Welke informatie moeten worden opgenomen in een geneesmiddelenvoorschrift?

Om een geldig voorschrift te hebben, moet dit bepaalde gegevens bevatten.


Administratieve gegevens

Een voorschrift moet de volgende administratieve gegevens bevatten:

 • naam, voornaam en adres van de voorschrijver

Opmerking:
De voorschrijver identificeert zichzelf op basis van zijn/haar RIZIV nummer en rijksregisternummer (het zogenaamde INSZ nummer of identificatienummer van de sociale zekerheid) (of bis nummer).
Voorschrijvers zonder INSZ (of bis nummer) kunnen momenteel nog geen elektronische voorschriften aanmaken (zie ook het “noodprotocol” (in voorbereiding) voor meer informatie).
De FOD Binnenlandse Zaken, i.s.m. het eHealth platform, heeft een project opgestart om aan buitenlandse zorgverstrekkers die werkzaam zijn in België een specifiek identificatie- en authenticatiemiddel te kunnen aanbieden in de vorm van een technisch equivalente kaart aan de Belgische eID-kaart.

Ga na in welke gevallen u als buitenlandse voorschrijver elektronisch kan voorschrijven

 • naam en voornaam van de patiënt, indien van toepassing: aanduiding ‘kind’ of ‘zuigeling’

Opmerking:
De identificatie van de patiënt gebeurt op basis van het rijksregisternummer (het zogenaamde INSZ nummer of identificatienummer van de sociale zekerheid) (of bis nummer).
Voor patiënten zonder INSZ (of bis nummer) kunnen momenteel nog geen elektronische voorschriften aangemaakt worden (zie ook het “noodprotocol” (in voorbereiding) voor meer informatie).
Besprekingen met de FOD Buitenlandse Zaken (i.s.m. het eHealth platform) zijn lopende om alle buitenlanders die werkzaam zijn in België (diplomaten, consulaten, ...) een specifiek identificatie- en authenticatiemiddel te kunnen aanbieden in de vorm van een technisch equivalente kaart aan de Belgische eID-kaart.

Ga na in welke gevallen u elektronisch kan voorschrijven voor een buitenlandse patiënt

 • handtekening van de voorschrijver

 • datum van het voorschrift

 • eventueel datum van uitvoering van het voorschrift (zie de hieronder vermelde specifieke regels voor een voorschrift voor vergoedbare farmaceutische specialiteiten) 

Geneesmiddelengegevens

Een voorschrift moet de volgende geneesmiddelengegevens bevatten:

 • de naam of de algemene benaming:
  • voorschrift op naam van het geneesmiddel (fantasienaam of wetenschappelijke benaming + merknaam of bedrijfsnaam): de voorschrijver bepaalt het geneesmiddel dat wordt afgeleverd

Raadpleeg ook de regels voor antibiotica en antimycotica voor acute behandelingen

Raadpleeg de regels voor de apotheker voor de aflevering van een voorschrift op stofnaam

 • de toedieningsvorm

 • de sterkte

 • de posologie

 • de therapieduur in weken en/of dagen (zie de hieronder vermelde specifieke regels voor een voorschrift voor vergoedbare farmaceutische specialiteiten)

 • Indien een vernieuwing van een voorschrift gewenst is, moet de voorschrijver het aantal en de duur van de vernieuwingen voluit vermelden. Opgelet: Deze vernieuwingen zijn evenwel niet vergoedbaar (zie de hieronder vermelde specifieke regels voor een voorschrift voor vergoedbare farmaceutische specialiteiten).

 • Indien een magistrale bereiding gewenst is, moet de voorschrijver dit duidelijk vermelden.

Specifieke regels voor een voorschrift voor vergoedbare farmaceutische specialiteiten:

 • Per voorschrift voor vergoedbare farmaceutische specialiteiten geldt dat voor eenzelfde farmaceutische specialiteit slechts 1 verpakking van een welbepaalde verpakkingsgrootte vergoedbaar is, tenzij:
  • de letter ‘M’ is vermeld in de kolom ’opm’ in de lijst van vergoedbare farmaceutische specialiteiten (in dit geval is de voorschrijver vrij het aantal verpakkingen per voorschrift zelf te bepalen; opmerking: voor vergoedbare insulines is de hoeveelheid per voorschrift wel beperkt tot maximum 3.000 eenheden)
  • het geneesmiddel op algemene benaming wordt voorgeschreven (in dit geval kan de voorgeschreven behandelingsduur maximaal 3 maanden bedragen)

 • Een voorschrift voor vergoedbare farmaceutische specialiteiten blijft in aanmerking komen voor tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tot het einde van de 3e kalendermaand die volgt op:
  • ofwel de datum van het voorschrift
  • ofwel de datum van uitvoering van het voorschrift (indien gepreciseerd door de voorschrijver)

Lees onze omzendbrief ‘Geldigheidsduur van een vergoedbaar geneesmiddelenvoorschrift’.

Contacten

 

Laatst aangepast op 09 oktober 2019