Terugbetalingsvoorwaarden opsporingstesten COVID-19

We vergoeden 3 soorten testen: PCR, antigen en serologisch (antistoffen). Hier vindt u meer informatie over de vergoedingsvoorwaarden voor deze tests.
Onderaan de pagina vind je de antwoorden op de veelgestelde vragen(FAQ).

 

Wanneer laat je je testen?

Op de website van Sciensano vind je de lijst van mensen die zich kunnen testen met een PCR-test, een antigen sneltest, of een serologische test.

Welke soorten labotesten vergoeden we?

We vergoeden 3 types testen:

 • Opsporen van het SARS-CoV-2-virus door middel van een techniek van moleculaire amplificatie.
  Deze PCR tests zijn aan te rekenen voor voorschriften vanaf 1 maart 2020 via pseudocode 554934-554945.
 • Opsporen van antigenen van het SARS-CoV-2-virus.
  Deze antigentesten zijn aan te rekenen voor voorschriften vanaf 1 april 2020 via pseudocode 554956-554960.
 • Bepaling van antilichamen tegen het SARS-CoV-2-virus via immunoassay.
  Deze serologische testen zijn aan te rekenen via pseudocode 554971 -554982 voor voorschriften vanaf 3 juni 2020.

Welke tarieven zullen we vergoeden?

Er is geen persoonlijk aandeel (remgeld) voor de patiënt. We vergoeden het laboratorium.

 • Voor de moleculaire opsporingstest (PCR) wordt een bedrag vergoed van 46,81 EUR
  Dat tarief kan eventueel varieren wanneer de analyse gebeurt door het Federaal testplatform.
 • Voor de antigentest 16,72 EUR
 • Voor het opsporen van antilichamen (serologische test) 9,60 EUR.

Deze bedragen omvatten alle kosten die verbonden zijn met de test: het afnamemateriaal, apparatuur, reagentia, investeringskosten, kwaliteitsbewaking, personeelskosten, supervisie, beschermingsmateriaal, transportkosten, …

Er is een verbod op het aanrekenen van supplementen.

Wanneer vergoeden we een PCR- of antigentest?

De PCR-tests zijn volledig terugbetaald wanneer:

 • ze gebeuren volgens de richtlijnen genomen door de Risk Management Group, die worden gepubliceerd op de website van Sciensano
 • de patiënt ontvangt een geldige activatiecode (corona test prescription code) of een voorschrift van een arts
 • en het laboratorium voldoet aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden. De testresultaten moeten doorgestuurd worden naar de epidemiologische dienst van Sciensano.

Ook de snelle antigentesten worden onder bepaalde voorwaarden terugbetaald.

De PCR- en antigentests worden enkel terugbetaald onder de volgende voorwaarden:

 • De test wordt uitgevoerd voor een indicatie die op het moment van de staalafname is beschreven op de website van Sciensano of uitzonderlijk indien er een duidelijk aantoonbare klinische noodzaak is bij risicopatiënten (immunosupressie, maligniteit, leeftijd ouder dan 65 jaar, ernstige chronisch long-, hart- of nierlijden, cardiovasculaire ziekte, arteriële hypertensie of diabetes). De richtlijnen op de website van Sciensano zijn evolutief in de tijd.

 • Bij het staal moet een aanvraagformulier aanwezig zijn dat voldoende informatie bevat over de klinische omstandigheden waarin de test wordt aangevraagd. Een typemodel is terug te vinden op de website van Sciensano.

 • De test kan ook gebeuren op basis van een geldige activatiecode (coronatest prescription code, een code die bestaat uit 16 cijfers en letters, die men ontvangt via SMS).

 • De voorschrijvende arts noteert de klinische omstandigheden in het medisch dossier (symptomen, ernst en begin van de symptomen, relevante antecedenten, reeds uitgevoerde onderzoeken, contact met besmette personen).

 • Om epidemiologische, wetenschappelijke en administratieve analyses mogelijk te maken moeten de laboratoria de aanvraagformulieren in elektronische vorm bewaren. U kan hiervoor eigen systemen gebruiken.

 • Een erkend laboratorium voert de testen uit, het staat op de lijst die Sciensano opstelt. Dit laboratorium voldoet aan kwaliteitseisen inzake de kwaliteitsbewaking, biologische veiligheidsvereisten en epidemiologische informatiedoorstroming.
  Voorwaarden om opgenomen te worden in deze lijst kan u vinden op de website van Sciensano.

De testresultaten moeten zeer snel worden gerapporteerd aan Sciensano. Dat is van essentieel belang om COVID-19 te bestrijden (zie hieronder "Zeer snelle overdracht van het testresultaat: van essentieel belang!").

 • Er kunnen geen supplementen worden aangerekend.

 • Een PCR test kan niet volgen op een positieve antigentest.

