print

Volg een diabetespatiënt type 2 als verpleegkundige

Als verpleegkundige of diabeteseducator kunt u diabeteseducatie verlenen aan patiënten met diabetes type 2. Hier een verduidelijk van de regelgeving die u aanbelangt voor de zorgtrajecten en de "Opvolging van een patiënt met diabetes type 2 / voortraject".

Op deze pagina:


Diabeteseducatie in een zorgtraject 

Het zorgtraject diabetes type 2 organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met deze chronische ziekte. Het vertrekt van een samenwerking tussen patiënt, huisarts en specialist en begint na ondertekening van een ‘zorgtrajectcontract’ door deze 3 partijen.

Als verpleegkundige met een bijzondere beroepsbekwaamheid in diabetologie of met een aanvullende opleiding van diabeteseducator en een specifiek RIZIV-nummer mag u diabeteseducatie verlenen, voor uw patiënten met zorgtraject diabetes type 2.

Zelfzorgmateriaal in een zorgtraject 

Patiënten met een zorgtraject diabetes type 2 hebben recht op terugbetaald zelfzorgmateriaal als zij een behandeling met insuline of een incretinemimeticum volgen.

Diabeteseducatie in het kader van “opvolging van een patiënt met diabetes type 2 / voortraject” 

Als verpleegkundige of diabeteseducator mag u diabeteseducatie verlenen voor uw patiënten betrokken bij een model “opvolging van een patiënt met diabetes type 2 / voortraject”.

Sinds 1 mei 2018 krijgt uw patiënt toegang tot nieuwe terugbetaalde verstrekkingen diabeteseducatie op voorwaarde dat hij:

 • recht heeft op de verstrekking 102852 "Opvolging van een patiënt met diabetes type 2/voortraject”.
 • tussen 15 en 69 jaar oud is.
 • een verhoogd cardiovasculair risico door een obesitas BMI > 30 en/of een arteriële hypertensie heeft.
 • een voorschrift van de huisarts heeft.

 • Diabeteseducatie verstrekkingen :
  • Per kalenderjaar heeft een patiënt recht op maximum 4 educatieverstrekkingen. 
  • De educatie kan individueel, in groep, of in een combinatie van beide worden verleend.
  • Tijdens dezelfde dag mag een patiënt maximum ofwel 2 individuele verstrekkingen ofwel 1 groepszitting krijgen.
  • Een individuele verstrekking duurt 30 minuten.
   Een groepszitting 2 uur voor maximum 10 deelnemers.
  • De derdebetalersregeling kan worden toegepast voor deze verstrekkingen.

Opgelet :

  • U mag die verstrekkingen niet attesteren voor patiënten in woonzorgcentra / gemeenschappelijke verblijfplaatsen. 
  • De groepszittingen mogen niet worden verricht in een fitnesszaal, in een dagverzorgingscentrum voor bejaarden of in een centrum voor dagverzorging.

 • Zorgverleners

Verschillende zorgverleners kunnen de educatie geven naargelang van de noden van de patiënt:

  • diabeteseducatoren: informatie over de ziekte en levensstijl, individueel of in groep
  • diëtisten: educatie diëtetiek, individueel of in groep
  • apothekers: aansporen tot therapietrouw, individueel of in groep
  • verpleegkundigen: opvolgingsbezoek / zelfmanagementondersteuning, individueel bij de patiënt thuis
  • kinesitherapeuten: educatie in groep, aansporen tot lichaamsbeweging

 • Verslag en dossier met betrekking tot de diabeteseducatie

De diabeteseducator, de diëtist, de apotheker, de verpleegkundige en de kinesitherapeut die een of meer individuele zittingen hebben verleend, stellen een beknopt verslag op voor de voorschrijvende arts, nadat de patiënt de voorgeschreven individuele zittingen heeft gekregen of, bij ontstentenis, nadat een volledig kalenderjaar is verstreken.

Zij houden voor elke patiënt van individuele zittingen een dossier bij met betrekking tot de diabeteseducatie, waarin gegevens zijn opgenomen over de therapeutische doelstellingen, de inhoud van de gerealiseerde educatie en de plaats waar de verstrekkingen zijn verleend.  Zij bewaren alle elementen van het dossier betreffende een educatiejaar voor een rechthebbende gedurende minstens vijf jaar vanaf 31 december van dat educatiejaar.

 • • Codenummers voor diabeteseducatie als diabeteseducator.
  • Gebruik de codenummer 794253 voor een individuele zitting diabeteseducatie door een diabeteseducator:
   • informatie over de ziekte en de levensstijl
   • gedurende minstens 30 minuten,
   • in uw praktijkkamer, in de praktijkkamer van de huisarts, of in een regiohuis van een locoregionale structuur

  • Gebruik de codenummer 794334 voor een groepszitting diabeteseducatie door een diabeteseducator:
   • informatie over de ziekte en de levensstijl
   • gedurende minstens 120 minuten,
   • voor maximaal 10 rechthebbenden,
   • gevolgd door het opstellen en het bewaren door de diabeteseducator van een verslag waarin de identiteit van de deelnemers en de thema's die tijdens de zitting zijn behandeld, worden vermeld;
   • een zitting per rechthebbende.

Tijdens die zittingen moet u: 

  • de rechthebbende duidelijke en begrijpelijke informatie geven over diabetes en de behandeling ervan:
   • oorzaken, verloop, eventuele verwikkelingen
   • herkennen, corrigeren en voorkomen van hyper- en hypoglycemieën
   • eventueel effect van geneesmiddelen op de glycemie ten einde de therapietrouw te verbeteren (met name de hoofd- en nevenwerkingen van antidiabetica of andere geneesmiddelen...);
   • adequaat reageren bij ziekte, koorts, braken
   • op reis te nemen maatregelen.
  • uw patiënt motiveren om zijn levensstijl en -hygiëne aan te passen:
   • evenwichtige voeding, stoppen met roken, lichaamsbeweging
   • voeten regelmatig controleren en gepast schoeisel dragen
   • een goede mond- en tandverzorging aanhouden
  • uw patiënt maatschappelijke informatie geven (meer bepaald over het rijbewijs enz.).

 • Codenummers voor diabeteseducatie als verpleegkundigen in de thuiszorg.

U gebruikt het codenummer 794312 voor een individuele zitting diabeteseducatie door een verpleegkundige:

 • opvolgingsbezoek / zelfmanagementondersteuning
 • gedurende minstens 30 minuten
 • bij de patiënt thuis

Tijdens die zittingen moet u: 

  • op basis van een anamnese, de evaluatie van de algemene toestand en de opvolging ervan, de aanwezige risico’s en eventuele problemen detecteren, onderzoeken en objectiveren;
  • uw patiënt op de hoogte brengen van de conclusies over de mogelijke problemen en risico's die aan het licht zijn gekomen;
  • uw patiënt adviseren en motiveren tot zelfzorg om over zijn eigen gezondheid te waken en zijn behandeling, dieet en levensstijl zelf in handen te nemen en nauwgezet te volgen;
  • bepaalde parameters meten die rechtstreeks of onrechtstreeks op diabetes betrekking hebben en hiervan een longitudinaal overzicht bijhouden.

Tarieven

Bekijk de tarieven voor verstrekkingen diabeteseducatie.

Contacten

Zorgtrajecten

E-mail: zorgtraject@riziv-inami.fgov.be

​Dienst geneeskundige verzorging, Directie Research, development and quality (RDQ)