print

Zorgverleners: hoe kan u het ontvangen bedrag voor uw COVID-19-beschermingsmateriaal melden op uw belastingaangifte?

In het kader van de COVID-19-pandemie heeft het RIZIV een tussenkomst voorzien voor ambulante zorgverleners voor bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen.

De bedragen die u ontving in het kader van deze financiële tussenkomst betreffende meerdere periodes tussen 2020 en 2022 moeten in alle gevallen het voorwerp uitmaken van een fiscale fiche, ongeacht de vorm waarin u uw werkzaamheden verricht (vrij beroep, werknemer, vennootschap). Als gevolg daarvan hebben de verzekeringsinstellingen een fiscale fiche 281.50 aan de FOD Financiën overgemaakt. Deze fiscale fiche 281.50 is ook beschikbaar op uw MyMinfin (als u duidelijk geïdentificeerd bent).

De toelichting hieronder hoe u uw belastingaangifte kan aanvullen heeft uitsluitend betrekking op uw ontvangsten van 2020.

Met betrekking tot latere belastingaangiftes kan contact worden opgenomen met de FOD Financiën.

Op deze pagina:

Met betrekking tot latere belastingaangiftes kan contact worden opgenomen met de FOD Financiën.

Personenbelasting, bvb. betreffende codes/rubrieken op de PB-aangifte, betreffende fiscale fiches 281.50, etc.:

Vennootschapsbelasting, bvb. betreffende codes/rubrieken op de aangifte vennootschapsbelasting, etc.:

Op welke perioden heeft deze belastingaangifte 2021 betrekking?

Het gaat over de tussenkomst voor beschermingsmateriaal die u kreeg voor de periodes tussen 4 mei en 31 augustus 2020.

Werkt u in een vennootschap? Aangezien de koninklijke besluiten met betrekking tot financiële tussenkomsten voor de maanden september tot december 2020 niet werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 december 2020, maken de vorderingen met betrekking tot financiële tussenkomsten voor de maanden september tot december 2020 geen deel uit van de belastingaangifte 2021.

Hoe kan u het bedrag op uw belastingaangifte melden?

Op uw belastingaangifte voor het fiscale jaar 2021 moet u het bedrag vermelden dat op uw fiscale fiche staat, of het bedrag dat u van de ziekenfondsen hebt ontvangen, correct of niet (inclusief een onverschuldigd bedrag in totaal of een deel ervan).

Zo vermeldt u dit bedrag in uw aangifte, afhankelijk van uw beroepssituatie.

U oefent een vrij beroep uit?

Meld het bedrag in deel 2 van uw belastingaangifte – aanslagjaar 2021- – Inkomen voor het jaar 2020 DEEL 2

  • Vak XVIII - BATEN VAN VRIJE BEROEPEN, AMBTEN, POSTEN OF ANDERE WINSTGEVENDE BEZIGHEDEN
  • Code: 1650 1. Ontvangsten (andere dan die bedoeld in de rubrieken 2 tot en met 4) uit de uitoefening van het beroep

Opgelet:
Als het bedrag ondertussen is teruggestort aan (bijv.) het ziekenhuis, moet u op uw beurt een fiscale fiche 281.50 opmaken waarin deze overdracht staat en is dit bedrag op te nemen als beroepskost. Het is tevens wenselijk om in een bijlage bij uw aangifte helder te verduidelijken dat dit bedrag teruggestort is.

U bent werknemer ?

Als voor u als loontrekkende het bedrag gestort is op het rekeningnummer van uw werkgever (ziekenhuis,...), moet u hierover niet vermelden in uw belastingaangifte.

Als dit bedrag echter gestort is op uw rekeningnummer, moet u dit bedrag op deel 1 van uw belastingaangifte vermelden:

  • Vak IV - WEDDEN, LONEN, WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN, WETTELIJKE UITKERINGEN BIJ ZIEKTE OF INVALIDITEIT, VERVANGINGSINKOMSTEN EN WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN MET BEDRIJFSTOESLAG
  • Code: 250 A. GEWONE BEZOLDIGINGEN 1. Wedden, lonen, enz. (andere dan bedoeld in 13, a en 14, a): a) volgens fiches

Opgelet:
Als het bedrag gestort is op uw rekeningnummer, maar het bedrag ondertussen teruggestort is naar uw werkgever, moet u op uw beurt een fiscale fiche 281.50 opmaken waarin de overdracht wordt weergegeven en is het tevens wenselijk om in een bijlage bij uw aangifte helder te verduidelijken dat dit bedrag teruggestort is.

U bent in een vennootschap?

Het bedrag vermeld op de  fiscale fiche 281.50 moet als winst worden geboekt en worden opgenomen in de resultaatrekening van uw vennootschap.

Op het vlak van de fiscale aangifte van de vennootschapsbelasting zal dit bedrag een invloed hebben op de situatie van de reserves  (Vak ‘belastbare gereserveerde winst’).

Wij nodigen u uit om deze betalingsinformatie aan uw boekhouder door te geven.

Opgelet:
Als ondertussen het bedrag teruggestort is aan bijvoorbeeld het ziekenhuis, moet u op uw beurt een fiscale fiche 281.50 opmaken waarin de overdracht wordt weergegeven en is dit bedrag op te nemen als beroepskosten.

U heeft te veel ontvangen? Hoe zetten we dit recht?

Bij de berekening van het aantal “contacten” is foutief rekening gehouden met enkele door het ziekenhuis gefactureerde "patiëntencontacten" van medisch specialisten en tandartsen die betrekking hadden op verstrekkingen die door het ziekenhuis via het elektronisch facturatiebestand aan de verzekeringsinstellingen werden aangerekend. En sommige zorgverleners hebben daardoor een te hoog bedrag ontvangen.

  • Indien u voor de overige periodes (september tem november 2020 en/of december 2020 tem juni 2021) nog een tussenkomst " beschermingsmaatregelen en materialen " moet ontvangen, wordt het onverschuldigde bedrag teruggevorderd van het bedrag voor de volgende periodes.

Op fiscaal vlak hoeft u voor het aanslagjaar 2022 geen initiatief te nemen. Alleen het bedrag dat u in 2021 definitief ontvangt, vermeldt u op het in 2022 opgestelde belastingformulier.

  • Als u voor de andere periodes geen nieuwe interventie " beschermingsmaatregelen en materialen " verwacht of als het onverschuldigd bedrag hoger is dan het verschuldigde bedrag voor de volgende periodes, zullen wij contact met u opnemen om u te vragen het bedrag terug te betalen.

Fiscaal mag u het terugbetaalde bedrag als beroepskost aftrekken in de periode waarin de terugbetaling zal zijn gedaan (a priori 2022). Hiervoor is het vergoede bedrag aftrekbaar voor beroepskosten.
De officiële brief waarin u wordt uitgenodigd om het bedrag terug te betalen en het bewijs van daadwerkelijke betaling vormen het bewijs van deze kosten.

Vragen?