d'application Ó partir du 07/01/2007

FR   NL  

Programmawet (I) van 27 december 2006

Art. 111.


HOOFDSTUK III. - Financiering van het Federaal Agenschap voor geneesmiddelen en gezondheidsprodcuten

Afdeling 1. - uitzonderlijke contributie
Art. 241.
07/01/2007 Om de uitbouw en de opstart van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, opgericht door de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten te financieren, is een uitzonderlijke contributie verschuldigd. Die contributie wordt ge´nd door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en bij ontvangst aan het Agentschap overgedragen.
07/01/2007 De uitzonderlijke contributie bedoeld in het vorige lid stemt overeen met een heffing op het omzetcijfer dat is verwezenlijkt op de Belgische markt van de geneesmiddelen die zijn ingeschreven op de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten. Deze heffing is ten laste van de aanvragers welke die omzet hebben verwezenlijkt gedurende het jaar waarvoor de heffing is verschuldigd. Het bedrag van die heffing wordt vastgesteld op 0,175 pct. van de omzet die in 2007 is verwezenlijkt.
07/01/2007 Van de aangegeven totale omzet, berekend op basis van de prijs buiten-bedrijf of buiten-invoerder, moet een aangifte worden gedaan die is opgesplitst per publiekverpakking of, bij ontstentenis daarvan, per stukverpakking van de in het tweede lid beoogde geneesmiddelen.
07/01/2007 De voornoemde verklaringen dienen gedagtekend, ondertekend en waar en echt verklaard te worden en bij een ter post aangetekende brief te worden ingediend bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel. Ze dienen te worden ingediend vˇˇr 1 mei 2008.
07/01/2007 De Dienst voor geneeskundige verzorging kan de totale omzet ambtshalve vaststellen op basis van de gegevens van de gegevensinzameling bedoeld in artikel 165 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geco÷rdineerd op 14 juli 1994, in geval een aanvrager nagelaten heeft een aangifte te doen overeenkomstig de bepalingen van het vierde lid. De betrokken aanvrager wordt bij ter post aangetekende brief in kennis gesteld van de ambtshalve vaststelling van de omzet.
07/01/2007 De heffing op de omzet 2007 wordt via een voorschot en een saldo gestort. Het saldo bedoeld in de vorige zin zijnde het verschil tussen de in het tweede lid bedoelde heffing en het in de vorige zin bedoelde voorschot.
07/01/2007 Het in het vorige lid bedoelde voorschot en saldo dienen respectievelijk gestort te worden voor 1 juni 2007 en 1 juni 2008 op rekening nr. 001-1950023-11 van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, met vermelding respectievelijk ź voorschot contributie FAGG 2007 ╗ en ź saldo contributie FAGG 2007 ╗.
07/01/2007 De voornoemde Dienst zorgt voor het innen van de bovengenoemde heffing alsook voor het toezicht.
07/01/2007 Het voornoemde voorschot wordt op 0,18817 maal het in de laatste zin van het derde lid van artikel 191, ž 1, 15░octies, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geco÷rdineerd op 14 juli 1994 zoals gewijzigd door de huidige wet vastgestelde bedrag bepaald.
07/01/2007 De schuldenaar die het voorschot en/of het saldo van de bovengenoemde heffing niet binnen de in het zevende lid vastgestelde termijn stort, is een opslag ten belope van 10 pct. van die heffing verschuldigd, alsmede een op die heffing verrekende verwijlinterest die gelijk is aan de wettelijke rentevoet.
07/01/2007 De verwijlinterest tegen de wettelijke rentevoet wordt toegepast op het bedrag dat niet binnen de vastgestelde termijn is betaald en wordt berekend naar rata van het aantal dagen dat is verstreken tussen de datum waarop de betaling had moeten verricht worden en de dag waarop ze effectief is uitgevoerd.
07/01/2007 De definities van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geco÷rdineerd op 14 juli 1994 zijn van toepassing op dit artikel.


Art. 243.

  FR   NL   [Affichage pour impression]