print

Vooruitzichten: Op weg naar een 5de bestuursovereenkomst

Onze nieuwe bestuursovereenkomst is in volle voorbereiding Zij zal een periode van drie jaar, van 2016 tot 2018, beslaan en een dertigtal projecten bevatten rond onze strategische perspectieven.  Ondanks het beperkte budgettaire kader kondigt deze bestuursovereenkomst zich aan als bijzonder ambitieus.

Op deze pagina:


Een inhoud geïnspireerd door onze medewerkers

We hebben de inhoud van de 5e bestuursovereenkomst hoofdzakelijk vanuit een "bottom up" benadering gedefinieerd: de medewerkers van de instelling zijn uitgebreid gevraagd om hun voorontwerpen te formuleren in het kader van de uitvoering van de strategie van het RIZIV en van het regeerakkoord. Projecten ter versterking van de synergieën met zowel de andere Openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) als met de FOD Volksgezondheid zullen ook integraal deel uitmaken van de bestuursovereenkomst 2016-2018.

Onze strategische visie is hoofdzakelijk in drie domeinen zichtbaar :

  • Toegankelijkheid: we waarborgen aan elke burger de toegang tot een verzekerde en doelmatige verzekering voor geneeskundige verzorging
  • Hervorming & innovatie: we spelen een rol als katalysator van een toekomstgerichte zorgverzekering
  • Optimaal middelengebruik: we zetten in op een optimale benutting van de middelen.

Voorbeelden van onze strategische realisaties in 2014

Onze 5 strategische perspectieven

Alle projecten van de nieuwe bestuursovereenkomst zullen zich in één of meerdere van de 5 strategische perspectieven inschrijven:

  • Het klantgericht perspectief waarbij het element van dienstverlening centraal staat, zowel naar het optimaliseren van de dienstverlening als naar het aanbieden van nieuwe diensten aan de externe klanten.
  • Het procesgerichte perspectief welke de focus legt op procesverbetering en informatisering. Met als gevolg het vereenvoudigen en van processen, procedures, administratieve lasten e.d.m. en het versterken van de informatisering.
  • Het innovatieluik met focus op het hervormen van diverse aspecten van het gezondheidssysteem met oog op een kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg.
  • Het perspectief met oog op het beheersen van de interne middelen, zijnde het bijdragen tot interne kostenbeheersing (HR, ICT,…) en middelenefficiëntie (kosteneffectiviteit) door het mogelijk maken van projecten met het oog op besparingen en inzicht in en sturing van de kosten.
  • Het perspectief met focus op het beheersen van de uitgaven GVU (extern), zijnde de ontwikkeling van informatie, methodologie en van de middelen die nodig zijn voor de beheersing van de uitgaven aangaande de verstrekkingen van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Een ambitieuze overeenkomst in een beperkt budgettair kader

Gezien het aantal projecten en perspectieven blijkt de 5e bestuursovereenkomst ondanks het beperkte budgettaire kader bijzonder ambitieus. Ze omvat talrijke informatiserings- en moderniseringsprojecten met een belangrijk ICT-onderdeel.

De nieuwe overeenkomst is ook die van de hervormingen, zowel in de sector van de geneeskundige verzorging als in die van de uitkeringen.

Ten slotte zal de 5e overeenkomst de nadruk leggen op de controle van de verschillende ontvangende partijen en op de strijd tegen de sociale fraude.