Onze financiële steun voor triage- en afnamecentra COVID-19

Triage- en afnamecentra hebben een dubbele functie:

- triage: patiënten onderzoeken die mogelijk besmet zijn met COVID-19 met het oog op een eventuele doorverwijzing naar het ziekenhuis
- afname: stalen afnemen bij mogelijk besmette patiënten

De verzekering voor geneeskundige verzorging ondersteunt deze centra via vergoedingen. Hierbij, de bedragen en hoe de centra ze kunnen aanrekenen aan de ziekteverzekering.

Op 1 november 2022 hebben we het financieringssysteem dat van kracht was (via K.B. nr. 20) stopgezet. Alle bestaande overeenkomsten met de triage- en afnamecentra zijn afgelopen.


Wat zijn triage- en afnamecentra?

Triage- en afnamecentra zijn specifiek opgezette centra met mogelijks een dubbele functie:

 • Triagefunctie: Onderzoeken van patiënten die mogelijk besmet zijn met COVID-19, na verwijzing door een arts. Patiënten hoeven niet naar de wachtzaal van een huisarts of naar de spoedafdeling van een ziekenhuis, waar ze anderen kunnen besmetten. Indien nodig worden zij na onderzoek doorverwezen naar het ziekenhuis voor hospitalisatie. 
 • Afnamefunctie: Het afnemen van stalen bij mogelijk besmette personen.

De centra zijn een initiatief van artsen en overheden en maken deel uit van de eerstelijnszorg. Elk triage- en afnamecentrum staat onder toezicht van een medische verantwoordelijke die het dagelijkse functioneren van het centrum garandeert.

Welke triage- en afnamecentra financieren we?

Alle centra die een RIZIV-identificatienummer hebben gekregen, komen in aanmerking voor een aantal vergoedingen. Het gaat om centra van de eerstelijnszorg opgezet door huisartsen, ziekenhuizen en overheden.

Indien het gaat om een alternatief afnamecentrum, dan komt dit centrum in aanmerking voor vergoeding nadat het hiertoe een overeenkomst heeft gesloten met het RIZIV.

Het is was mogelijk een alternatief afnamecentrum op te richten in twee gevallen:

 • wanneer de testcapaciteit die kon worden aangeboden door de triage- en afnamecentra (tijdelijk) onvoldoende bleek
 • wanneer er specifieke situaties waren waarbij de drukte op de triage- en afnamecentra kon worden verlicht

Deze alternatieve centra moeten minstens een capaciteit van 750 afnames per dag kunnen halen.

Deze centra zijn geopend onder bepaalde voorwaarden en op het initiatief van lokale overheden, de provinciegouverneur of een andere plaatselijke zorgorganisatie. Dat kon pas mits akkoord van de deelentiteit en het RIZIV.

SINDS 1 NOVEMBER 2022

Op 1 november 2022 hebben we het huidige financieringssysteem (via K.B. nr. 20) stopgezet. Alle bestaande overeenkomsten met de triage- en afnamecentra zijn afgelopen. Dit geldt ook voor de overeenkomsten met consortia van thuisverpleegkundigen actief in de triage- en afnamecentra.

We hebben de overeenkomsten vervangen door een nieuwe financiering van zorgverleners die actief zijn in testcentra voor de opsporing van COVID-19. Elke organisatie die zijn activiteit wil verder zetten in een testcentrum, moet hiervoor een aanvraag indienen bij de bevoegde deelstaat.

Onze vergoeding voor de activiteiten van artsen, verpleegkundigen, andere zorgverleners bevoegd voor afnames en administratieve assistenten

De activiteit in de triage- en afnamecentra wordt vergoed via een forfaitair uurtarief dat verschilt in functie van de kwalificatie van de zorgverlener. Deze manier van vergoeden wordt vervangen vanaf 1 november 2022 door een nieuw financieringssysteem van zorgverleners in COVID-19-testcentra.

