COVID-19 - Uitstel van niet-dringende zorg: om impact te voorkomen passen we de vergoedingsvoorwaarden van bepaalde geneesmiddelen aan

Door de COVID-19-crisis zijn de ziekenhuizen genoodzaakt geweest om niet-dringende raadplegingen en zorg uit te stellen. Dat kon een belangrijke impact hebben op de implementatie van bepaalde farmaceutische behandelingen en de verlenging van de machtigingen voor de vergoedbaarheid van bepaalde geneesmiddelen, producten of farmaceutische verstrekkingen.

Daarom hebben we bepaalde regels van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) aangepast om te voorkomen dat de behandeling van en terugbetaling aan de patiënt onderbroken zou worden. De aanpassing heeft bovendien ook de naleving van bepaalde maatregelen van inperking door COVID-19 gemakkelijker gemaakt.

Momenteel zijn de niet dringende zorgverleningen en consultaties hervat, zowel in de ziekenhuizen als in het ambulante milieu. Bijgevolg moeten de consultaties, de onderzoeken en de zorgverleningen, waaronder de aanvragen tot verlenging voor de vergoedbaarheid van geneesmiddelen en farmaceutische producten, in zoverre als mogelijk hun normale gang van zaken hervatten. Dit is belangrijk om de opvolging van patiënten te verzekeren, om de gevaarlijke gevolgen van een verlengd uitstel van dagelijkse verzorging te vermijden, en om indien mogelijk, de opgelopen vertraging in te halen. Onderstaande maatregelen blijven van toepassing voor uitzonderlijke situaties waarin de normale hervatting tijdelijk nog niet mogelijk zou zijn.

 

Machtigingen voor vergoeding van specialiteiten gebruikt in het kader van medisch begeleide voortplanting: verlenging van de maximale leeftijd met 6 maanden

Voor de vergoeding van specialiteiten gebruikt in het kader van medisch begeleide voortplanting (MBV) is de maximale leeftijd verlengd met 6 maanden.

De verleende machtigingen blijven geldig gedurende deze verlengde période. 

Op welke machtigingen is de verlenging van toepassing?

Het gaat om machtigingen afgeleverd door de adviserende artsen aan patiënten waarvan de 43ste verjaardag valt tussen 1 maart 2020 en een nader te bepalen datum in functie van het einde van de inperkingsmaatregelen (K.B. van 06.10.2008 houdende invoering van een forfaitaire tegemoetkoming voor de behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen bij vrouwen).

  • Voor de forfaits MBV1 en MBV2 wordt er een uitzondering gemaakt op de maximale leeftijd voor het doorlopen van een cyclus: de leeftijd verhoogt tot 43 jaar en 6 maanden voor patiënten waarvan de 43ste verjaardag valt op 1 maart 2020 of later, zoals hierboven gedefinieerd.
  • Voor het forfait MBV3 wordt de leeftijd van 43 jaar verhoogd tot 43 jaar en 6 maanden voor patiënten waarvan de 43ste verjaardag valt op 1 maart 2020 of later, zoals hierboven gedefinieerd.

Wanneer is deze maatregel van toepassing?

Deze bepalingen zijn met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 1 maart 2020 tot een nader te bepalen datum in functie van het einde van de inperkingsmaatregelen.

Antimycotica

De terugbetalingsvoorwaarden van de antimycotica (farmaceutische specialiteiten op basis van voriconazole, posaconazole, isavuconazole, caspofungine en anidulafungine) worden tijdelijk uitgebreid om de terugbetaling mogelijk te maken voor behandeling van bepaalde schimmelinfecties bij COVID- 19 patiënten.

Hoelang blijft deze maatregel van kracht ?

Deze bepalingen treden in werking op 1 april 2020 en zijn van toepassing tot het einde van de COVID-19-crisis.

Zuurstoftherapie

  • Voor zuurstof en de zuurstofconcentrators zal als de lopende machtiging vervalt, deze automatisch verlengd worden met 2 maanden en laat een terugbetaling toe van maximaal 9 periodes van 1 maand. Op die manier kan, indien nodig, de overgang naar langdurige zuurstoftherapie uitgesteld worden naar een latere datum.
  • Onderlinge uitwisselbaarheid van de machtigingen/akkoorden afgeleverd door de adviserend artsen in het kader van zuurstoftherapie : een machtiging/akkoord dat gegeven is voor het ene type zuurstoftherapie is ook geldig voor een ander type zuurstoftherapie. Deze bepalingen treden in werking op 1 april 2020 en zijn van toepassing tot het einde van de crisis.
  • Vanaf 12.02.2021 zijn er een aantal nieuwe zuurstofconcentrators terugbetaald (K.B. 26.01.2021 – B.S. 12.02.2021 - gewijzigd op 01/06/2021). Zij vullen de reeks zuurstofconcentrators aan die daarvoor al terugbetaald waren.

Oftalmologie: intravitreale injecties Eylea et Lucentis

Publieke officina’s zullen de specialiteiten Eylea® en Lucentis® tijdelijk kunnen afleveren, zodat de toediening ervan mogelijk is in een praktijkruimte (bij een oftalmoloog of in een privé-centrum) die de optimale aseptische omstandigheden garandeert overeenkomstig de richtlijnen van het FAGG.

Hoelang blijft de maatregel van kracht?

Deze bepaling is van toepassing tot een later te bepalen datum die zal worden vastgesteld in functie van de evolutie van de situatie.

Erytrocytenconcentraten: mogelijke alternatieven om transfusies te voorkomen

In het geval van een tekort aan erytrocytenconcentraten, zullen de specialiteiten op basis van IV-ijzer en erytropoëtines terugbetaald zijn, op voorwaarde dat ze bedoeld zijn ter correctie van bepaalde bloedarmoedes om zo te voorkomen dat transfusies nodig zijn.

Hoelang blijft de maatregel van kracht?

Deze bepaling is van toepassing tot een later te bepalen datum die zal worden vastgesteld in functie van de evolutie van de situatie.

Multidisciplinair overleg mogelijk via elektronische weg

Gezien de huidige omstandigheden van de COVID-19-pandemie, is elektronisch overleg toegestaan voor multidisciplinair overleg waarvoor normaal gezien de fysieke aanwezigheid van ieder lid vereist is.

Multidisciplinair oncologisch consult (MOC) en de vergaderingen voor de diagnose van idiopathische pulmonale fibrose in het kader van de terugbetaling van de farmaceutische specialiteiten Ofev en Esbriet vallen in het bijzonder onder die maatregel.

Vragen?

 

 

Laatst aangepast op 19 januari 2022