De verstrekkingen zijn pseudocodes en zullen dus NIET behoren tot de artikels 3, §1, A, II, B en C, I; 18, §2, B, e) of 24, §1 van de nomenclatuur.

De verstrekkingen kunnen aan 100% kunnen worden aangerekend.

We voorzien een vlottere samenwerking tussen laboratoria, uitgelegd in de omzendbrief van 29 oktober 2020 . Er is nu ook een samenwerking met buitenlandse laboratoria mogelijk waardoor de testcapaciteit nog verder kan uitgebreid worden.

In welke omstandigheden worden de serologische testen vergoed?

Serologische testen onderzoeken via de opsporing van antilichamen of er een immuunreactie van het lichaam heeft plaatsgevonden na contact met het virus.

Volgens de huidige wetenschappelijke kennis, zijn de serologische testen niet in staat om te bepalen of een persoon:

 • Geïnfecteerd is tijdens de eerste week van de symptomen.
 • Een asymptomatische of paucisymptomatische vorm van Covid-19 vertoont.
 • Beschermd is tegen een tweede infectie en hoe lang de bescherming door de antistoffen zou duren.
 • Besmettelijk is.
 • Zich in de infectieuze of postinfectieuze fase bevindt.

De serologische test kan in bepaalde gevallen een aanvulling zijn op de moleculaire diagnostiek, maar is zeker niet geschikt als diagnostische test bij acute ziekte.

Door deze beperkingen zal verstrekking 554971-554982 (serologische test) enkel worden terugbetaald bij de volgende specifieke indicaties:

 1. Bij gehospitaliseerde patiënten met een suggestief klinische beeld voor Covid-19 waarbij er discrepantie is tussen de moleculaire opsporingstest en een CT-scan, minimum 7 dagen na de start van de symptomen.
 2. Bij ambulante of gehospitaliseerde patiënten die een suggestief en langdurig klinische beeld hebben voor Covid-19 maar een negatief resultaat op de moleculair test verkregen of niet binnen de 7 dagen na de start van de symptomen konden getest worden via een moleculaire test, minimum 14 dagen na de start van de symptomen.
 3. In de context van differentiële diagnose bij een atypische klinische presentatie, minimum 14 dagen na de start van de symptomen.
 4. Om de serologische status te onderzoeken bij zorgverleners en personeel, die werkzaam zijn in ziekenhuizen, klinische laboratoria of collectiviteiten, met een hoge besmettingsgraad (Covid-diensten, woonzorgcentra of klinische laboratoria), in het kader van lokaal risicomanagement.

De volgende vergoedingsvoorwaarden zijn van toepassing:

 • Een arts schrijf de test voor, het voorschrift bevat de indicatie en de doelgroep.
 • Er wordt testmateriaal gebruikt dat werd aanbevolen op de website van Sciensano en het laboratorium voldoet aan de kwaliteitseisen die Sciensano voor deze verstrekking stelt;
 • De geanonimiseerde resultaten worden zeer snel gerapporteerd aan Sciensano (zie hieronder "Zeer snelle overdracht van het testresultaat: van essentieel belang!").
 • De verstrekking kan maximaal 2 maal per periode van 6 maanden worden aangerekend;
 • De verstrekking wordt aangerekend door een specialist in de klinische biologie.

De bepaling van antilichamen tegen het SARS-CoV-2-virus kan slechts 1x per voorschrift worden aangerekend.

Immunochromatografische testen (snelle, niet-kwantitatieve testen) komen niet in aanmerking voor terugbetaling voor bovenstaande indicaties.

Er zal geen persoonlijk aandeel zijn voor de patiënt. Er kunnen geen supplementen worden gevraagd.

Bij onderaanneming zal het ontvangend laboratorium factureren, rapporten en de voorschriften bewaren.

De diagnostische bepaling van antilichamen tegen het SARS-CoV-2-virus kan niet aangerekend worden via de verstrekkingen 552016-552020 of 551655-551666 uit artikel 24 van de nomenclatuur.

De verstrekking is een pseudocode en zal dus niet behoren tot de artikels 3, § 1, A, II, B en C, I; 18, § 2, B, e) of 24, § 1 van de nomenclatuur. De verstrekking zal aan 100% worden aangerekend.

De verstrekking 554971-554982 zal aan te rekenen zijn voor serologische testen obv van voorschriften die opgesteld zijn vanaf 3 juni 2020 (K.B. van 29.05.2020, B.S. van 03.06.2020).

Indien er buiten de indicaties en de vergoedingsvoorwaarden wordt getest kan de verstrekking niet aangerekend worden aan de verzekering voor geneeskundige verzorging (zie hieronder).

Wie kan PCR-testen voorschrijven?