VOOR DE ACTIVITEIT IN DE TRIAGE- EN AFNAMECENTRA

 • Hoeveel betalen we per uur?

 

Bedrag per uur voor:

Weekdagen

Weekends en feestdagen

Coördinatie, afnames en fysieke onderzoeken door een arts

80,34 EUR

119,94 EUR

Afnames en ondersteuning door een verpleegkundige of een andere bevoegde zorgverlener

47,25 EUR

​Afnames en ondersteuning door een bezoldigde student
(op basis van de wet van 04.11.2020)
​34,96 EUR
in afwachting van een wijziging van het K.B.
dat het bedrag voor die studenten bepaalt

Administratieve ondersteuning

34,96 EUR

 

 • Hoeveel uren per dag kunnen maximaal worden aangerekend?

Door een toename van het aantal COVID-19-diagnoses is er een uitbreiding voorzien van het maximum aantal aan te rekenen uren voor medische coördinatie, artsenactiviteit (lichamelijke onderzoeken/afnames) en verpleegkundige en administratieve ondersteuning.

Het aantal uren dat wordt aangerekend hangt af van het feit of het triagecentrum al dan niet de afnamefunctie aanbiedt.

​Maximaal aantal uren per dag voor:

In een centrum zonder afnamefunctie

In een centrum mét afnamefunctie

Coördinatie door een arts

12

12

Lichamelijke onderzoeken door een arts
+ afnames door een verpleegkundige (die wel of niet deel uitmaakt van een consortium) of een andere zorgverlener bevoegd voor afnames

24

36

​Afnames door een bezoldigde student
 (op basis van de wet van 04.11.2020)
Berekening van het aantal uren:
 1 reëel gepresteerd uur door een bezoldigde
 student = 74 % van een volledig uur​ ​

​Administratieve ondersteuning

​18

18​​

 

Voor de dagen waarop een centrum de drempel van 200 staalafnames en/of klinische onderzoeken bereikt, kan het maximum aantal factureerbare uren worden verhoogd:

 • Voor elke begonnen schijf van 6 bijkomende personen die zich hebben aangemeld in het centrum voor staalafname en/of voor klinisch onderzoek in het kader van triage: 1 extra uur verpleegkundige capaciteit.
 • Voor elke begonnen schijf van 12 bijkomende personen die zich hebben aangemeld in het centrum voor staalafname en/of voor klinisch onderzoek in het kader van triage: 1 extra uur administratieve. ondersteuning.

Ter info, concreet:

 • komt het aantal uren van 36 uur voor onderzoek en staalafname overeen met 6,6 VTE
 • komt het aantal uren van administratieve ondersteuning van 18 uur per dag overeen met 3,3 VTE.

VOOR DE ACTIVITEIT IN DE ALTERNATIEVE AFNAMECENTRA

Onze vergoeding voor alternatieve afnamecentra vergoedt de kosten voor:

 • het toezicht op het correct verloop van de afname
 • de coördinatie door een administratief verantwoordelijke
 • de afname
 • de administratieve ondersteuning.

 

 

Vergoed bedrag per uur

Maximum aantal aan te rekenen uren per dag

 

Weekdagen

Weekend en feestdagen

Tot 720 afnames per dag

Vanaf 720 afnames per dag

Toezicht door een verantwoordelijk arts op het correct verloop van de afname (toepassing van de veiligheids- en afnamerichtlijnen)

80,34 EUR

119,94 EUR

2

 

 

Vergoed bedrag per uur

Maximum aantal aan te rekenen uren per dag

 

In een centrum
uitsluitend open
 op weekdagen

In een centrum
dat ook in het
weekend en op
 feestdagen open is

Tot 720 afnames per dag

Vanaf 720 afnames per dag

Coördinatie door een administratief verantwoordelijke

51,35 EUR

55,76 EUR

Afnames door een verpleegkundige of een andere bevoegde zorgverlener

43,25 EUR

47,25 EUR

36 

1 uur extra per 20 bijkomende  afnames

​Afnames door een bezoldigde student (op basis van de wet van 04.11.2020) ​ 34,96 EUR
in afwachting van een wijziging van het K.B. dat het bedrag voor die studenten bepaalt​
Berekening van het aantal uren: 1 reëel gepresteerd uur door een bezoldigde student = 74 % van een volledig uur​ ​

