print

Recht op het “sociaal statuut” als logopedist

Als geconventioneerde logopedist hebt u recht op een sociaal voordeel met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden.

Als u actief blijft na opname van uw wettelijk rustpensioen, dan krijgt u een conventievoordeel. De beide voordelen krijgen samen de naam ‘sociaal statuut’.

Op deze pagina:

 

Wat is het sociaal statuut?

Het sociaal statuut zijn twee voordelen die u als logopedist kan krijgen: het sociaal voordeel en het conventievoordeel.

Als u het wettelijk pensioen heeft opgenomen, dan maakt u aanspraak op het conventievoordeel.
Heeft u het wettelijk pensioen nog niet opgenomen? Dan kan u aanspraak maken op het sociaal voordeel.

Wat is het sociaal voordeel?

Het sociaal voordeel is een jaarlijkse bijdrage die wij storten aan een onderneming of erkende instelling waarmee u een contract voor een vervangingsinkomen bij invaliditeit en/of een pensioenovereenkomst hebt afgesloten.

In dit geval moet uw contract uiterlijk ingaan op 31 december van het jaar waarop het sociaal voordeel betrekking heeft.

Wat is het conventievoordeel bij pensioenopname?

Het conventievoordeel is een bedrag dat wij rechtstreeks storten op het door u opgegeven rekeningnummer.

U hebt recht op dit voordeel vanaf het jaar waarin u uw wettelijk rustpensioen hebt opgenomen als u actief blijft als zorgverlener.

Let op: Als u uw wettelijk rustpensioen hebt opgenomen vóór 1 januari 2016, dan kan u wel nog sociale voordelen aanvragen voor storting in een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ), afgesloten vóór 1 januari 2016.

Wat zijn de voorwaarden?

Om het sociaal voordeel of het conventievoordeel te kunnen ontvangen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U moet voor het volledige jaar tot de nationale overeenkomst logopedisten-ziekenfondsen toegetreden zijn. Als u voor de eerste keer tot de overeenkomst toetreedt bij de toekenning van uw eerste RIZIV-nummer, dan kennen wij het bedrag proportioneel toe, rekening houdend met de periode van toetreding tot de overeenkomst (volledige maanden van toetreding).
   
 2. U moet een bepaald aantal verstrekkingen OF R-waarden van artikel 36 van de nomenclatuur hebben aangerekend. Deze moeten door de ziekenfondsen gedurende het premiejaar worden geboekt. Er zijn twee drempels:
  • ten minste 900 verstrekkingen OF 15.750 R-waarden
  • ten minste 2.000 verstrekkingen OF 35.000 R-waarden

Als u meer dan 4.000 verstrekkingen of 70.000 R-waarden hebt aangerekend, dan hebt u geen recht op het sociaal statuut.

De waarde van elke verstrekking kan in een aantal R worden uitgedrukt (zie Honoraria, prijzen en vergoedingen voor logopedisten).

Bijvoorbeeld:
Verstrekking 713311 = R 17,5
Verstrekking 712611 = R 35
Het aantal R-waarden voor die twee verstrekkingen is dus 17,5 + 35 = 52,5.

De drempels verminderen we proportioneel, in verhouding tot het aantal dagen inactiviteit* in de loop van het premiejaar. De vormen van inactiviteit die in aanmerking worden genomen zijn reglementair bepaald (in art. 7 en 9 § 4 van het KB van 05/05/2020).

* De totale periode van inactiviteit mag niet het hele premiejaar omvatten. Voert u tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid toch een beroepsactiviteit uit, met toestemming? Dan kan u aanspraak kan maken op het sociaal statuut, als u de drempel bereikt. De drempel zal echter niet verminderd worden.

 1. Enkel in geval van een sociaal voordeel dat betaald wordt op een contract bij een verzekeringsmaatschappij of pensioeninstelling: uw contract moet ingaan uiterlijk op 31 december van het jaar waarop het sociaal voordeel betrekking heeft

Als u echter in de loop van het betreffende jaar bepaalde sancties werden opgelegd, dan kunt u geen aanspraak maken op het sociaal statuut.

Welk bedrag ontvangt u?

