print

Het sociaal statuut van de apotheker

Als geconventioneerde apotheker hebt u recht op een sociaal voordeel met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Als u actief blijft na opname van uw wettelijk rustpensioen, dan krijgt u een conventievoordeel. De beide voordelen krijgen samen de naam ‘sociaal statuut’.

Op deze pagina:

Wat is het sociaal statuut?

Het sociaal statuut zijn twee voordelen die u als apotheker kan krijgen: het sociaal voordeel en het conventievoordeel.

Als u het wettelijk pensioen heeft opgenomen, dan maakt u aanspraak op het conventievoordeel. 

Heeft u het wettelijk pensioen nog niet opgenomen? Dan kan u aanspraak maken op het sociaal voordeel.

Wat is het sociaal voordeel?

Het sociaal voordeel is een jaarlijkse bijdrage die wij storten aan een onderneming of erkende instelling waarmee u een contract voor een vervangingsinkomen bij invaliditeit en/of een pensioenovereenkomst hebt afgesloten. In dit geval moet uw contract uiterlijk ingaan op 31 december van het jaar waarop het sociaal voordeel betrekking heeft.

Wat is het conventievoordeel bij pensioenopname?

Het conventievoordeel is een bedrag dat wij rechtstreeks storten op het door u opgegeven rekeningnummer.

U hebt recht op dit voordeel vanaf het jaar waarin u uw wettelijk rustpensioen hebt opgenomen als u actief blijft als zorgverlener.

Let op: Als u uw wettelijk rustpensioen hebt opgenomen vóór 1 januari 2016, dan kan u wel nog sociale voordelen aanvragen voor storting in een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ), afgesloten vóór 1 januari 2016.

Wat zijn de voorwaarden?

Om het sociaal statuut sociaal voordeel of het conventievoordeel te kunnen ontvangen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U moet voor het volledige jaar toegetreden zijn tot de overeenkomst apothekers-verzekeringsinstellingen. Als u voor de 1e keer tot de overeenkomst toetreedt bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer, dan kennen wij het bedrag proportioneel toe, rekening houdend met de periode van toetreding tot de overeenkomst (volledige maanden van toetreding).
   
 2. U moet gedurende het premiejaar ten minste een gemiddelde activiteitsdrempel van 19 uur per week hebben bereikt. Deze en andere drempels verminderen we proportioneel, in verhouding tot het aantal dagen inactiviteit* in de loop van het premiejaar. De vormen van inactiviteit die in aanmerking worden genomen zijn reglementair bepaald (in art. 7 en 9 § 4 van het KB van 05/05/2020).

  * De totale periode van inactiviteit mag niet het hele premiejaar omvatten. Voert u tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid toch een beroepsactiviteit uit, met toestemming? Dan kan u aanspraak kan maken op het sociaal statuut als u de drempel bereikt. De drempel zal echter niet verminderd worden. 
   
 3. Enkel in geval van een sociaal voordeel dat betaald wordt op een contract bij een verzekeringsonderneming of pensioeninstelling: uw contract moet ingaan uiterlijk op 31 december van het jaar waarop het sociaal voordeel betrekking hebt.

Als u echter in de loop van het premiejaar bepaalde sancties werden opgelegd, kunt u geen aanspraak maken op het sociaal statuut.

Let op:
Vanaf premiejaar 2021 zijn de activiteitsdrempel voor apothekers-klinisch biologen (in opleiding) en het bedrag van de premie gelijkgesteld aan die van artsen-biologen (in opleiding).

Welk bedrag ontvangt u?

Het bedrag van het sociaal voordeel of het conventievoordeel voor het premiejaar 2023 is:

 • 3.378,21 euro als u op jaarbasis gemiddeld minstens 38 uur per week hebt gewerkt
 • 2.533,63 euro als u op jaarbasis gemiddeld 28 tot 38 uur per week hebt gewerkt
 • 1.689,11 euro als u op jaarbasis gemiddeld 19 tot 28 uur per week hebt gewerkt

Apothekers-titularissen worden van rechtswege geacht op jaarbasis gemiddeld minstens 38 uur per week te werken.

Als u voor de 1e keer tot de overeenkomst toetreedt bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer, kennen we het bedrag proportioneel toe in functie van uw periode van toetreding (volledige maanden van toetreding). Bijvoorbeeld: u bent voor de eerste keer toegetreden op 1 oktober, dan berekenen wij het bedrag als volgt:

bedrag voor het volledige jaar  X 3 (volledige maanden toetreding)
______________________________________________________________________
12 (aantal maanden van het jaar)

Als het bedrag voor het volledige jaar 3.000 euro zou zijn, dan zou u dus 750 euro ontvangen.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

We hebben de aanvraagprocedure geautomatiseerd zodat u zo weinig mogelijk stappen moet ondernemen.