Administratieve ondersteuning bij de afnames

32,23 EUR

34,96 EUR

36 

1 uur extra per 20 bijkomende  afnames

 

Let op:

 • Voor de triage- en afnamecentra (uitgezonderd “alternatieve”) geldt: tijdens weekenddagen en op feestdagen zijn er maximum 12 uren vergoed voor de lichamelijke onderzoeken en de afnames uitgevoerd door artsen.
 • Hou de gegevens met betrekking tot de afnamefunctie up-to-date in de SharePoint-toepassing: datum van opening, on hold (van/tot) en datum sluiting van de afnamefunctie en dit zowel voor het hoofdcentrum als voor de mogelijke antennes.
 • De storting van de tegemoetkoming is enkel mogelijk op voorwaarde dat alle gegevens correct zijn ingevuld in de SharePoint-toepassing (administratieve gegevens van het centrum, openingsuren en –dagen, verstrekkers, aantal gepresteerde uren en gegevens omtrent de activiteit van het centrum). Gelieve ook het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder goed te controleren.
 • Enkel de activiteiten die plaatsvinden tijdens de openingsuren kunnen worden vergoed.
 • Het maximumaantal  uur per dag houdt geen beperking in van het aantal artsen dat werkzaam kan zijn is in het centrum.
 • De artsen, de verpleegkundigen, de andere personen bevoegd voor afnames en het administratief personeel hebben enkel recht op die vergoedingen als ze voor hun diensten nog geen andere vergoeding krijgen vanuit de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) of in het kader van een andere Belgische regelgeving.

Wanneer moet er gefactureerd worden?

De berekening van de verschuldigde tegemoetkoming gebeurt wekelijks (activiteit van maandag tot en met zondag).

U moet de gegevens van een bepaalde week ten laatste ingeven op de zondag van de week die volgt op de week van de prestaties. U moet de gegevens per prestatiedag invullen in de online toepassing via SharePoint.

Kunnen de gepresteerde uren nog aangepast of aangevuld worden na de limietdatum?

Ja. Twee maanden na een bepaalde maand, zal een éénmalige regularisatie plaatsvinden van die maand. Op die manier kunnen we rekening houden met aanpassingen die u in tussentijd in SharePoint heeft aangebracht.

Hieronder zijn de data voor deze rechtzetting aangegeven. Gelieve ervoor te zorgen dat u op de limietdata steeds alles correct heeft ingevuld voor de aangegeven periode van activiteit. Met latere wijzigingen wordt geen rekening gehouden.

Referentiemaand

Exacte periode van activiteit die moet nagekeken worden

Limietdatum voor laattijdige aanpassingen van de desbetreffende periode

Uitbetaling eenmalige rechtzetting

​Maart 2022 ​28.02.2022 tot 27.03.2022 ​31.05.2022 ​In de loop van juni 2022
​April 2022 ​28.03.2022 tot 24.04.2022 ​30.06.2022 ​In de loop van juli 2022
​Mei 2022 ​25.04.2022 tot 29.05.2022 ​31.07.2022 ​In de loop van augustus 2022
​Juni 2022 ​30.05.2022 tot 26.06.2022 ​31.08.2022 ​In de loop van september 2022
​Juli 2022 ​27.06.2022 tot 31.07.2022 ​30.09.2022 ​In de loop van oktober 2022
​Augustus 2022 ​01.08.2022 tot 28.08.2022 ​31.10.2022 ​In de loop van november 2022
​September 2022 ​29.08.2022 tot 25.09.2022 ​30.11.2022 ​In de loop van december 2022
​Oktober 2022 ​26.09.2022 tot 31.10.2022 ​31.12.2022 ​In de loop van januari 2023

 

Hoe gebeurt de facturatie aan de ziekteverzekering?