Voor het premiejaar 2023 gaat het om een bedrag van:

 • 1.424,27 euro (drempel van ten minste 900 verstrekkingen OF 15.750 R-waarden)
 • 2.937,54 euro (drempel van ten minste 2.000 verstrekkingen OF 35.000 R-waarden)

Als u voor de eerste keer tot de overeenkomst toetreedt bij de toekenning van uw eerste RIZIV-nummer, dan wordt dit bedrag proportioneel toegekend rekening houdende met de periode van toetreding tot de overeenkomst.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

We hebben de aanvraagprocedure geautomatiseerd zodat u zo weinig mogelijk stappen moet ondernemen.

Hebt u recht op het sociaal voordeel als niet-gepensioneerde zorgverlener?

 1. De verzekeringsonderneming bij wie u bent aangesloten stuurt ons op continue basis contractgegevens door.
   
 2. In de loop van de maand februari van het jaar X+1 hebt u toegang tot uw dossier voor het premiejaar X in de ProGezondheid-module “Sociaal statuut”.

  In deze module:
  • kan u de door uw verzekeringsonderneming doorgestuurde contractgegevens raadplegen en indien nodig een contract aan uw dossier koppelen (bv. als er 2 contracten zijn).
  • krijgt u informatie of u voldoet aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel (geconventioneerd en actief in het kader van de ziekteverzekering).
    
 3. Hebben wij voor u een gekoppeld contract en voldoet u aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel ? Dan zullen wij voor u in juli X+1 een automatische premieaanvraag aanmaken en het bedrag van het sociaal voordeel berekenen waarop u volgens ons recht hebt (= evaluatieresultaat).

  Dit zal o.a. gebeuren op basis van een koppeling met uw profielgegevens en de gegevens van externe authentieke bronnen, zoals RSZ en RSVZ.
   
 4. In de periode juli – augustus X+1 kunt u in ProGezondheid uw evaluatieresultaat raadplegen.
  • Hebt u volgens onze evaluatie recht op het maximumbedrag? Dan hoeft u geen enkele actie te ondernemen. De raadpleging in ProGezondheid is vrijblijvend.
  • Hebt u geen recht op het maximumbedrag en/of hebben wij van u extra gegevens nodig? Dan kan u ons deze via ProGezondheid bezorgen.
  • Hebben wij voor u geen automatische premieaanvraag gemaakt omdat u volgens ons niet voldoet aan de basisvoorwaarden of omdat uw contract niet of te laat gekoppeld was? Dan kan u via ProGezondheid alsnog een premieaanvraag indienen.
    
 5. Vanaf september X+1 nemen wij een definitieve beslissing over het sociaal voordeel en kunnen wij tot uitbetaling overgaan. U zal op dat moment ook de mogelijkheid krijgen om deze beslissing online te betwisten.

Hebt u recht op het conventievoordeel na pensioenopname?

Dan verloopt de geautomatiseerde procedure op dezelfde manier en volgens dezelfde timing als voor niet-gepensioneerde zorgverleners.

Het enige verschil is dat wij voor u niet over een contract moeten beschikken, maar wel over een bankrekeningnummer dat u via de module “Financiële gegevens” in ProGezondheid kan raadplegen of invullen.

Uw e-mailadres om te kunnen communiceren

Wij zullen u via e-mail informeren over alle belangrijke gebeurtenissen in het kader van uw sociaal statuut (terbeschikkingstelling van het evaluatieresultaat, beslissing m.b.t. de toekenning van het sociaal statuut,…).

Hebt u ons nog geen e-mailadres meegedeeld? Dan kan u dit alvast via de module “Contactgegevens” in ProGezondheid in orde brengen.

Bent u niet geïnformatiseerd?

In een overgangsperiode behouden wij nog een aantal papieren informatiestromen:

 • Als wij geen geregistreerd e-mailadres van u hebben, dan sturen wij onze definitieve beslissing vanaf september via de post.
 • Om een beslissing via de post te betwisten moet u het betwistingsformulier verzenden via aangetekend schrijven binnen de 60 dagen na kennisgeving van onze beslissing.

Opgelet: als u niet gepensioneerd bent, moet uw verzekeringsonderneming ons uw contract wel altijd via digitale weg bezorgen. Uw verzekeringsonderneming werkt hiervoor met ons samen in het kader van het project InfoSS.

Een mandaat geven voor het online beheer van mijn sociaal statuut

U hebt de mogelijkheid om één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen te mandateren om uw sociaal statuut online te beheren.

Zowel de mandaatnemer als uzelf kunnen de aanmaak van het mandaat opstarten. Dit gebeurt via het  beveiligde systeem "Self Service Mandates".

 

Contacten

Sociaal statuut logopedisten

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: logonl@riziv-inami.fgov.be

​Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden