niet toegelaten.
 • Voor de onderzoeken is het dus niet nodig om een getuigschrift voor verstrekte hulp op te stellen. Het is ook niet mogelijk om ze aan te rekenen via eFact of eAttest!
 • Elke arts die werkt in een centrum kan de verstrekking aanrekenen, ook als de patiënt ingeschreven is in een medisch huis. Het medisch huis moet dit dus niet ten laste nemen.
 • Het centrum mag de verstrekking maar 1 keer per dag per patiënt aanrekenen. Cumul met een honorarium voor raadpleging, bezoek of advies, zoals omschreven in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, is niet mogelijk.
 • De fysieke triage die plaatsvindt in de centra staat los van de verstrekkingen voor de telefonische adviezen voor triage van COVID-19 (nomenclatuurcode 101990) en zorgcontinuïteit (nomenclatuurcode 101135).

Op welke rekening ontvangt u onze tegemoetkoming voor het fysiek onderzoek van de patiënt?

Er zijn 2 opties om de vergoedingen van de fysieke onderzoeken te laten uitbetalen:

 1. Betaling op de bankrekening van elke arts die het onderzoek heeft uitgevoerd.
  De betaling gebeurt op het bankrekeningnummer dat bij de verzekeringsinstellingen gekend is. De verzekeringsinstellingen kennen immers het rekeningnummer van elke arts die de derdebetalersregeling toepast.
 2. Betaling op het gemeenschappelijke bankrekeningnummer van het centrum. Deze mogelijkheid is te verkiezen als er ook artsen meewerken in het centrum die nooit de derdebetalersregeling toepassen of die, buiten deze situatie, niet langer hun beroepsactiviteit uitoefenen. (Hun rekeningnummer is dan niet gekend door de verzekeringsinstellingen).

Elk centrum moet zijn keuze doorgeven via het Keuzeformulier voor de eerstelijnscentra ivm de betalingen van de verstrekkingen door artsen door het formulier in te vullen en ondertekend naar covid19@riziv-inami.fgov.be te sturen. We kunnen de betalingen ten vroegste uitvoeren nadat we het formulier hebben ontvangen.

Welke info bezorgt u ons en hoe?

De facturatie gebeurt wekelijks op basis van een verzamelstaat ‘verstrekkingen’. De centra moeten de verzamelstaat invullen en in elektronisch formaat (Excel, csv of Acces) sturen naar covid19@riziv-inami.fgov.be.

 • De centra maken per week een verzamelstaat op met de verstrekkingen van maandag tot en met zondag. Hierin staan per onderzoek de volgende gegevens:
  • identificatienummer van het centrum
  • datum van het onderzoek
  • identificatie van de patiënt (INSZ-nummer of bij gebrek daaraan de naam, voornaam en de geboortedatum)
  • identificatie van de arts (Naam, voornaam, RIZIV-nummer).
 • Voor zover alle elementen van de verzamelstaat aanwezig zijn, kunnen we ook lijsten opgemaakt door gehomologeerde softwarepakketten aanvaarden. Ook deze lijsten moeten de centra aanleveren in Excel, csv of Access.
  We aanvaarden geen Word- en PDF-bestanden.
 • Een handtekening is niet nodig.
 • We nemen enkel de verzamelstaten in aanmerking die de medische verantwoordelijke of de administratieve contactpersoon van het centrum ons stuurt.

En daarna?

 • We bundelen wekelijks de verzamelstaten en bezorgen ze aan het Nationaal Intermutualistisch college (NIC).
 • Het NIC verdeelt de verzamelstaten over de verschillende ziekenfondsen in functie van het lidmaatschap van de patiënt.
 • De verzekeringsinstellingen:
  • betalen de artsen op het aangeduide of gekende rekeningnummer
  • informeren ons over patiënten die niet zijn aangesloten bij een ziekenfonds of die niet in orde zijn met hun verzekerbaarheid. We zullen afspraken maken met de POD Maatschappelijke Integratie om de kosten ten laste te nemen.

VERGOEDING VOOR DE COÖRDINATIE, DE ADMINISTRATIEVE EN DE VERPLEEGKUNDIGE ONDERSTEUNING

Welke info bezorgen en hoe?

De facturatie gebeurt wekelijks op basis van een verzamelstaat ‘coördinatie’. De centra moeten de verzamelstaat invullen en in elektronisch formaat (Excel, csv of Acces) sturen naar covid19@riziv-inami.fgov.be.

 • De centra maken per week een verzamelstaat op met de verstrekkingen van maandag tot en met zondag. De verzamelstaten bevatten de volgende gegevens:
  • identificatienummer van het centrum
  • de datum
  • de identificatie van de coördinerend arts (naam, voornaam en RIZIV-nummer)
  • het aantal uur coördinatie, verpleegkundige en administratieve ondersteuning.
 • Voor zover alle elementen van de verzamelstaat aanwezig zijn, kunnen we ook lijsten opgemaakt door gehomologeerde softwarepakketten aanvaarden. Ook deze lijsten moeten de centra aanleveren in Excel, csv of Access.
  We aanvaarden geen Word- en PDF-bestanden.
 • Een handtekening is niet nodig.
 • We nemen enkel de verzamelstaten in aanmerking die de medische verantwoordelijke of de administratieve contactpersoon van het centrum ons bezorgt.

En daarna?

We betalen de vergoedingen op het rekeningnummer dat het centrum heeft opgegeven.

HOE WORDEN VANAF 4 MEI DE AFNAMES GEFACTUREERD?

Er kunnen zich 2 verschillende situaties voordoen:

 1. De arts verricht een lichamelijk onderzoek:

  Deze onderzoeken worden afgerekend via de verzamelstaat voor de verstrekkingen. De eventuele afname is inbegrepen in het honorarium voor het onderzoek en wordt dus niet afzonderlijk gefactureerd.

 2. De arts neemt enkel een staal af, maar verricht geen lichamelijk onderzoek:

Vanaf 4 mei 2020 mag het aantal uur coördinatie door een arts en verpleegkundige ondersteuning samengeteld maximum 36 uur per dag bedragen. Deze uitbreiding laat de centra die ook de afnamefunctie aanbieden toe om de staalafnames te honoreren. Zij worden dus afgerekend via de verzamelstaat voor de coördinatie en de verpleegkundige ondersteuning.

De staalafname door een arts kan via deze verzamelstaat gefactureerd worden aan het uurtarief voor de coördinatie.

De staalafname door een verpleegkundige kan via deze verzamelstaat gefactureerd worden aan het uurtarief voor de verpleegkundige ondersteuning.

Deze regeling geldt vanaf 4 mei tot en met 26 juli 2020.

Vragen?

 

Laatst aangepast op 12 augustus 2020