Het “Terug-naar-werktraject” voor arbeidsongeschikte zelfstandigen

Bent u zelfstandige en arbeidsongeschikt en laat uw gezondheid het toe? Dan gaat een terug-naar-werkcoördinator (TNW-coördinator) samen met de adviserend arts van uw ziekenfonds na of en op welke manier u uw vroegere zelfstandige activiteit kan hervatten of elke andere beroepsactiviteit kan uitoefenen.

Het aantal personen met gezondheidsproblemen dat instroomt in het stelsel van de uitkeringsverzekering arbeidsongeschikt erkende mensen neemt jaar na jaar toe. De oorzaken voor deze toename zijn complex, en bevinden zich op verschillende domeinen. Ook de oplossingen bevinden zich op verschillende actieterreinen.

De zorgsector wordt er zich meer en meer van bewust dat aangepast werk hebben of stappen kunnen zetten naar een dergelijk werk, een belangrijk onderdeel vormt van het herstelproces.
Bovendien is aangetoond dat hoe laagdrempeliger de dienstverlening tot ondersteuning naar tewerkstelling opgezet wordt, hoe meer en hoe sneller er gebruik van gemaakt wordt en hoe sneller de acties kunnen worden ondernomen.
Investeren in een terug-naar-werktraject (TNW-traject) is logisch om zo vroeger, doelgerichter en persoonlijker te kunnen handelen en om de bestaande diensten efficiënter te kunnen gebruiken. Het zal toelaten om deze acties en het terugkeren naar aangepast werk te versnellen en te verhogen.

Wat is een Terug-naar-werktraject? 

Het is een traject waarbij een TNW-coördinator van uw ziekenfonds u ondersteunt bij het vinden van de gepaste begeleiding voor het hervatten van uw vroegere zelfstandige activiteit of het uitoefenen van elke andere beroepsactiviteit. 

Een TNW-coördinator laat toe om:

 • het aantal mensen dat een re-integratietraject start, te versnellen en vergroten
 • de doorstroom naar een geschikte beroepsactiviteit  te versnellen en verhogen
 • gerichter en persoonlijker te handelen
 • effectiever gebruik te maken van bestaande diensten (federaal en regionaal).

Een TNW-traject in 4 principes :

 1. Zo snel mogelijk te weten te komen of het starten van een TNW-traject voor u mogelijk is.
 2. Weten of een steun nodig zal zijn in uw TNW-traject. U kan mogelijk zelf opnieuw aan de slag of u heeft ondersteuning nodig om stappen naar een beroepsactiviteit te zetten.
 3. Zo vroeg mogelijk vaststellen welke steun en welke aanpassingen voor u nodig zullen zijn.
 4. U zo snel mogelijk in contact brengen met de sleutelfiguur die deze steun of aanpassingen kan bieden.

Tijdens het traject is er een nauwe samenwerking tussen u, de TNW-coördinator, de adviserend arts van uw ziekenfonds en uw behandelend arts.

Wie kan een Terug-naar-werktraject opstarten?

Elke zelfstandige kan het traject starten als die

 • arbeidsongeschikt erkend is
 • nog voldoende fysieke en psychische vermogens en vaardigheden heeft die het hervatten van een beroepsactiviteit mogelijk maken. Deze vaardigheden zijn de zogenaamde "restcapaciteiten", die passen in een meer positieve kijk op arbeidsongeschiktheid en de terugkeer naar het werk.

Laat uw gezondheid geen re-integratie toe, dan start er geen traject.

Wat gaat er vooraf aan een Terug-naar-werktraject?

De situatie verschilt enigszins naargelang uw traject wordt geactiveerd op initiatief van de adviserend arts van uw ziekenfonds of op uw eigen initiatief.

TNW-TRAJECT OP INITIATIEF VAN DE ADVISEREND ARTS VAN UW ZIEKENFONDS

 • Tien weken na de aanvang van uw arbeidsongeschiktheid vraagt de adviserend arts u om een vragenlijst in te vullen.
 • U bezorgt deze vragenlijst binnen twee weken ingevuld terug aan de adviserend arts.
 • In de vierde maand van arbeidsongeschiktheid maakt de adviserend arts via uw medisch dossier en de ingevulde vragenlijst een eerste inschatting van wat u nog kan, volgens uw ‘restcapaciteiten’. Er zijn twee mogelijkheden:
  • De adviserend arts beslist om u door te verwijzen naar de TNW-coördinator voor een eerste contactmoment: het hervatten van uw vroegere zelfstandige activiteit of het uitoefenen van elke andere beroepsactiviteit lijkt mogelijk na één of meerdere aanpassings- en/of begeleidingsacties.
  • De adviserend arts beslist om u niet door te verwijzen naar de TNW-coördinator voor een eerste contactmoment: wegens uw gezondheidstoestand zijn de aanpassings- en begeleidingsacties dan niet nodig of mogelijk.
   Tijdens een nieuwe inschatting van uw ‘restcapaciteiten’ kan de arts u doorverwijzen naar de TNW-coördinator: de arts oordeelt dat het hervatten van uw vroegere zelfstandige activiteit of het uitoefenen van elke andere beroepsactiviteit mogelijk lijkt na één of meerdere aanpassings- en/of begeleidingsacties.
 • Een eerste contactmoment met de TNW-coördinator vindt plaats waarin die zijn rol bij de begeleiding en opvolging van het traject toelicht en samen met u de eerste stap van het traject nagaat. Dit eerste contact vindt plaats:
  • uiterlijk tijdens de 6e maand van arbeidsongeschiktheid als een eerste inschatting van uw ‘restcapaciteiten’ heeft aangetoond dat u een activiteit kan hervatten na één of meerdere aanpassings- en/of begeleidingsacties
   of
  • binnen een termijn van 1 maand te rekenen vanaf de doorverwijzing door de adviserend arts naar de TNW-coördinator als een nieuwe inschatting van uw ‘restcapaciteiten’ heeft aangetoond dat u een activiteit kan hervatten na één of meerdere aanpassings- en/of begeleidingsacties.

