Het Federaal Platform COVID Testing moet de testcapaciteit verhogen: Wie? Wanneer? Hoe?

Het nieuwe Federaal Platform COVID Testing moet dagelijks 56.000 extra PCR-testen mogelijk maken in de strijd tegen COVID-19. Het platform zal dus een tijdelijke bijkomende testcapaciteit creëren, aanvullend op de beschikbare testcapaciteit van de erkende klinische laboratoria.
Het nieuwe platform vervangt het platform dat de afgelopen maanden werkzaam was.

We sluiten in dat kader overeenkomsten af met 8 universiteiten of researchcentra die samenwerken met een erkend laboratorium.

Wie maakt deel uit van het platform? Wanneer komt het platform in actie? Wat financieren wij? Gedetailleerde info voor de labo’s,  de afnamecentra en de voorschrijvers.

 

Wie maakt deel uit van het Federaal Platform COVID Testing?

We hebben overeenkomsten gesloten met 8 samenwerkende partners. Elke partner bestaat uit een universitair centrum en een erkend laboratorium voor klinische biologie:

 • Universiteit Antwerpen en UZ Antwerpen
 • Universiteit Gent en UZ Gent
 • KU Leuven en UZ Leuven
 • UCL en Hôpital Saint-Luc Bruxelles
 • ULB en Institut de Biologie clinique
 • Université de Liège en CHU de Liège
 • Université de Namur en CHU-UCL Namur
 • Université de Mons en Hôpital de Jolimont

Wanneer komt het Federaal Platform COVID Testing in actie?

In eerste instantie zal het Federaal platform PCR-testen analyseren op vraag van:

 • de erkende laboratoria voor klinische biologie, wanneer hun testcapaciteit tijdelijk ontoereikend is
 • de gezondheidsinspectie van de gemeenschappen, in geval van uitbraken en in het kader van de teststrategie
 • de afnamecentra die bij onze geregistreerd zijn.

Hoe analyses vragen aan het Federaal Platform COVID Testing?

Het platform zal enkel stalen analyseren waarvoor een elektronisch aanvraagformulier beschikbaar is, ondertekend door een arts of met een geldige Coronatest Prescription Code (CTPC).

Het gaat dus enkel om stalen waarvoor er een terugbetaling is.

Waartoe engageert het Federaal Platform COVID Testing zich?

De leden van het Federaal Platform verbinden zich elk tot:

 • de analyse van dagelijks 7.000 PCR-stalen, binnen een redelijke tijdspanne. Daarvoor nemen ze de nodige maatregelen op het vlak van personeel, beschikbare ruimte en administratieve ondersteuning, met inbegrip van IT.
 • de communicatie van de resultaten aan Sciensano en aan de aanvragers.
 • de publicatie van hun beschikbare testcapaciteit, dagelijks op een gemeenschappelijke webpagina van Sciensano.

Dat doen ze 7 dagen per week, feestdagen inbegrepen.

Wat financieren we?

We financieren het platform op 3 niveaus:

 • We voorzien een eenmalige opstartkost van maximum 275.000 EUR per site.
 • We vergoeden de werkingskosten die noodzakelijk zijn om dagelijks 2.000 testen te kunnen uitvoeren. Dat stemt overeen met een maandelijks bedrag van 720.000 EUR per site.
 • Bovendien voorzien we een vergoeding per uitgevoerde test als het maandelijks bedrag gelinkt aan de 2.000 testen is opgebruikt.

De partnerlabo’s kunnen ons de PCR-testen factureren op basis van de vastgelegde vergoeding voor de erkende labo’s – K.B. nr. 20.

De labo’s kunnen wel werken met toestellen, uitrusting en reagentia die de overheid heeft aangekocht. Hiervan worden de kosten dan ook afgetrokken van onze financiering.

Concreet:

  • 46,81 EUR te factureren als het labo geen materiaal van de overheid heeft gebruikt
  • 32,96 EUR te factureren als het labo verbruiksmateriaal en reagentia van de overheid heeft gebruikt
  • 29,96 EUR te factureren als het labo toestellen, verbruiksmateriaal en reagentia van de overheid heeft gebruikt.

De 2 laatste bedragen dekken alle overige kosten die zijn verbonden aan het uitvoeren en rapporteren van de testen: transport van het staal, pre-analytische verwerking van het staal, beschermingsmateriaal, analyse van het staal, personeelskosten, opleidingskosten, supervisie, software, kwaliteitsbewaking, bewaring en verwerking van het staal, rapportering van de resultaten aan Sciensano, aan de aanvrager en de burger, administratieve opvolging, enz.

Hoe de kwaliteit van de stalen waarborgen?

Het kwaliteitstoezicht is in handen van het erkende labo, volgens de richtlijnen opgesteld door Sciensano en het geassocieerd labo van het Nationaal Referentiecentrum Respiratoire Pathogenen dat bevoegd is voor het toezicht van coronavirussen.

Ons Verzekeringscomité evalueert semestrieel de werking van het platform op basis van een rapportering door Sciensano. Het geassocieerde labo van het Nationaal Referentiecentrum Respiratoire Pathogenen verstrekt hiertoe alle noodzakelijke informatie aan Sciensano.

Hoe lang loopt de samenwerking?

De overeenkomsten hebben een verlengbare geldigheidsduur van 2 jaar. Beëindiging ervan is mogelijk in onderling overleg, bv. wanneer de pandemie voorbij is.

Vragen?

 

Laatst aangepast op 09 november 2020