print

Overeenkomst 2022 - 2023 voor de logopedisten

Het verzekeringscomité  heeft op 16 mei 2022 een nieuwe overeenkomst R/22 vastgesteld voor de jaren 2022 en 2023.

Deze overeenkomst R/22 definieert in het bijzonder de tarieven die de logopedisten die toetreden kunnen aanrekenen en vormt zo een zekerheid voor de patiënt.

Op 24 november heeft de Overeenkomstencommissie logopedisten-verzekeringsinstellingen een wijzigingsclausule gesloten bij deze overeenkomst.

Op deze pagina:


Wijzigingsclausule bij de overeenkomst

Op 24 november 2022 heeft de Overeenkomstencommissie een wijzigingsclausule goedgekeurd bij de overeenkomst voor de logopedisten

De belangrijkste wijziging van de clausule is een extra herwaardering voor de honoraria van de aanvangsbilanzittingen, rekening houdend met de administratieve werklast en de hoge kost voor software om de tests voor deze zittingen uit te voeren.

De indexeringspercentages (ten opzichte van 1 juni 2022) zijn:

Index %​​
1. Aanvangsbilanzitting​​6,49%
​2. Evolutiebilan​5,40%
​3. Individuele zitting 30 min (school)5,40%
​4. IZ 30 min (buiten school) + collectieve zitting ouderbegeleiding 90 min​​5,40%
5. IZ 60 min + individuele zitting ouderbegeleiding 60 min​​​5,40%
6. Collectieve zitting 60 min​​​5,40%
 

U kunt de aangepaste tarieven raadplegen op onze website.

Hoe uw conventiestatus aanpassen na de wijzigingsclausule?

U hebt een omzendbrief via eHealthBox ontvangen die onderstaande procedure bevestigt. U kunt deze omzendbrief ook raadplegen in de rubriek “Mijn documenten” van het ProGezondheid-portaal.

Als u voor de overeenkomst R/22 uw huidige conventiestatus wil behouden na de wijzigingsclausule, dan hoeft u geen administratieve stappen te nemen.

Als u uw conventiestatus wel wilt veranderen, dan moet u ons dit melden binnen de 30 dagen na het verzenden van de omzendbrief, d.w.z. ten laatste op 3 maart 2023:

 • Als u nog niet toegetreden bent tot de overeenkomst, dan nodigen we u uit om online uw toetreding te registreren via ProGezondheid. Uw toetreding is in dat geval geldig vanaf de datum van kennisgeving van uw beslissing. Uw recht op het sociaal statuut zal met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 januari 2023.
 • Als u uw toetreding tot de overeenkomst niet wil behouden, registreert u uw weigering eveneens via ProGezondheid. Uw niet-toetreding gaat in vanaf de datum van kennisgeving van uw beslissing.

U deelt uw (niet-) toetreding online mee via de beveiligde webtoepassing op ProGezondheid-portaal:
www.progezondheid.be -->Open de webtoepassing-->Ga naar uw profiel-->Conventiestatus--> Beheren

Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart (e-ID), Itsme of een andere digitale sleutel nodig.

Nieuwe premie voor geconventioneerde logopedisten in 2023

In 2023 is een premie voorzien voor geconventioneerde logopedisten om hen tegemoet te komen bij de oplopende praktijkkosten voor personeel, energie, enz.

De basisprincipes voor deze premie zijn al vastgelegd. In de loop van dit jaar werken we de regels verder uit.

De krachtlijnen van de overeenkomst 2022-2023

De overeenkomst R/22 bevat de volgende krachtlijnen:

 • Lineaire indexering van de verstrekkingen vanaf 1 juni 2022
  Opmerking: Deze overeenkomsttekst vervult een voorwaarde zodat voor de periode 1/6 tot 31/12 van het jaar 2022 een bijkomend budget van 2,236 miljoen euro kan worden besteed aan een lineaire indexering.
 • Administratieve vereenvoudiging van de aanvraagprocedure:
  • De Commissie vraagt aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid om het koninklijk besluit van 20.10.1994 te wijzigen zodat logopedisten een bilan kunnen uitvoeren zonder voorschrift van een arts en op deze manier de logopedisten te responsabiliseren rond het uitvoeren van een bilan. De impact van deze maatregel moet nog worden onderzocht. Enkel bilans die de inclusiecriteria aantonen voor tegemoetkoming voor een bepaalde stoornis en voldoen aan de (kwaliteits)voorwaarden van de nomenclatuur kunnen ten laste komen van de verplichte ziekteverzekering zoals het momenteel geldig is.
  • De Commissie zal een voorstel doen voor de vereenvoudiging van de getuigschriften voor verstrekte hulp om deze duidelijker en transparanter te maken.
 • Hervorming van de nomenclatuur:

