print

Het sociaal statuut van de arts en apotheker-klinisch bioloog

Als geconventioneerde arts of apotheker-klinisch bioloog hebt u recht op een sociaal voordeel met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Als u actief blijft na opname van uw wettelijk rustpensioen, krijgt u een conventievoordeel. De beide voordelen samen krijgen de naam ‘sociaal statuut’.

Op deze pagina:

Wat is het sociaal statuut?

Het sociaal statuut zijn twee voordelen die u als arts of als apotheker-klinisch bioloog kan krijgen: het sociaal voordeel en het conventievoordeel.

Als u het wettelijk pensioen heeft opgenomen, dan maakt u aanspraak op het conventievoordeel. 

Heeft u het wettelijk pensioen nog niet opgenomen? Dan kan u aanspraak maken op het sociaal voordeel.

Wat is het sociaal voordeel?

Het sociaal voordeel is – afhankelijk van uw keuze – ofwel:

 • een jaarlijkse bijdrage die gestort wordt aan een onderneming of erkende instelling waarmee u een contract hebt afgesloten voor een vervangingsinkomen ingeval van invaliditeit en/of een pensioenovereenkomst. In dit geval moet uw contract uiterlijk ingaan op 31 december van het jaar waarop het sociaal voordeel betrekking heeft.
 • een recht op pensioen ingeval van rust en/of overleving, dat u bij onze Dienst Geneeskundige Verzorging kunt reserveren.
  Let op: Dat gereserveerde recht is een uitdovend systeem. U kunt bij onze dienst sinds premiejaar 2017 enkel nog een recht op pensioen reserveren als u dat al een eerste keer gedaan hebt voor een eerder premiejaar.

Wat is het conventievoordeel na pensioenopname?

Het conventievoordeel is een bedrag dat wij rechtstreeks storten op het door u opgegeven rekeningnummer.

U hebt recht op dit voordeel vanaf het jaar waarin u uw wettelijk rustpensioen hebt opgenomen als u actief blijft als zorgverlener.

Let op: Als u uw wettelijk rustpensioen hebt opgenomen vóór 1 januari 2016, dan kan u wel nog sociale voordelen aanvragen voor storting in een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ), afgesloten vóór 1 januari 2016.

Wat zijn de voorwaarden?

Om het sociaal voordeel of het conventievoordeel te kunnen ontvangen, moet u aan elk van de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U moet tot het huidige nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen of tot de overeenkomst apothekers-biologen-verzekeringsinstellingen toegetreden zijn:
  • hetzij voor de uitoefening van uw volledige beroepsactiviteit;
  • hetzij onder de voorwaarden van tijd en plaats die u aan ons hebt meegedeeld. (Dit is enkel mogelijk voor artsen.)

   U moet voor het hele jaar tot het akkoord toegetreden zijn, behalve voor het jaar waarin we uw 1e RIZIV-nummer toekennen.

   Wij verifiëren deze informatie op basis van de gegevens die geregistreerd zijn bij onze diensten. Zorg ervoor dat uw toetredingsstatus steeds up-to-date is.
    
 2. U hebt een erkenning als huisarts, arts-specialist of apotheker-klinisch bioloog of u hebt een goedgekeurd stageplan om die erkenning te krijgen.

  We verifiëren deze informatie op basis van de gegevens die door de bevoegde instantie zijn verstrekt.
  Als u een verschil vaststelt tussen onze gegevens en de werkelijkheid, kan u, afhankelijk van uw taalrol, contact opnemen met de bevoegde dienst binnen de Fédération Wallonie-Bruxelles , het Departement Zorg (Vlaamse overheid), of het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (voor apothekers-klinisch biologen).

  Artsen die een RIZIV-nummer hebben met een bevoegdheidscode voor artsen zonder bijzondere beroepstitel en huisartsen op basis van verworven rechten worden hier gelijkgesteld met erkende artsen.
   
 3. U moet uw activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte ziekteverzekering gedurende het hele jaar effectief uitgeoefend hebben.

  De effectieve uitoefening toetsen wij af aan de hand van een minimale activiteitsdrempel die u in het premiejaar moet bereiken.

  Deze minimale activiteitsdrempel verminderen we proportioneel, in verhouding tot het aantal dagen inactiviteit* in de loop van het premiejaar. De vormen van inactiviteit die in aanmerking worden genomen zijn reglementair bepaald (in art. 7 en 9 § 4 van het KB van 05/05/2020).

  * De totale periode van inactiviteit mag niet het hele premiejaar omvatten. Voert u tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid toch een beroepsactiviteit uit, met toestemming? Dan kan u aanspraak kan maken op het sociaal statuut als u de drempel bereikt. De drempel zal echter niet verminderd worden. 

  Uitzondering:

  U hoeft geen activiteitsdrempel te bereiken als u op 1 januari van het premiejaar minder dan 5 jaar een RIZIV-nummer had dat voorbehouden is voor een erkend huisarts, arts- specialist of erkend apotheker-klinisch bioloog, of als u in de loop van het premiejaar een door de bevoegde instantie erkende stage volgde.
   