TNW-TRAJECT OP EIGEN INITIATIEF

Tijdens uw erkende arbeidsongeschiktheid kan u steeds aan de TNW-coördinator vragen om een eerste contactmoment te organiseren.

 • U neemt contact op met uw ziekenfonds.
 • Indien nodig ontvangt u een vragenlijst die u binnen twee weken ingevuld terugbezorgd aan de adviserend arts.
 • Binnen één maand na het bezorgen van de ingevulde vragenlijst vindt een eerste contactmoment met de TNW-coördinator plaats waarin hij zijn rol bij de begeleiding en opvolging van het traject toelicht en hij samen met u de eerste stap van het traject nagaat.
 • Na dit eerste contactmoment, vraagt de TNW-coördinator aan de adviserend arts de toestemming om een TNW-traject onder zijn coördinatie op te starten.
  Indien de adviserend arts oordeelt dat het opstarten van een TNW-traject niet verenigbaar is met uw algemene gezondheidstoestand, organiseert de coördinator met u een nieuw contactmoment binnen de maand na het vorige contactmoment om de door de adviserend arts verrichte inschatting te bespreken en eventueel de doelstelling van het traject aan te passen.

Wat zijn uw verplichtingen bij de mogelijke opstart van een TNW-traject op initiatief van de adviserend arts van uw ziekenfonds?

Het ziekenfonds gaat na of u een TNW-traject kan aanvatten, daarom:

 • bezorgt u op verzoek van de adviserend arts de gegevens die noodzakelijk zijn voor de inschatting van uw restcapaciteiten (bijv. de vragenlijst ingevuld terugsturen) en bent u aanwezig op het medisch onderzoek dat de adviserend arts organiseert als hij het nodig acht voor deze inschatting van uw restcapaciteiten;
 • bent u aanwezig op het eerste contactmoment met de TNW-coördinator.

Als u na een eerste verwittiging via een aangetekende brief opnieuw zonder geldige rechtvaardiging afwezig bent op dit medisch onderzoek of eerste contactmoment, ontvangt u een nieuwe aangetekende brief waarin u wordt meegedeeld dat het dagbedrag van uw uitkeringen met 2,5 procent wordt verminderd. Deze vermindering van 2,5 procent gebeurt vanaf de dag van het medisch onderzoek of eerste contactmoment tot en met de dag dat u contact neemt met uw ziekenfonds om een nieuwe datum voor het medisch onderzoek of eerste contactmoment vast te leggen.

Bent u vervolgens opnieuw zonder geldige rechtvaardiging afwezig, dan ontvangt u een nieuwe aangetekende brief waarin u wordt meegedeeld dat het dagbedrag van uw uitkeringen met 2,5 procent wordt verminderd tot en met de dag voor uw effectieve aanwezigheid op het medisch onderzoek of het eerste contactmoment.

Uw re-integratietraject via de Terug-naar-werkcoördinator en de adviserend arts van uw ziekenfonds

Na de ondertekening van een positieve engagementsverklaring door uzelf, de TNW-coördinator en de adviserend arts van uw ziekenfonds, organiseert de TNW-coördinator binnen één maand een eerste opvolggesprek om een re-integratieplan op te stellen. Dit plan bevat minstens:

 • de doelstellingen van het plan,
 • het eindresultaat dat wordt nagestreefd,
 • één concrete actie en
 • één concrete afspraak voor een volgend opvolggesprek.

De TNW-coördinator en de adviserend arts van uw ziekenfonds kunnen na uw toestemming overleggen met andere bij het traject betrokken partijen (behandelend arts, therapeutische begeleider, sociaal verzekeringsfonds, zelfstandigenorganisatie, werkgever, begeleider van de diensten en instellingen van de Gewesten en de Gemeenschappen of andere dienstverleners die deelnemen aan de socioprofessionele re-integratie overeenkomstig hun wettelijke, decretale of maatschappelijke opdracht).

De TNW-coördinator volgt de uitvoering van het plan op samen met u en de andere betrokken partijen.

​ ​

Contacten

 

Laatst aangepast op 22 februari 2023