Wet 27-12-2006: programmawet (I)

Résumé: Papier versie: pagina 248

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd laatst gewijzigd door programmawet (1) van B.S. 17-8-2015

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Programmawet (I) van 27 december 2006

...

HOOFDSTUK IV. - Financiering van de representatieve patiëntenkoepels

Art. 245.

De subsidies die ten laste vallen van de begroting van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bedoeld in artikel 12, 6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, worden toegekend aan de twee volgende patiëntenverenigingen :

de V.Z.W. « Ligue des Usagers des Services de Santé »;

de V.Z.W. « Vlaams Patiëntenplatform ».

Onverminderd het derde lid bedraagt het globale bedrag van de voornoemde subsidies, die ten laste gelegd worden van de begroting van de administratiekosten van het Instituut, jaarlijks 90.000 euro en wordt volledig ten laste genomen door de sector geneeskundige verzorging.

De Koning bepaalt de regels en voorwaarden van de verdeling, de toekenning en de betaling van de subsidies evenals de opschorting en totale of partiële terugvordering bij niet-naleving van de bepaalde voorwaarden.

Art. 246.

Artikel 245 treedt in werking op 1 januari 2007.

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]