 4. Enkel in geval van een sociaal voordeel dat betaald wordt op een contract bij een verzekeringsonderneming of pensioeninstelling: uw contract moet ingaan uiterlijk op 31 december van het jaar waarop het sociaal voordeel betrekking heeft.

Als u echter in de loop van het premiejaar bepaalde sancties werden opgelegd, kunt u geen aanspraak maken op het sociaal statuut.

Wat is de minimale activiteitsdrempel?

De minimale activiteitsdrempel drukken wij op 2 manieren uit:

 1. Als u een klinische activiteit uitoefent die de verplichte ziekteverzekering individueel ten laste neemt, dan geldt als drempel een minimumbedrag aan nomenclatuurverstrekkingen, aangerekend aan de verplichte ziekteverzekering. Dat minimumbedrag varieert per specialisme. Deze verstrekkingen zijn:
  • ofwel aangerekend op uw eigen naam (profielgegevens)
  • ofwel legaal aangerekend op naam van een andere arts of apotheker-klinisch bioloog.
    
 2. In een minimale gemiddelde wekelijkse beroepsactiviteit van 13 uur per week, enkel in volgende situaties:
  • U levert prestaties die de verplichte ziekteverzekering ten laste neemt, maar die niet aangerekend zijn op uw eigen naam of op naam van een andere arts of apotheker-klinisch bioloog omdat ze niet per prestatie worden aangerekend.
  • U werkt samen met de verplichte ziekteverzekering om klinische taken te vervullen die de verplichte ziekteverzekering niet ten laste neemt, maar die wel bijdragen tot de uitvoering ervan.

De wekelijkse beroepsactiviteit in kwestie is zeer breed en omvat verschillende functies zoals:

 • Een arts die een preventieve klinische activiteit uitoefent, zonder de behandelende arts te zijn. Bijvoorbeeld: schoolgeneeskunde, abortusarts in centra voor gezinsplanning, arts bij Kind & Gezin, ...;
 • Een klinische activiteit in een ziekenhuisomgeving. Bijvoorbeeld: hoofdartsen, afdelingshoofden en equivalenten, zaalartsen, ...;
 • Arts in een gespecialiseerd centrum (revalidatiecentra, dagcentra, GGZ, ...) of woonzorgcentrum (bijvoorbeeld als CRA);
 • Arts werkzaam als hygiënist;
 • Arts die de transfusiegeneeskunde beoefent.

Wij beschikken enkel over de profielgegevens; dat zijn de verstrekkingen op uw naam. Voor de andere verstrekkingen vragen wij u om, tijdens de declaratieperiode (doorgaans in juli - augustus), ons de informatie te bezorgen die nodig is voor een goede beoordeling van uw situatie:

 • Als uw activiteit wettelijk op naam van een andere arts  of apotheker-klinisch bioloog werd aangerekend, bezorgt u ons:
  • het bewijs van deze juridische constructie;
  • een verklaring op eer van de andere arts of apotheker-klinisch bioloog waarin wordt vermeld welk aandeel van de verstrekkingen/profielgegevens aan u wordt toegekend. U kan hiervoor alvast een voorbeeldformulier vinden.
 • Als uw activiteit niet per prestatie werd aangerekend, dan bezorgt u ons een schriftelijk bewijs van het aantal uren dat u deze activiteit uitoefende. Voor deze types activiteit kan u alvast een voorbeeldformulier vinden.

U kunt de activiteitsdrempel bereiken door een cumul van uw aangerekende verstrekkingen en uw gemiddelde wekelijkse beroepsactiviteit. In dit geval zullen we uw activiteit berekenen als een totaal van de breuken ten aanzien van de respectievelijke activiteitsdrempel.

Welk bedrag ontvangt u?

Voor het premiejaar 2023 liggen de bedragen van het sociaal statuut vast op:

 • 5.546,26 euro bij volledige toetreding tot het akkoord
 • 2.616,30 euro bij gedeeltelijke toetreding

Let op:

 • Bent u voor het premiejaar volledig toegetreden tot het akkoord en bereikt u de helft van de activiteitsdrempel, dan hebt u recht op het bedrag bij gedeeltelijke toetreding. 
 • Bent u gedeeltelijk toegetreden tot het akkoord en bereikt u de helft van de activiteitsdrempel, dan hebt u geen recht op de premie.
 • Bent u arts in opleiding op 31 december 2023, dan is het bedrag van de premie 7.465,04 euro.

Als u het recht op een pensioen bij onze dienst reserveert, dan is het bedrag afhankelijk van het aantal jaren dat u voor dit systeem koos. 

