Vergoedingen voor eerstelijnstriagecentra COVID-19

Triagecentra zijn specifiek opgezette centra om patiënten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met COVID-19. Zij doen dat na verwijzing door een arts. De verzekering voor geneeskundige verzorging steunt deze centra en voorziet een aantal vergoedingen voor dergelijke centra: voor de opstart en de dagelijkse coördinatie, voor de fysieke onderzoeken van de patiënten en voor de verpleegkundige en administratieve ondersteuning.
Hierbij het bedrag van deze vergoedingen en de manier om ze aan te rekenen aan de ziekteverzekering.

Wat zijn triagecentra?

Triagecentra zijn specifiek opgezette centra om patiënten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met COVID-19. Zij doen dat na verwijzing door een arts. Die patiënten hoeven zo niet naar de wachtzaal van een huisarts of naar de spoedafdeling van een ziekenhuis te gaan, waar ze anderen kunnen besmetten. Indien nodig verwijst het triagecentrum hen daarna naar het ziekenhuis voor hospitalisatie. De centra zijn een initiatief van artsen en overheden en maken deel uit van de eerstelijnszorg.

Elk triagecentrum staat onder toezicht van een medische verantwoordelijke die het dagelijkse functioneren van het centrum garandeert. Daarnaast zijn er medische coördinatoren die instaan voor de organisatie, de planning, de verdeling van de artsen enz.

Welke triagecentra komen in aanmerking voor vergoedingen?

Alle triagecentra die van ons een identificatienummer hebben gekregen, komen in aanmerking voor een aantal vergoedingen.

Lijst van triagecentra met een identificatienummer

Om een identificatienummer te verkrijgen moeten de triagecentra ons ten minste de volgende gegevens bezorgen via covid19@riziv-inami.fgov.be. Ook als die gegevens wijzigen, moeten de centra ons dat onmiddellijk via e-mail laten weten:

 • plaats van het fysiek triagecentrum
 • contactadres
 • startdatum van de activiteit
 • één medische verantwoordelijke (naam, e-mail, telefoon)
 • één administratieve contactpersoon (naam, e-mail, telefoon)
 • het rekeningnummer waarop we de vergoedingen mogen uitbetalen.

Belangrijk:

Er zijn 2 opties om de vergoedingen van de fysieke onderzoeken te laten uitbetalen:

 1. Betaling op de bankrekening van elke arts die het onderzoek heeft uitgevoerd.
  De betaling gebeurt op het bankrekeningnummer dat bij de verzekeringsinstellingen gekend is. De verzekeringsinstellingen kennen immers het rekeningnummer van elke arts die de derdebetalersregeling toepast.
 2. Betaling op het gemeenschappelijke bankrekeningnummer van het triagecentrum. Deze mogelijkheid is te verkiezen als er ook artsen meewerken in het triagecentrum die nooit de derdebetalersregeling toepassen of die niet langer hun beroepsactiviteit uitoefenen. Hun rekeningnummer is niet gekend door de verzekeringsinstellingen.

Elk triagecentrum moet ten laatste op 15 april het Keuzeformulier voor de eerstelijnstriagecentra ivm de betalingen van de verstrekkingen door artsen invullen en ondertekend naar covid19@riziv-inami.fgov.be sturen. We kunnen de betalingen ten vroegste uitvoeren nadat we het formulier hebben ontvangen.

Voor welke vergoedingen komen de triagecentra in aanmerking?

 • VERGOEDING VOOR DE OPSTART VAN HET TRIAGECENTRUM EN DE COÖRDINATIE VAN DE WERKZAAMHEDEN
  • Voor de opstart van het triagecentrum in de periode voorafgaand aan de opening krijgt elk centrum maximaal 7.230,60 EUR, in verhouding tot het aantal inwoners en het aantal deelnemende huisartsen. Dat bedrag vergoedt de activiteit van de artsen die aan de opstart hebben meegewerkt.
  • Voor de coördinatie door de medische coördinator, tijdens de uren dat het centrum geopend is, is er een forfaitair honorarium voorzien van 80,34 EUR per uur (met een maximum van 12 uur per dag, ongeacht het aantal coördinatoren).

 • VERGOEDING VOOR DE FYSIEKE ONDERZOEKEN VAN DE PATIËNTEN

Voor het onderzoek van elke patiënt in een triagecentrum is er een honorarium van 26,78 EUR. Voor weekends en feestdagen wordt dit honorarium verhoogd met 13,20 euro.

Enkele preciseringen:

  • Er is geen persoonlijk aandeel voor de patiënt.
  • Toeslagen en ereloonsupplementen vragen is niet toegelaten.
  • Voor de onderzoeken is het dus niet nodig om een getuigschrift voor verstrekte hulp op te stellen. Het is ook niet mogelijk om ze aan te rekenen via eFact of eAttest!
  • Elke arts die werkt in een triagecentrum kan de verstrekking aanrekenen, ook als de patiënt ingeschreven is in een medisch huis. Het medisch huis moet dit dus niet ten laste nemen.
  • Het centrum mag de verstrekking maar 1 keer per dag per patiënt aanrekenen. Cumul met een honorarium voor raadpleging, bezoek of advies, zoals omschreven in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, is niet mogelijk.
  • De fysieke triage die plaatsvindt in de centra staat los van de verstrekkingen voor de telefonische adviezen voor triage van COVID-19 (nomenclatuurcode 101990) en zorgcontinuïteit (nomenclatuurcode 101135).

 • VERGOEDING VOOR DE VERPLEEGKUNDIGEN EN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL
  • Voor verpleegkundige zorg in het triagecentrum, tijdens de uren dat het centrum geopend is, is er een vergoeding van 47,25 EUR per uur voorzien (met een maximum van 12 uur per dag, ongeacht het aantal verpleegkundigen).
  • Voor administratieve ondersteuning van het triagecentrum, tijdens de uren dat het centrum geopend is, is er een vergoeding van 34,96 EUR per uur voorzien (met een maximum van 12 uur per dag, ongeacht het aantal administratieve assistenten).

Belangrijk:

De verpleegkundigen en het administratief personeel hebben enkel recht op die vergoedingen als ze voor hun diensten nog geen andere vergoeding krijgen vanuit de verzekering voor geneeskundige verzorging of in het kader van een andere Belgische regelgeving.

Hoe gebeurt de facturatie?

 • VERGOEDING VOOR DE OPSTART VAN DE TRIAGEPOST

De vergoeding voor de opstart van het triagecentrum zullen we eenmalig uitbetalen op het rekeningnummer dat het triagecentrum heeft opgegeven.

 • VERGOEDING VOOR DE FYSIEKE ONDERZOEKEN VAN DE PATIËNTEN

De facturatie gebeurt wekelijks op basis van een verzamelstaat ‘verstrekkingen’. De triagecentra moeten de verzamelstaat invullen en in elektronisch formaat (Excel, csv of Acces) sturen naar covid19@riziv-inami.fgov.be.

Belangrijk:

Voor de onderzoeken is het dus niet nodig om een getuigschrift voor verstrekte hulp op te stellen. Het is ook niet mogelijk om ze aan te rekenen via eFact of eAttest!

Enkele preciseringen:

  • De triagecentra maken per week een verzamelstaat op met de verstrekkingen van maandag tot en met zondag. Hierin staan per onderzoek de volgende gegevens:
   • identificatienummer van het triagecentrum
   • datum van het onderzoek
   • identificatie van de patiënt (INSZ-nummer of bij gebrek daaraan de naam, voornaam en de geboortedatum)
   • identificatie van de arts (Naam, voornaam, RIZIV-nummer).
  • Voor zover alle elementen van de verzamelstaat aanwezig zijn, kunnen we ook lijsten opgemaakt door gehomologeerde softwarepakketten aanvaarden. Ook deze lijsten moeten de centra aanleveren in Excel, csv of Access.
   We aanvaarden geen Word- en PDF-bestanden.
  • Een handtekening is niet nodig.
  • We nemen enkel de verzamelstaten in aanmerking die de medische verantwoordelijke of de administratieve contactpersoon van het centrum ons stuurt.

En daarna?

  • We bundelen wekelijks de verzamelstaten en bezorgen ze aan het Nationaal Intermutualistisch college (NIC).
  • Het NIC verdeelt de verzamelstaten over de verschillende ziekenfondsen in functie van het lidmaatschap van de patiënt.
  • De verzekeringsinstellingen:
   • betalen de artsen op het aangeduide of gekende rekeningnummer
   • Informeren ons over patiënten die niet zijn aangesloten bij een ziekenfonds of die niet in orde zijn met hun verzekerbaarheid.

 • VERGOEDING VOOR DE COÖRDINATIE, DE ADMINISTRATIEVE EN DE VERPLEEGKUNDIGE ONDERSTEUNING

De facturatie gebeurt wekelijks op basis van een verzamelstaat ‘coördinatie’. De triagecentra moeten de verzamelstaat invullen en in elektronisch formaat (Excel, csv of Acces) sturen naar covid19@riziv-inami.fgov.be.

Enkele preciseringen:

  • De triagecentra maken per week een verzamelstaat op met de verstrekkingen van maandag tot en met zondag. De verzamelstaten bevatten de volgende gegevens:
   • identificatienummer van het triagecentrum
   • de datum
   • de identificatie van de coördinerend arts (naam, voornaam en RIZIV-nummer)
   • het aantal uur coördinatie, verpleegkundige en administratieve ondersteuning (max. 12 uur per dag).
  • Voor zover alle elementen van de verzamelstaat aanwezig zijn, kunnen we ook lijsten opgemaakt door gehomologeerde softwarepakketten aanvaarden. Ook deze lijsten moeten de centra aanleveren in Excel, csv of Access.
   We aanvaarden geen Word- en PDF-bestanden.
  • Een handtekening is niet nodig.
  • We nemen enkel de verzamelstaten in aanmerking die de medische verantwoordelijke of de administratieve contactpersoon van het centrum ons stuurt.

En daarna?

We betalen de vergoedingen op het rekeningnummer dat het triagecentrum heeft opgegeven.

Vanaf wanneer kunnen de triagecentra de vergoedingen aanrekenen?

De triagecentra kunnen de vergoedingen ten vroegste aanrekenen vanaf 23 maart 2020 om 8 u. of vanaf de startdatum van het triagecentrum als die later valt.

Vragen?

 

Laatst aangepast op 17 april 2020