print

Nieuwe financiering van zorgverleners in COVID-19-testcentra sinds 1 november 2022

Op 1 november 2022 hebben we de financiering van zorgverleners actief in triage- en afnamecentra die van kracht was, vervangen door een nieuw financieringssysteem voor COVID-19-testcentra op basis van het aantal uitgevoerde staalafnames.

Elke organisatie die een testcentrum wil opstarten of de huidige activiteit wil verder zetten, moet hiervoor een aanvraag indienen bij de bevoegde deelstaat. Om in aanmerking te komen voor vergoeding, moet het testcentrum aan een aantal voorwaarden voldoen.

Op deze pagina:


Hoe een aanvraag tot financiering indienen?

Op 1 november 2022 hebben we het financieringssysteem dat van kracht was (via K.B. nr. 20) stopgezet. Alle bestaande overeenkomsten met de  triage- en afnamecentra zijn afgelopen. Dit geldt ook voor de overeenkomsten met consortia van thuisverpleegkundigen actief in de triage- en afnamecentra.

De deelstaten zijn verantwoordelijk voor de operationele organisatie en regionale spreiding van de testcentra.

 • Elke organisatie die een testcentrum wil opstarten of de huidige activiteit wil verder zetten, stelt een aanvraagdossier op volgens de instructies van de bevoegde deelstaat.
 • De deelstaten gaan na of een testcentrum aan de voorwaarden voldoet (zie ‘Welke testcentra vergoeden we’).
 • Na een positief advies dienen de deelstaten de aanvragen bij ons in.
 • Het Verzekeringscomité kan vervolgens rechtstreeks een overeenkomst sluiten met een testcentrum voor het financieren van het zorgpersoneel dat er actief is.

De organisatie van een testcentrum wordt niet meer beperkt tot samenwerkingen tussen huisartsen en ziekenhuizen. Ook andere inrichtende machten kunnen een aanvraag indienen.

Welke testcentra vergoeden we?

Om in aanmerking te komen voor financiering moet het testcentrum:

 • meer dan 200 tests per week hebben uitgevoerd in alle weken van oktober (voor bestaande centra die hun activiteiten willen verder zetten)
 • voorzien in infrastructuur en voldoende gekwalificeerd personeel dat toelaat om minstens 120 staalafnames per dag uit te voeren, met een mogelijke opschaling naar minstens 250 staalafnames per dag binnen de 2 weken
 • zich op een locatie bevinden die vlot toegankelijk is voor een breed publiek
 • minstens 12 uur per week open zijn, gespreid over minstens 4 dagen
 • een telefonisch contactpunt voorzien
 • afspraken maken met een erkend klinisch laboratorium zodat de resultaten van de test snel beschikbaar zijn
 • de aangeboden diensten, locatie en openingsuren kenbaar maken via een gemeenschappelijke website en reservatietool
 • het aantal uitgevoerde staalafnames dagelijks rapporteren via een Sharepoint-toepassing
 • elke verwerking van persoonsgegevens uitvoeren volgens de toepasselijke wet- en regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens

Er zijn mechanismen om centra met aanhoudende lage activiteit stil te leggen (centra die de drempel van 200 tests per dag gedurende 4 opeenvolgende weken niet bereiken). Het stopzetten van activiteit moet onmiddellijk meegedeeld worden via dezelfde Sharepoint-toepassing.

Hoe vergoeden we de testcentra?

 • We betalen een vaste basisvergoeding per week van 1.800 euro voor een minimale personeelsactiviteit. Dit bedrag omvat de kost van de eerste 300 staalafnames per week.
 • Voor de uitgevoerde staalafnames boven het aantal van 300 betalen we een vast bedragper uitgevoerde en geregistreerde test van 6 euro.

De betaling zal maandelijks gebeuren op het rekeningnummer dat het centrum heeft meegedeeld in de overeenkomst.

We voorzien enkel financiering voor zorgpersoneel bij activiteit in beheersniveau 2 en 3 van de pandemie. De interministeriële conferentie (IMC) Volksgezondheid bepaalt het beheersniveau. De geldende testrichtlijnen zijn hieraan gekoppeld.

Hoe aan ons factureren?

U registreert het aantal uitgevoerde testen in de Sharepoint-toepassing volgens de instructies die u ontvangt bij het ondertekenen van de overeenkomst. Op basis hiervan bepalen en betalen wij de vergoedingen.

Vragen?