print

Covid-19 – Federale steun voor uitzonderlijke inspanningen van de ziekenhuizen.

De covid-19-pandemie heeft een grote impact op ziekenhuizen en zorgverleners die er werken, ook op financieel vlak. De federale overheid zorgde in 2020 voor extra financiële ondersteuning. Zo kwamen we tegemoet in de specifieke kosten met betrekking tot de pandemie en ondersteunen we de ziekenhuizen in hun gevecht tegen Covid-19.

Op deze pagina:

Dringende maatregel: voorschotten van 2 miljard euro aan ziekenhuizen om de impact van Covid-19 te dekken.

Om tegemoet te komen aan de nood, keerde de federale overheid in 2020 uitzonderlijk verschillende voorschotten uit aan ziekenhuizen en hun zorgverleners:

Financiering gebaseerd op de realiteit van elk ziekenhuis

De definitieve financiering baseert zich op de realiteit van de impact van Covid-19 op elk ziekenhuis in 2020. Het betreft een open budget, dat niet noodzakelijk is gelimiteerd tot het bedrag van de voorschotten.

Hoe berekenen we en voeren we deze afrekening uit?

Het RIZIV berekent samen met de FOD Volksgezondheid deze definitieve semestriële financiering per ziekenhuis. We vergelijken dit vervolgens met de al dan niet uitbetaalde voorschotten en berekenen zo een saldo per rapport, positief of negatief.

We hebben beslist om de verplichting tot (terug)storting van de eventuele saldo’s (gebaseerd op de berekening van het eerste semester 2022) nog niet te laten ingaan. We stellen deze verplichting uit, tot wanneer we de finale afrekeningen hebben voor de gehele periode van deze steun aan de ziekenhuizen (van maart 2020 t.e.m. maart 2022). We zullen de verrekening dus kunnen uitvoeren rekening houdend met de COVID-impact gedurende deze hele periode.

Concreet: we wachten op de definitieve afrekening voor het 1e trimester van 2022, voor we de globale afrekening per ziekenhuis voor de hele periode finaliseren, en mogelijks beginnen met terugbetalingen of stortingen. 

We integreren de berekende som van al deze inhaalbedragen, over al deze periodes heen, in één BFM, eenmalig, en dit wordt in één jaar geliquideerd. Momenteel is ons doel om het te integreren in het BFM van 1 juli 2024. Mogelijks moeten we dit doel aanpassen, afhankelijk van de bovenstaande stappen, mogelijke opmerkingen, etc.

Uw afrekening voor het 1e semester 2020: controleer uw bedragen voor 1 oktober 2023

Uw ziekenhuis zal eind juli 2023 de definitieve afrekening voor het eerste semester van 2020 ontvangen (hebben) (voor de COVID-periode van maart tot juni 2020).

U kan deze afrekening raadplegen en downloaden via de beveiligde platformen LibrHos of Portalhealth.
Elk ziekenhuis heeft medewerkers aangeduid, die toegang hebben tot deze platformen.

U hebt de mogelijkheid om uw mogelijke opmerkingen door te sturen gedurende 30 dagen vanaf 1 september, dus tot 1 oktober, naar fin.fed.covid@health.fgov.be.

We proberen deze opmerkingen t.a.v. het eerste semester 2020 te verwerken tegen het einde van 2023, afhankelijk van de reacties die we ontvangen.

Zoals hierboven, we voeren op dit moment geen recuperatie of aanvullende betalingen uit. We stellen deze verplichting uit tot wanneer de finale afrekening voor de alle periodes van deze steunmaatregel aan de ziekenhuizen is afgerond.

Planning voor de afrekeningen voor de volgende periodes

Tegen het einde van 2023 zullen de voorstellen van definitieve afrekeningen worden bezorgd aan de ziekenhuizen voor:

  • het 2de semester 2020
  • het volledige jaar 2021
  • het 1° trimester 2022

Zij hebben dan opnieuw 30 dagen om opmerkingen te formuleren.
Afhankelijk van de reacties die we ontvangen, streven we ernaar om de finale beslissingen te nemen in het 1° semester van 2024.

Van voorschotten naar definitieve financiering van de impact

Om de impact van Covid-19 te beperken, legt een Koninklijk Besluit vast hoe een definitieve steun aan ziekenhuizen zal worden georganiseerd. Dit mechanisme bestaat uit een herverdeling van begrote en niet-bestede middelen om de sector op een andere manier te financieren. We besparen dus niet, maar we gaan uit van de gebruikelijke exploitatiekosten en buitengewone kosten. We verlenen daadwerkelijk steun aan betrokkenheid tijdens deze epidemie, van zowel personeel in loondienst al zorgverleners die gewoonlijk via honoraria worden vergoed, ongeacht hun statuut.

Vragen?