COVID-19 - Uitstel van niet-dringende zorg: om impact te voorkomen passen we de vergoedingsvoorwaarden van bepaalde geneesmiddelen aan

Door de COVID-19-crisis zien de ziekenhuizen zich genoodzaakt om niet-dringende raadplegingen en zorg uit te stellen. Dat kan een belangrijke impact hebben op de implementatie van bepaalde farmaceutische behandelingen en de verlenging van de machtigingen voor de vergoedbaarheid van bepaalde geneesmiddelen, producten of farmaceutische verstrekkingen.

We passen dan ook bepaalde regels van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) aan om te voorkomen dat de behandeling van en terugbetaling aan de patiënt onderbroken zou worden. De aanpassing zal bovendien ook de naleving van bepaalde maatregelen van inperking door COVID-19 gemakkelijker maken.

 

Machtigingen voor vergoeding van specialiteiten gebruikt in het kader van medisch begeleide voortplanting: verlenging van de maximale leeftijd met 6 maanden

Voor de vergoeding van specialiteiten gebruikt in het kader van medisch begeleide voortplanting (MBV) is de maximale leeftijd verlengd met 6 maanden.

De verleende machtigingen blijven geldig gedurende deze verlengde période.

Op welke machtigingen is de verlenging van toepassing?

Het gaat om machtigingen afgeleverd door de adviserende artsen aan patiënten waarvan de 43ste verjaardag valt tussen 1 maart 2020 en een nader te bepalen datum in functie van het einde van de inperkingsmaatregeles (K.B. van 06.10.2008 houdende invoering van een forfaitaire tegemoetkoming voor de behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen bij vrouwen).

  • Voor de forfaits MBV1 en MBV2 wordt er een uitzondering gemaakt op de maximale leeftijd voor het doorlopen van een cyclus: de leeftijd verhoogt tot 43 jaar en 6 maanden voor patiënten waarvan de 43ste verjaardag valt op 1 maart 2020 of later, zoals hierboven gedefinieerd.
  • Voor het forfait MBV3 wordt de leeftijd van 43 jaar verhoogd tot 43 jaar en 6 maanden voor patiënten waarvan de 43ste verjaardag valt op 1 maart 2020 of later, zoals hierboven gedefinieerd.

Wanneer is deze maatregel van toepassing?

Deze bepalingen zijn met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 1 maart 2020 tot een nader te bepalen datum in functie van het einde van de inperkingsmaatregelen.

Antimycotica

De terugbetalingsvoorwaarden van de antimycotica (farmaceutische specialiteiten op basis van voriconazole, posaconazole, isavuconazole, caspofungine en anidulafungine) worden tijdelijk uitgebreid om de terugbetaling mogelijk te maken voor behandeling van bepaalde schimmelinfecties bij COVID- 19 patiënten.

Hoelang blijft deze maatregel van kracht ?

Deze bepalingen treden in werking op 1 april 2020 en zijn van toepassing tot het einde van de COVID-19-crisis.

Zuurstoftherapie

  • Voor zuurstof en de oxyconcentrators zal als de lopende machtiging vervalt tussen 13 mei 2020 en 30 juni 2020, zal deze automatisch verlengd worden met 3 maanden en laat een terugbetaling toe van maximaal 9 periodes van 1 maand. Op die manier kan, indien nodig, de overgang naar langdurige zuurstoftherapie uitgesteld worden naar een latere datum.
  • Onderlinge uitwisselbaarheid van de machtigingen/akkoorden afgeleverd door de adviserend artsen in het kader van zuurstoftherapie : een machtiging/akkoord dat gegeven is voor het ene type zuurstoftherapie is ook geldig voor een ander type zuurstoftherapie. Deze bepalingen treden in werking op 1 april 2020 en zijn van toepassing tot het einde van de crisis (een datum nader te bepalen door de Minister van Sociale Zaken).

Oftalmologie: intravitreale injecties Eylea et Lucentis

Publieke officina’s zullen de specialiteiten Eylea® en Lucentis® tot en met 30 juni 2020 kunnen afleveren, zodat de toediening ervan mogelijk is in een praktijkruimte (bij een oftalmoloog of in een privé-centrum) die de optimale aseptische omstandigheden garandeert overeenkomstig de richtlijnen van het FAGG.

Erytrocytenconcentraten: mogelijke alternatieven om transfusies te voorkomen

In het geval van een tekort aan erytrocytenconcentraten, zullen de specialiteiten op basis van IV-ijzer en erytropoëtines terugbetaald zijn, op voorwaarde dat ze bedoeld zijn ter correctie van bepaalde bloedarmoedes om zo te voorkomen dat transfusies nodig zijn.

Hoelang blijft de maatregel van kracht?

Deze bepaling is van toepassing tot een later te bepalen datum die zal worden vastgesteld in functie van de evolutie van de situatie.

Multidisciplinair overleg mogelijk via elektronische weg

Gezien de huidige omstandigheden van de COVID-19-pandemie, is elektronisch overleg toegestaan voor multidisciplinair overleg waarvoor normaal gezien de fysieke aanwezigheid van ieder lid vereist is.

Multidisciplinair oncologisch consult (MOC) en de vergaderingen voor de diagnose van idiopathische pulmonale fibrose in het kader van de terugbetaling van de farmaceutische specialiteiten Ofev en Esbriet vallen in het bijzonder onder die maatregel.

Vragen?

  • U kan ook meer informatie terugvinden in onze omzendbrieven aan de apothekers.
  • Zorgverleners met vragen over de terugbetaling van geneesmiddelen in het kader van de COVID-19-crisis kunnen die stellen via specpharma@riziv-inami.fgov.be.
  • Voor alle andere vragen met betrekking tot de COVID-19-crisis: www.info-coronavirus.be, info-coronavirus@health.fgov.be of 0800 14 689 van 8u tot 20u.
 

Laatst aangepast op 25 mei 2020