Vanaf 1 januari 2024 zijn de volgende bedragen van toepassing als u gedurende 30 jaar voor het gereserveerde recht koos:

 • 7.040,02 euro voor het rustpensioen
 • 5.866,85 euro voor het overlevingspensioen

Koos u minder dan 30 jaar voor het gereserveerde recht? Dan zal dit bedrag vermenigvuldigd worden met een breuk die als teller het aantal jaren dat u voor het gereserveerde recht koos, en als noemer het getal dertig heeft.

De uitbetaling van uw gereserveerde rechten kan u aanvragen door onze dienst te contacteren via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

We hebben de aanvraagprocedure geautomatiseerd zodat u zo weinig mogelijk stappen moet ondernemen.

Hebt u recht op het sociaal voordeel als niet-gepensioneerde zorgverlener?

 • De verzekeringsonderneming bij wie u bent aangesloten stuurt ons op continue basis contractgegevens door.
   
 • In de loop van februari van het jaar X+1 zal u toegang hebben tot uw dossier van het jaar X in de module “Sociaal statuut” van de applicatie ProGezondheid.

  In deze module:
  • kan u de door uw verzekeringsonderneming doorgestuurde contractgegevens raadplegen en indien nodig een contract aan uw dossier koppelen (bijvoorbeeld als er 2 contracten zijn).
  • krijgt u informatie of u voldoet aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel (geconventioneerd, actief in het kader van de ziekteverzekering, ...).
 • Hebben wij voor u een gekoppeld contract en voldoet u aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel ? Dan zullen wij voor u in juli X+1 een automatische premieaanvraag aanmaken en het bedrag van het sociaal voordeel berekenen waarop u volgens ons recht hebt (= evaluatieresultaat).

Dit zal o.a. gebeuren op basis van een koppeling met uw profielgegevens en de gegevens van externe authentieke bronnen, zoals RSZ en RSVZ.

 • In de periode juli – augustus X+1 kunt u in ProGezondheid uw evaluatieresultaat raadplegen.
  • Hebt u volgens onze evaluatie recht op het maximumbedrag? Dan hoeft u geen enkele actie te ondernemen. De raadpleging in ProGezondheid is vrijblijvend.
  • Hebt u geen recht op het maximumbedrag en/of hebben wij van u extra gegevens nodig? Dan kan u ons deze via ProGezondheid bezorgen.
   Deze gegevens kunnen gaan over een (in)activiteit die niet in uw profiel is opgenomen.
   U vindt meer informatie onder de rubriek: “Wat is de minimale activiteitsdrempel?
  • Hebben wij voor u geen automatische premieaanvraag gemaakt omdat u volgens ons niet voldoet aan de basisvoorwaarden of omdat uw contract niet of te laat gekoppeld was? Dan kan u via ProGezondheid alsnog een premieaanvraag indienen.
 • Vanaf september X+1 nemen wij een definitieve beslissing over het sociaal voordeel en kunnen wij tot uitbetaling overgaan. U zal op dat moment ook de mogelijkheid krijgen om deze beslissing online te betwisten.

Hebt u recht op het conventievoordeel na pensioenopname?

Dan verloopt de geautomatiseerde procedure op dezelfde manier en volgens dezelfde timing als voor niet-gepensioneerde zorgverleners.

Het enige verschil is dat wij voor u niet over een contract moeten beschikken, maar wel over een bankrekeningnummer dat u via de module “Financiële gegevens” in ProGezondheid kan raadplegen of invullen.

Uw e-mailadres om te kunnen communiceren

Wij zullen u via e-mail informeren over alle belangrijke gebeurtenissen in het kader van uw sociaal statuut (terbeschikkingstelling van het evaluatieresultaat, beslissing m.b.t. de toekenning van het sociaal statuut,…).

Hebt u ons nog geen e-mailadres meegedeeld? Dan kan u dit alvast via de module “Contactgegevens” in ProGezondheid in orde brengen.

Bent u niet geïnformatiseerd?

In een overgangsperiode behouden wij nog een aantal papieren informatiestromen:

 • Als wij geen geregistreerd e-mailadres van u hebben, dan sturen wij onze definitieve beslissing vanaf september via de post.
 • Om een beslissing via de post te betwisten moet u het betwistingsformulier verzenden via aangetekend schrijven binnen de 60 dagen na kennisgeving van onze beslissing.

Opgelet: als u niet gepensioneerd bent, moet uw verzekeringsonderneming ons uw contract wel altijd via digitale weg bezorgen. Uw verzekeringsonderneming werkt hiervoor met ons samen in het kader van het project InfoSS.

Een mandaat geven voor het online beheer van mijn sociaal statuut

U hebt de mogelijkheid om één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen te mandateren om uw sociaal statuut online te beheren.

Zowel de mandaatnemer als uzelf kunnen de aanmaak van het mandaat opstarten. Dit gebeurt via het  beveiligde systeem "Self Service Mandates".

Contacten

Afdeling artsen en tandartsen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Afdeling apothekers-klinisch biologen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: dossierpharma@riziv-inami.fgov.be

​Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden