print

Andere professionals in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Naast de individuele zorgverleners en de verzorgingsinstellingen en -diensten zijn er nog andere professionals in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Als andere professionele partner vindt u in deze rubriek de informatie, documenten en  webtoepassingen terug die u nodig hebt om de reglementering toe te passen of met ons te communiceren.

Op deze pagina:

Ziekenfondsen

Als medewerker van een ziekenfonds  (verzekeringsinstelling) betaalt u de verstrekkingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen: tegemoetkomingen in de medische kosten, uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, geboorteverlof, adoptieverlof, borstvoedingspauzes of werkverwijdering.

Op onze website kunt u de lijst van de ziekenfondsen terugvinden en ook de omzendbrieven die wij u sturen, de honoraria, prijzen en terugbetalingen van de verstrekkingen, enz.

Tariferingsdiensten

De apotheker die de derdebetalersregeling toepast, stuurt de voorschriften die hij of zij heeft ontvangen naar een tariferingsdienst . Als tariferingsdienst stelt u facturen en statistische bestanden op die u zowel aan ons als aan de ziekenfondsen moet bezorgen.

Farmaceutische firma’s

Als farmaceutische firma  kunt u toegang vragen tot bepaalde beveiligde interactieve diensten. Wij stellen ook de evaluatierapporten van de Commissie voor tegemoetkoming van geneesmiddelen (CTG) ter beschikking.

Fabrikanten en verdelers van implantaten, in vitrodiagnostiek (IVD) en andere medische hulpmiddelen

Als fabrikant of verdeler van implantaten of andere medische hulpmiddelen kunt u op onze website informatie terugvinden over de terugbetaling van implantaten door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) en ook de lijst van vergoedbare producten, de nationale overeenkomst die u met de ziekenfondsen hebt gesloten, de akkoordverklaringen, de omzendbrieven die wij u sturen, enz.

Werkgevers

Als een van uw werknemers niet kan werken wegens ziekte, ongeval, zwangerschap, de geboorte of adoptie van een kind, dan moet u als werkgever  een aantal sociale gegevens meedelen aan het ziekenfonds van die werknemer.

U hebt bovendien verschillende mogelijkheden om een arbeidsongeschikte werknemer die het werk wil hervatten, te begeleiden. 

Verzekeringsmaatschappijen

De grootste inkomsten van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen zijn afkomstig uit het globaal beheer van de sociale zekerheid. Er bestaan echter nog andere inkomsten. Als verzekeringsmaatschappij int u een RIZIV-bijdrage op de premies van sommige verzekeringsproducten.

Contacten

​Specifieke contactgegevens vindt u in de detailpagina’s achter de linken van deze pagina.