print

Continuïteit en veiligheid van de zorg : advies op afstand door artsen en wachtposten tijdens de COVID-19-pandemie

Artsen krijgen een vergoeding voor telefonische consultaties in het kader van de COVID-19-crisis.
We wijzigen een toepassingsregel van de verstrekking 101135 (Advies met het oog op continuïteit van zorg). Deze verstrekking zal u als arts 5 keer per 30 dagen kunnen aanrekenen.
We creëren een nieuwe verstrekking voor de telefonische triage van patiënten met het vermoeden van COVID-19 tijdens de huisartsenwachtdienst.
Met deze wijzigingen komen we tegemoet aan een vraag van de artsen op het terrein.

Op deze pagina:

Telefonisch advies toegankelijk voor alle artsen tijdens de COVID-19-crisis

Deze maatregel laat toe dat alle artsen medische adviezen kunnen verlenen via de telefoon in twee situaties gelinkt aan de COVID-19-crisis:

 • met het oog op ‘triage’ en oriëntering van mensen die symptomen vertonen gelinkt aan COVID-19 (code 101990)
 • om de continuïteit van zorg te garanderen voor COVID-patiënten alsook voor andere patiënten, in het bijzonder mensen met een chronische aandoening die niet meer naar hun huisarts kunnen vanwege de richtlijnen gegeven in het kader van COVID-19 (immunodepressie, ouderen, etc.).(code 101135)

Alle artsen kunnen medisch advies geven via de telefoon.

Versoepeling van verstrekking 101135 voor de continuïteit van zorg

Sinds de start van de crisis, hebben we een wijziging doorgevoerd voor de verstrekking 101135 (advies met het oog op continuïteit van zorg). Deze verstrekking kon u maximaal 1 maal per 7 dagen aanrekenen. Dit wijzigen we naar maximaal 5 maal per 30 dagen.

Een 3e verstrekking voor telefonisch advies gereserveerd voor de georganiseerde huisartsenwachtdiensten

Telefonisch medisch advies is ook mogelijk tijdens wachtdiensten van huisartsen en dat voor mensen die symptomen vertonen gelinkt aan COVID-19. Het gaat om de verstrekking 101835 - Advies met het oog op triage COVID-19 tijdens de georganiseerde huisartsenwachtdienst.

Aan welke voorwaarden moeten de 3 telefonische adviesverstrekkingen voldoen (101990, 101135, 101835)

Deze verstrekkingen kan u aanrekenen:

 • Na een volledige telefonische anamnese van een patiënt
 • Na een duidelijke identificatie van de patiënt
 • Na het noteren van alle details in het medisch dossier van de patiënt (tijdstip telefonisch contact, anamnese, raadgevingen en verstrekte documenten).

Deze verstrekkingen mogen niet samengevoegd worden met het honorarium voor raadpleging, bezoek of advies uit de nomenclatuur.

Slechts één van deze verstrekkingen mag op dezelfde dag voor dezelfde patiënt aangerekend worden.

De triage-verstrekkingen  101990 en 101835 mogen per patiënt slechts éénmaal aangerekend worden.

Hoe kan u deze 3 telefonische adviesverstrekkingen aanrekenen?

Voor deze adviezen via de telefoon rekenen de artsen 20 EUR aan.

 • Voor een ‘advies met het oog op triage COVID-19’ gebruiken de artsen de code 101990.
 • Voor een ‘advies met het oog op triage COVID-19 tijdens wachtdiensten van huisartsen’ gebruiken de huisartsen de pseudocode 101835 (de verstrekking behoort niet tot artikel 2 van de nomenclatuur).
 • Voor een ‘advies met het oog op continuïteit van zorg’ gebruiken de artsen de code 101135.

Deze verstrekkingen  rekent u bij voorkeur aan via derdebetalersregeling.

Er is geen persoonlijk aandeel (remgeld) voor de patiënt en er mogen geen supplementen worden aangerekend.

Welke regels zijn er van toepassing voor telefonisch advies en medische huizen?

Voor de medische huizen zitten de telefonische adviezen 101990 en 101135 in het forfaitair bedrag voor huisartsgeneeskunde. Voor ingeschreven patiënten kunnen deze codes dus niet aangerekend worden. Voor de telefonische adviezen met niet-ingeschreven patiënten is het aanrekenen van deze codes wel toegestaan.

Tijdens de wachtdienst kunnen ook de artsen, werkzaam in de  medische huizen, de code 101835 gebruiken voor patiënten die niet zijn ingeschreven in een medisch huis.

Voor patiënten, ingeschreven bij een medisch huis die tijdens de georganiseerde wachtdienst telefonisch advies krijgen van een arts die niet werkt in een medisch huis, zal het uitbetaalde honorarium, niet worden gerecupereerd bij het medisch huis waar de patiënt is ingeschreven.

Samengevat:

​ 101990
 101135
 101835
Patiënt ingeschreven in een medisch huisPatiënt niet ingeschreven in een medisch huis
​ Arts werkzaam binnen een medisch huis​ De verstrekkingen zijn inbegrepen in het forfait en kunnen niet bijkomend aangerekend worden​ De verstrekkingen kunnen aangerekend worden (indien zij aan de voorwaarden voldoen)
 Arts niet werkzaam binnen een medisch huis ​

​ De verstrekkingen kunnen aangerekend worden

(indien zij aan de voorwaarden voldoen)

De honoraria worden niet gerecupereerd bij het medisch huis waar de patiënt is ingeschreven

​ De verstrekkingen kunnen aangerekend worden
(indien zij aan de voorwaarden voldoen)

Voorschriften voor geneesmiddelen worden digitaal afgeleverd, rechtstreeks bij de apotheker.

Let op: deontologie!

De Nationale raad van de Orde der artsen bepaalt dat een aanpak op afstand (telefonisch, al dan niet met videobeelden) slechts aanvaardbaar is als de arts:

 • de patiënt en zijn medische voorgeschiedenis goed kent
 • inzage heeft in de medische informatie over de patiënt (medisch dossier)
 • uiteraard ook in staat is om de continuïteit van de zorg te waarborgen.

Als er geen medisch dossier bestaat of als de arts er geen toegang toe heeft, dan moet hij de medische voorgeschiedenis en de situatie van de patiënt kunnen begrijpen door een zorgvuldige en volledige anamnese, die vooral betrekking heeft op zijn huidige medicamenteuze behandelingen.

Vanaf wanneer gaan deze wijzigingen in?

De verstrekkingen 101990,101135 en 101835 zijn tijdelijk met ingang van 14 maart 2020 tot en met het einde van de COVID-19-maatregelen.
Ook de wijziging van de toepassingsregel voor de verstrekking 101135 gaat in vanaf 14 maart 2020.

Vragen?