print

De strategie van het RIZIV in 2014

In het kader van een strategie op lange termijn hebben we veel  geïnvesteerd in de modernisering van onze organisatie, onze processen,  onze arbeidsvoorwaarden en onze dienstverlening

Die modernisering is nauw gelinkt aan onze driejaarlijkse bestuursovereenkomsten.

De ervaring uit de Lean Academy omzetten in de praktijk en ons milieubeleid ontwikkelen in 2014 passen eveneens in deze moderniseringsstrategie.

Op deze pagina:


Bestuursovereenkomsten: gezond evenwicht tussen innovatie en continuïteit

Onze moderniseringscel ontwikkelt strategische en beheersinstrumenten om ons management en onze kerndiensten te helpen om hun doelstellingen te formuleren, te realiseren en te controleren.

De bestuursovereenkomsten van het RIZIV zijn enerzijds een instrument voor innovatie. Zo hebben de projecten betrekking op het ontwikkelen van nieuwe opdrachten en processen in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU-verzekering) of de hervorming en informatisering ervan.
Daarnaast is er een sterke focus op de efficiënte uitvoering van onze basisopdrachten met een kwalitatieve dienstverlening aan onze klanten als prioriteit.

2014 is het 2de uitvoeringsjaar van de 4de bestuursovereenkomsten en we noteren heel wat realisaties die u vindt in het jaarverslag 2014 over de bestuursovereenkomst.

Lean Academy : verbeteren van dienstverlening en kosten drukken

We hebben in 2014 de leerpunten en opgedane ervaring uit de Lean Academy omgezet in de praktijk. Met dit eerste initiatief willen we via efficiënt procesmanagement de dienstverlening verbeteren en tegelijk ook de kosten drukken.

De Lean Academy heeft tot doelstelling:

  • federale personeelsleden uit verschillende overheidsdiensten opleiden tot interne Lean-adviseurs
  • hen de kans geven om wat ze geleerd hebben meteen toe te passen op een concreet verbeterproject in hun organisatie.

Werken aan ons milieubeleid

Voor ons is een verantwoordelijk middelenbeleid en kwaliteitsvol omgaan met het milieu een essentieel element van onze opdrachten. Om die reden leggen we de lat hoog op het vlak van ons milieubeleid.

In 2014, hebben we  8 doelstellingen voor betere milieuprestaties opgenomen in ons milieubeleid et hebben we interne procedures ontwikkeld om:

  • het energieverbruik, het waterverbruik en het papierverbruik te verminderen
  • het afvalbeheer te verbeteren en het afval te verminderen
  • de wettelijke conformiteit te verzekeren (in verband met gevaarlijke producten, CO-detectie, enz.)
  • de duurzame mobiliteit te verbeteren
  • duurzamer aan te kopen.

Dat gebeurde steeds in overleg met de betrokken diensten (ICT, HR, facility management, communicatie, enz.).

Het is ons doel om op termijn volledig te beantwoorden aan de Europese reglementering over milieubeleid.