Er is een werkgroep van de Overeenkomstencommissie opgericht om voorstellen in te dienen voor de hervorming van de nomenclatuur op basis van op “evidence-based” praktijkcriteria. De werkgroep nomenclatuur werkt hiervoor de praktische modaliteiten uit binnen een budgetneutraal kader.
De eerste resultaten die de werkgroep wenst te bereiken zijn:

  • Herziening van de toegangscriteria voor prestaties voor stoornissen opgenomen in de nomenclatuur.
  • Openstelling voor nieuwe pathologieën die een logopedische behandeling vereisen.
  • De combinatie van de stoornissen § 2, f (dysfasie) en § 2, b, 3° (dyslexie-dysorthografie-dyscalculie).
  • Herziening van behandelingsperioden en de regeling voor herval.
  • Aanpassing van zittingen voor (individuele) ouderbegeleiding in het kader van preventie.
  • Aanpassing van het aantal ouders in collectieve zittingen ouderbegeleiding naar drie, vier, vijf of zes ouderparen, in de spreekkamer van de logopedist en in afwezigheid van de patiënt.
   Deze wijziging wordt meegenomen in de eerste nomenclatuursaanpassing die wordt gepubliceerd.
  • De tussenkomst van de verplichte verzekering voor de bilans rekening houdend met de aandachtspunten zoals hierboven vermeld
  • Herziening van de locaties waar behandelingen worden gegeven.
  • ...

De werkgroep verbindt zich ertoe aan elk punt te werken binnen een in de werkgroep vastgesteld tijdschema en regelmatig verslag uit te brengen aan de Overeenkomstencommissie.

 • Aantal logopedisten

Met het oog op het verzekeren van een kwalitatieve zorgverlening en welbevinden van de zorgverleners engageert de Overeenkomstencommissie zich samen met het RIZIV om het aantal logopedisten op basis van de gegevens van de planningscommissie aan te kaarten bij de bevoegde instanties en de desbetreffende ministers. Bij het gebrek aan perspectief tot inperking van het aantal afgestudeerde logopedisten worden bijkomende maatregelen gevraagd om de instroom van het aantal door het RIZIV erkende logopedisten te beperken.

Wat betekent een overeenkomst vastgesteld door het Verzekeringscomité ?

Aangezien ondanks de goede wil van alle partijen geen overeenkomst kon worden afgesloten binnen de Overeenkomstencommissie logopedisten – verzekeringsinstellingen, heeft het Verzekeringscomité een overeenkomst vastgesteld, die ter toetreding wordt voorgelegd aan iedere beoefenaar van de logopedie, conform art. 49, §5 van de GVU-Wet.

Deze overeenkomst kan op elk moment vervangen worden door een nieuwe overeenkomst die onderhandeld is tussen de logopedisten en de verzekeringsinstellingen.

Wat is het toetredingspercentage van deze overeenkomst?

40,49 % van de logopedisten is toegetreden tot de overeenkomst 2022-2023.

Het aantal toegetreden logopedisten is berekend op basis van de beschrijving in de overeenkomsttekst:  “aantal logopedisten met een profiel (RIZIV-profiel) voor het boekjaar 2020 vermeerderd met het aantal logopedisten die een RIZIV-nummer gekregen hebben in 2021”. Er werd een bijkomende check toegepast, zodat eventuele logopedisten met een intussen gedeactiveerd RIZIV-nummer (bv.  na een recent overlijden) niet worden meegenomen in de berekening.

De logopedisten met een RIZIV-profiel voor het boekjaar 2020 hebben voor dat jaar ten minste één  verstrekking geattesteerd.

De –25%-regel waarbij patiënten bij niet-geconventioneerde logopedisten 25% minder terugbetaling ontvangen, is momenteel niet van toepassing.

Gevolgen van toetreding (of niet) tot de overeenkomst

Als u bent toegetreden:

Als u niet bent toegetreden:

 • U bent vrij uw tarieven te bepalen
 • U bent verplicht de tarieven in de overeenkomst te respecteren:
  • Voor patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming
  • Indien u de derdebetalersregeling toepast

 

Meer informatie

Contacten

Afdeling logopedisten

​Indien u praktische vragen hebt inzake de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u ons administratief team contacteren:
E-mail: logonl@riziv-inami.fgov.be
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres:
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging
De Gerlachestraat 1
3500 HASSELT

Regelgeving inzake logopedie

​Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres: logonom@riziv-inami.fgov.be