print

Hervorming van de penitentiaire gezondheidszorg: integratie van geplaatste geïnterneerden in de verzekering voor geneeskundige verzorging

In oktober 2017 publiceerde het Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) de studie ‘Gezondheidszorg in Belgische gevangenissen’. Die studie vormt het vertrekpunt voor een hervorming van de penitentiaire gezondheidszorg. Als voorafname op deze hervorming, hebben geïnterneerden die worden geplaatst in een verzorgingsinstelling nu al recht op de verstrekkingen van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).In oktober 2017 publiceerde het Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) de studie ‘Gezondheidszorg in Belgische gevangenissen’. Die studie vormt het vertrekpunt voor een hervorming van de penitentiaire gezondheidszorg. Als voorafname op deze hervorming, hebben geïnterneerden die worden geplaatst in een verzorgingsinstelling nu al recht op de verstrekkingen van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

De context

Tot voor kort was het recht op uitbetaling van de verstrekkingen voor geneeskundige verzorging geschorst door het ziekenfonds tijdens een periode van internering, omdat geïnterneerden voor hun geneeskundige verzorging financieel ten laste waren van de FOD Justitie.

Wel bestonden er overeenkomsten op basis van artikel 56 van de GVU-wet voor geïnterneerden die geplaatst zijn in verzorgingsinstellingen. In het kader van deze overeenkomsten factureerde de zorginstelling rechtstreeks aan ons. Wij betaalden deze facturen rechtstreeks binnen een gesloten budget. Als dat budget voor het betrokken jaar was uitgeput, stuurden we de facturen door naar de FOD Justitie.

Het resultaat van de samenwerking tussen onze diensten

Om de financiering van geneeskundige verzorging aan gedetineerden en geïnterneerden te vereenvoudigen, bevat artikel 13 van onze bestuursovereenkomst  een engagement om geïnterneerden en gedetineerden te integreren binnen de verplichte ziekteverzekering.

In het zomerakkoord 2017 besliste de regering om geïnterneerden die geplaatst worden in verzorgingsinstellingen, te integreren in de verplichte ziekteverzekering vanaf 1 januari 2018. Zo komt er een einde aan de  RIZIV-overeenkomsten op basis van artikel 56 van de GVU-wet en krijgen deze personen vanaf 1 januari 2018 recht op uitbetaling van verstrekkingen voor geneeskundige verzorging, betaald door het ziekenfonds. Hierdoor is de uitbetaling van geneeskundige verzorging voor geplaatste geïnterneerden niet langer verdeeld over verschillende instellingen.

De Directie juridische zaken en toegankelijkheid werkte deze integratie uit in samenwerking met andere directies van onze Dienst voor geneeskundige verzorging. Het gaat om 33 miljoen EUR,  waarvan 15 miljoen EUR voor ons en 18 miljoen EUR voor de FOD justitie.

En met de ziekenfondsen

De verzekeringsinstelling (V.I.) zal steeds op de hoogte zijn van het feit dat een lid als geïnterneerde werd geplaatst.

Onze Dienst voor administratieve controle (DAC) voerde een kennisgevingsoperatie uit in december 2017. De kennisgeving gebeurde in een keer voor alle bestaande gevallen van geplaatste geïnterneerden. Op basis van papieren lijsten van geplaatste geïnterneerden van de FOD Justitie, onderzochten we bij welke V.I. de betrokkene was aangesloten. Elke V.I. verkreeg bijgevolg van de Directie toegankelijkheidsgegevens tijdens het laatste kwartaal van 2017 een lijst van geplaatste geïnterneerden die bij haar zijn aangesloten.

Sinds die kennisgevingsoperatie verloopt de communicatie anders: nu krijgt de V.I. de info over nieuwe plaatsingen van een lid als geïnterneerde via een specifiek papieren formulier.

Hoe gaat het verder?

Deze regeringsbeslissing vormt een 1e fase in de uitvoering van artikel 13 van onze bestuursovereenkomst.

In een volgende fase zullen we ook de gedetineerden (met inbegrip van de geïnterneerden die in penitentiaire inrichtingen verblijven) opnemen binnen de verplichte ziekteverzekering.