De mededeling van de gegevens met het oog op de betaling van de activiteit gebeurt via een online SharePoint-toepassing. Dit geldt eveneens voor de alternatieve afnamecentra en dit vanaf de activering van dit centrum.

Om toegang te krijgen werd aan de administratief verantwoordelijke van elk centrum een gebruikersnaam en een paswoord meegedeeld.

Gebruikershandleiding om de gegevens van een centrum te kunnen invoeren.

Hoe verwerken en controleren we de gegevens?

We controleren of de uren binnen het maximumaantal aanrekenbare uren blijven. Als we een overschrijding van het maximum vaststellen, dan zullen we dat automatisch corrigeren op de volgende manier:

 • Als de dagprestaties van de artsen (klinische onderzoeken en/of staalafnames) in een weekend of op een feestdag meer dan 12 uur bedragen, dan herleiden we die tot het maximum van 12 uur.
 • Als de gecumuleerde dagelijkse prestaties voor artsen (uitgezonderd de medische coördinatie), verpleegkundigen of andere zorgverleners bevoegd voor afnames de 36 uur (als centrum beschikt over afnamefunctie) of de 24 uur (als centrum geen afnamefunctie heeft) overschrijden, dan herleiden we het aantal uren verpleegkunde tot het maximum van 36 of 24 uur. Indien nodig herleiden we daarna ook het aantal uren voor artsen tot het maximum van 36 of 24 uur. De enige uitzondering hierop zijn de dagen waarop de drempel van 200 staalafnames en/of klinische onderzoeken wordt overschreden. Dan verhoogt het maximumaantal factureerbare uren voor verpleegkundigen  volgens de regels die hierboven zijn beschreven.
 • Als de dagprestaties van de administratieve assistenten meer dan 18 uren bedragen, dan herleiden we ze tot het maximum van 18 uren. De enige uitzondering hierop zijn de dagen waarop de drempel van 200 staalafnames en/of klinische onderzoeken wordt overschreden. Dan verhoogt het maximumaantal factureerbare uren voor administratieve assistenten  volgens de regels die hierboven zijn beschreven.

Hoe betalen we deze vergoedingen?

We betalen de prestaties uit op het rekeningnummer dat het centrum heeft meegedeeld in de rubriek ‘Triage-en afnamecentra’ van de online toepassing. Het  is dus essentieel dat u controleert of hier het juiste rekeningnummer en de juiste rekeninghouder staat. De vergoeding van het aantal uren verpleegkunde dat ter beschikking wordt gesteld via een consortium van diensten thuisverpleging wordt rechtstreeks betaald aan het consortium op basis van het aantal gepresteerde uren dat het centrum heeft meegedeeld in de toepassing.

Verandering van rekeningnummer

In geval van aanpassing van het rekeningnummer, dient het centrum zijn rekeningnummer te wijzigen in de online toepassing SharePoint. Vanaf het moment van de wijziging gebeuren alle betalingen op dit nieuw rekeningnummer.

Samenwerking met consortia van thuisverpleegkundigen

Om de huisartsen en de triage- en afnamecentra te ondersteunen bij de staalafname heeft het Riziv via het Verzekeringscomité overeenkomsten afgesloten met een aantal consortia van thuisverpleegkundigen, met een aangepaste financiering. De triage- en afnamecentra en de alternatieve afnamecentra kunnen hierop een beroep doen in overleg met deze consortia. In dat geval dient het centrum dit te vermelden in de administratieve fiche in de SharePoint-toepassing. 

Vanaf wanneer kunnen de centra de vergoedingen aanrekenen?

De centra kunnen de vergoedingen ten vroegste aanrekenen vanaf de startdatum van het centrum.

Vragen?

 

Laatst aangepast op 15 december 2022