Programmawet (I) van 27 december 2006

Art. 111

[Programmawet 22/12/2008 - B.S. 29/12/2008 d.4 p.68669 art.114 Vervanging] <:W>Er wordt een fonds opgericht onder de naam fonds voor de toekomst van ...
      d'application partir du 01/01/2008


[16/07/2010 vig.26/07/2010]

K.B. 22-6-10 tot vaststelling voor het jaar 2010 van het bedrag dat toegewezen wordt aan het Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging in het kader van de vaststelling van de globale begrotingsdoelstelling van 2010 (B.S. 16-7)
Artikel 1. In het kader van de vaststelling van de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling van de verzekering voor geneeskundige verzorging wordt voor 2010 een bedrag van 294.189.000,00 EUR toegewezen aan het Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging. De RSZ-globaal beheer, bedoeld in artikel 5, 2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en het globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, met toepassing van hoofdstuk I van titel VI van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, storten binnen de dertig dagen na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad respectievelijk 264.770.100,00 EUR en 29.418.900,00 EUR in het Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging.
Art. 2. De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Zelfstandigen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.