Testen kunnen voorgeschreven worden door:

 • de behandelende arts (huisarts of specialist, uitzonderlijk kan dit een arts klinisch bioloog zijn);
 • de hoofdarts van een ziekenhuis bij testen die voorafgaan aan een (dag)hospitalisatie;
 • de coördinerend arts van collectiviteiten of een afnamecentrum;
 • artsen van diensten ziekenhuishygiëne bij clusters in het ziekenhuis;
 • de regionale gezondheidsinspecteurs.
 • arbeidsartsen of schoolartsen

Tandartsen, apothekers biologen en vroedvrouwen kunnen momenteel geen PCR-testen voorschrijven. Klinisch biologen kunnen niet systematisch worden vermeld als voorschrijver, bijvoorbeeld bij de testen uitgevoerd in onderaanneming.

Welke testen vergoedt de verzekering voor geneeskundige verzorging niet?

 • Als er niet is voldaan aan de voorwaarden zoals hoger beschreven, kunnen PCR-testen of antigentesten niet aangerekend worden aan de ziekteverzekering of aan de patiënt. Het betreft bijvoorbeeld testen die buiten de testrichtlijnen gebeuren en zonder duidelijk aantoonbare klinische noodzaak, die in een laboratorium zijn uitgevoerd dat niet voorkomt op de lijst van Sciensano of die met testmateriaal zijn uitgevoerd dat niet werd goedgekeurd door het FAGG of Sciensano.

 • PCR-testen in het kader van internationale reizen: We vergoeden geen moleculaire testen die voor dit doel worden uitgevoerd. De PCR-test kan aangerekend worden aan de reiziger aan 46,81 euro als die akkoord gaat en als de eis van de buitenlandse overheid vermeld is op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Meer details kan u onderaan vinden bij onze FAQ.

 • Reizigers die terugkeren uit een oranje zone: Sinds 1 oktober 2020 bevelen de richtlijnen niet langer een test aan voor reizigers die terugkeren uit een oranje zone (de testrichtlijnen gelden niet meer). We vergoeden ze dus niet meer.
 • Voor testen die bij personen worden uitgevoerd die niet ingeschreven zijn in een Belgisch ziekenfonds, bijvoorbeeld buitenlandse reizigers, kan een bedrag van 46,81 euro aan deze personen worden gefactureerd. Deze personen kunnen dan terugbetaling vragen bij hun eigen verzekeraar.

 • De serologische testen kunnen ook nuttig zijn voor arbeidsgeneeskundige en epidemiologische doeleinden. Voor dit gebruik zal de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging de testen niet vergoeden.

 • Serologische testen afgenomen bij mensen buiten de doelgroep (zie K.B. van 29.05.2020). Een patiënt die niet tot de doelgroep behoort, betaalt maximum 9,60 EUR voor een test afgenomen vanaf 1 maart 2020. Voorwaarden: het gebruikte testmateriaal moet aanbevolen zijn op de website van Sciensano en een erkend klinisch laboratorium moet de test uitvoeren.

Zeer snelle overdracht van het testresultaat: van essentieel belang!

De door de laboratoria verstrekte epidemiologische gegevens worden elke dag gebruikt om de trend van het virus te volgen en om een brandhaard of een lokale uitbraak op te sporen. Die resultaten maken ook deel uit van de centrale databank "Contact Tracing" die het hele systeem van contactopvolging voedt, en worden dus gebruikt voor het doorbreken van de transmissieketens.

Opdat die tools doeltreffend kunnen worden ingezet in de strijd tegen COVID-19, is het dus cruciaal dat de toezichthoudende instellingen zoals Sciensano zeer snel over de testresultaten kunnen beschikken (PCR, antigen en serologische). De laboratoria spelen hierbij reeds lang en continu een belangrijke rol.

Die snelle overdracht van de resultaten is dus een van de "kwaliteitsvereisten".

De laboratoria krijgen dagelijks feedback over de kwaliteit van hun epidemiologische gegevens. Vanaf 20 juli 2020 zal deze dagelijkse terugkoppeling ook informatie bevatten over de doorlooptijden en de kwaliteit van doorgestuurde informatie. Als Sciensano hardnekkige problemen in dit verband vaststelt, zal Sciensano met het betrokken laboratorium contact opnemen om een oplossing te vinden.

Meer informatie over de verplichte overdracht van de COVID-19-resultaten door de laboratoria

Bijkomende testcapaciteit via een federaal testplatform

We sluiten overeenkomsten met 8 partners bestaande uit een erkend klinisch laboratorium en een universitair centrum voor de analyse van PCR-testen in het kader van de Covid-19-crisis. Dit platform zal een tijdelijke bijkomende testcapaciteit creëren, in aanvulling van de beschikbare testcapaciteit in de erkende klinische laboratoria.

Vragen?

 

Laatst aangepast op 20 november 2020