print

Het Federaal Platform COVID Testing

Het Federaal Platform COVID Testing maakte extra PCR-testen mogelijk in de strijd tegen COVID-19. Het platform is een tijdelijke bijkomende testcapaciteit, aanvullend op de beschikbare testcapaciteit van de erkende klinische laboratoria.

We hebben daarvoor overeenkomsten met 8 universiteiten of researchcentra die samenwerken met een erkend laboratorium afgesloten.

Deze overeenkomsten lopen na 2 jaar af tussen 26 oktober en 23 november 2022. Er werden ongeveer 4,5 miljoen testen uitgevoerd via dit platform. In piekperiodes werd meer dan 20 procent van het totaal aantal PCR-testen uitgevoerd via dit platform. We danken onze partners voor hun inzet en realisaties in de voorbije periode!

Op deze pagina:


Wie maakt deel uit van het Federaal Platform COVID Testing?

We hebben overeenkomsten gesloten met 8 samenwerkende partners. Elke partner bestaat uit een universitair centrum en een erkend laboratorium voor klinische biologie:

 • Universiteit Antwerpen en UZ Antwerpen
 • Universiteit Gent en UZ Gent
 • KU Leuven en UZ Leuven
 • UCL en Hôpital Saint-Luc Bruxelles
 • ULB en Institut de Biologie clinique
 • Université de Liège en CHU de Liège
 • Université de Namur en CHU-UCL Namur
 • Université de Mons en Hôpital de Jolimont

Wanneer kwam het Federaal Platform COVID Testing in actie?

Het Federaal platform analyseerde PCR-testen op vraag van:

 • de gezondheidsinspectie van de gemeenschappen, in geval van uitbraken en in het kader van de teststrategie
 • de afnamecentra die bij onze geregistreerd zijn.
 • de erkende laboratoria voor klinische biologie, wanneer hun testcapaciteit tijdelijk ontoereikend is

De leden van het Federaal Platform verbonden zich elk tot:

 • de analysecapaciteit van dagelijks 2.500 PCR-stalen, binnen een redelijke tijdspanne. Daarvoor nemen ze de nodige maatregelen op het vlak van personeel, beschikbare ruimte en administratieve ondersteuning, met inbegrip van IT.
 • de communicatie van de resultaten aan Sciensano en aan de aanvragers.
 • de dagelijkse publicatie van hun beschikbare testcapaciteit

Dat deden ze 7 dagen per week, feestdagen inbegrepen.

Wat financieren we?

We financieren het platform op 3 niveaus:

 • We voorzien een eenmalige opstartkost van maximum 275.000 EUR per site.
 • We vergoeden de werkingskosten die noodzakelijk zijn om dagelijks 200 testen te kunnen uitvoeren. Dat stemt overeen met een maandelijks bedrag van 72.000 EUR per site.
 • Bovendien voorzien we een vergoeding per uitgevoerde test als er meer dan gemiddeld 200 testen per dag worden uitgevoerd is opgebruikt.

Het basisbedrag is gelijk aan het bedrag dat laboratoria per test krijgen die geen deel uitmaken van het federaal platform. De labo’s van het federaal platform kunnen wel werken met toestellen, uitrusting en reagentia die de overheid heeft aangekocht. Hiervan worden de kosten dan ook afgetrokken van onze financiering en wordt er 29,96 EUR per test gefactureerd als het labo toestellen, verbruiksmateriaal en reagentia van de overheid heeft gebruikt.

Dit bedrag dekt alle overige kosten die zijn verbonden aan het uitvoeren en rapporteren van de testen: transport van het staal, pre-analytische verwerking van het staal, beschermingsmateriaal, analyse van het staal, personeelskosten, opleidingskosten, supervisie, software, kwaliteitsbewaking, bewaring en verwerking van het staal, rapportering van de resultaten aan Sciensano, aan de aanvrager en de burger, administratieve opvolging, enz.

Hoe de kwaliteit van de stalen waarborgen?

Het kwaliteitstoezicht is in handen van het erkende labo, volgens de richtlijnen opgesteld door Sciensano en het geassocieerd labo van het Nationaal Referentiecentrum Respiratoire Pathogenen dat bevoegd is voor het toezicht van coronavirussen.

Ons Verzekeringscomité evalueert semestrieel de werking van het platform op basis van een rapportering door Sciensano. Het geassocieerde labo van het Nationaal Referentiecentrum Respiratoire Pathogenen verstrekt hiertoe alle noodzakelijke informatie aan Sciensano.

Einde overeenkomst Federaal platform

Deze overeenkomsten liepen na 2 jaar af tussen 26 oktober en 23 november 2022.
Gezien de evoluties in de teststrategie verwachten we dat de capaciteit van het federaal platform niet meer noodzakelijk is als onderdeel van de totale testcapaciteit die werd ontwikkeld in de voorbije periode. We komen tot deze conclusie:

 • doordat we meer inzetten op zelftesten en snelle antigeentesten,
 • op basis van het aandeel van de PCR-testen die nog werden uitgevoerd op het federaal platform in de voorbije maanden,
 • op basis van de verwachtingen van het aantal uit te voeren testen in de komende maanden.

Voorlopige evaluatie

In dit syntheserapport kan u de uitgaven vinden van het Federaal testplatform.
Later volgt een eindevaluatie door Sciensano op basis van exit-vergaderingen met alle laboratoria.

Vragen?