Hebt u recht op het sociaal voordeel als niet-gepensioneerde zorgverlener?

 1. De verzekeringsonderneming bij wie u bent aangesloten stuurt ons op continue basis contractgegevens door.
   
 2. In de loop van februari van het jaar X+1 zal u toegang hebben tot uw dossier voor het premiejaar X in de ProGezondheid-module “Sociaal statuut”.

  In deze module:
  • kan u de door uw verzekeringsonderneming doorgestuurde contractgegevens raadplegen en indien nodig een contract aan uw dossier koppelen (bv. als er 2 contracten zijn).
  • krijgt u informatie of u voldoet aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel (geconventioneerd en actief in het kader van de ziekteverzekering).
    
 3. Hebben wij voor u een gekoppeld contract en voldoet u aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel? Dan zullen wij voor u in juli X+1 een automatische premieaanvraag aanmaken en het bedrag van het sociaal voordeel berekenen waarop u volgens ons recht heeft (= evaluatieresultaat).

  Dit zal o.a. gebeuren op basis van een koppeling met uw profielgegevens en de gegevens van externe authentieke bronnen, zoals RSZ en RSVZ
   
 4. In de periode juli-augustus X+1 kunt u in ProGezondheid uw evaluatieresultaat  raadplegen.
  • Hebt u volgens onze evaluatie recht op het maximumbedrag? Dan hoeft u geen enkele actie te ondernemen. De raadpleging in ProGezondheid is vrijblijvend.
  • Hebt u geen recht op het maximumbedrag en/of hebben wij van u extra gegevens nodig? Dan kan u ons deze via ProGezondheid bezorgen.
   Was u gedurende het volledige premiejaar titularis of werknemer in een apotheek? Dan hoeft u ons geen extra gegevens te bezorgen. Als u als zelfstandige niet-titularis aan de slag was, dan zal u ons een bewijs van uw activiteit moeten overmaken.
  • Hebben wij voor u geen automatische premieaanvraag gemaakt omdat u volgens ons niet voldoet aan de basisvoorwaarden of omdat uw contract te laat of niet gekoppeld was? Dan kan u via ProGezondheid alsnog een premieaanvraag indienen.
    
 5. Vanaf september X+1 nemen wij een definitieve beslissing over het sociaal voordeel en kunnen wij tot uitbetaling overgaan. U zal op dat moment ook de mogelijkheid krijgen om de beslissing online te betwisten.

Hebt u recht op het conventievoordeel na pensioenopname?

Dan verloopt de geautomatiseerde procedure op dezelfde manier en volgens dezelfde timing als voor niet-gepensioneerde zorgverleners.

Het enige verschil is dat wij voor u niet over een contract moeten beschikken, maar wel over een bankrekeningnummer dat u via de module “Financiële gegevens” in ProGezondheid kan raadplegen of invullen.

Uw e-mailadres om te kunnen communiceren

Wij zullen u via e-mail informeren over alle belangrijke gebeurtenissen in het kader van uw sociaal statuut (terbeschikkingstelling van het evaluatieresultaat, beslissing m.b.t. de toekenning van het sociaal statuut, …).

Hebt u ons nog geen e-mailadres meegedeeld? Dan kan u dit alvast via de module “Contactgegevens” in ProGezondheid in orde brengen.

Bent u niet geïnformatiseerd?

In een overgangsperiode behouden wij nog een aantal papieren informatiestromen:

 • Als wij geen geregistreerd e-mailadres van u hebben, dan sturen wij onze definitieve beslissing vanaf september via de post.
 • Om een beslissing via de post te betwisten moet u het betwistingsformulier verzenden via aangetekend schrijven binnen de 60 dagen na kennisgeving van onze beslissing.

Opgelet: als u niet gepensioneerd bent, moet uw verzekeringsonderneming ons uw contract wel altijd via digitale weg bezorgen. Uw verzekeringsonderneming werkt hiervoor met ons samen in het kader van het project InfoSS.

Een mandaat geven voor het online beheer van mijn sociaal statuut

U hebt de mogelijkheid om één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen te mandateren om uw sociaal statuut online te beheren.

Zowel de mandaatnemer als uzelf kunnen de aanmaak van het mandaat opstarten. Dit gebeurt via het  beveiligde systeem "Self Service Mandates".

Sociaal statuut van apotheker–klinisch biologen

Bent u apotheker-klinisch bioloog? U vindt meer informatie over uw sociaal statuut op onze pagina over het sociaal statuut van de arts en apotheker-klinisch bioloog.

 

Contacten

Individuele dossiers – Afdeling apothekers

Indien u praktische vragen hebt over de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u ons administratief team contacteren :

E-mail: dossierpharma@riziv-inami.fgov.be

Tel :
+32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag : van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag : van 9 tot 12 u
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres :
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling apothekers
Galileelaan 5/01
1210 Brussel