print

Kinesitherapie voor gehospitaliseerde COVID-19-patiënten: het RIZIV verhoogt zijn tussenkomst

We willen de kinesitherapeutische zorg verbeteren van Covid-19 patiënten die op intensieve zorgen verblijven of verbleven hebben. We nemen dus 2 maatregelen die van toepassing zijn tijdens deze crisis: de mogelijkheid van een 2de vergoede kinesitherapiezitting per dag  en een verhoging van de honoraria voor kinesitherapeuten voor de 1e zitting.

We hebben deze maatregelen genomen in overleg met de sector van de kinesitherapeuten en de ziekenfondsen.

Sinds 1 juni 2021: u kan het bijkomend bedrag voor de 1ste zitting op één dag (pseudocode 518103) aanrekenen indien u een individuele kinesitherapiezitting van 30 minuten aanrekent via de code 560501 of via de nieuwe code 567206.

Op deze pagina:

Vergoeding van een 2de kinesitherapiezitting per dag voor de gehospitaliseerde Covid-19 patiënten

Het betreft een 2de individuele kinesitherapiezitting op dezelfde dag met een globale gemiddelde duur van 30 minuten.

Deze verstrekkingen gaan samen met de uitgebreide fysiotherapeutische zorg bij COVID-19-patiënten.

VOOR WELKE PATIENTEN?

Deze 2de kinesitherapiezitting op dezelfde dag is bedoeld voor COVID-19 patiënten, gehospitaliseerd na een verblijf op intensieve zorgen, en dit tijdens de resterende duur van hun hospitalisatie.

Onder  « COVID-19 patiënt » verstaan we :

 • hetzij een persoon met een diagnose van COVID-19, bevestigd door een laboratoriumtest
 • hetzij een persoon bij wie de laboratoriumtest voor COVID-19 negatief is maar bij wie de diagnose van COVID-19 wordt gesteld op basis van een suggestieve klinische presentatie EN een compatibele CT thorax.

HOE DEZE VERSTREKKING AANREKENEN AAN DE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING?

Als kinesitherapeut kan u deze verstrekking aanrekenen via de code 518081.

Het honorarium voor deze 2de zitting bedraagt 22,26 EUR.

WELKE PRINCIPES MOET U RESPECTEREN OM DEZE VERSTREKKING AAN TE REKENEN?

 • U kan deze 2de individuele kinesitherapiezitting op dezelfde dag aanrekenen voor een gehospitaliseerde COVID-19 patiënt, na een verblijf op intensieve zorgen, en dit tijdens de resterende duur van de hospitalisatie.
 • U moet beschikken over een medisch voorschrift dat de noodzaak van deze 2de zitting met een globale gemiddelde duur van 30 minuten duidelijk vermeldt.
  Dit voorschrift moet het volgende vermelden :
  • de COVID-19-gerelateerde problematiek van de patiënt
  • de datum van ontslag uit de dienst intensieve zorgen.

In voorkomend geval moet u een kopie van het voorschrift kunnen voorleggen aan de adviserend arts van de mutualiteit in het kader van een controle a posteriori.

 • U mag deze verstrekking slechts aanrekenen als u ze ten minste 3 uur na de vorige verstrekking hebt uitgevoerd.
 • Net als de andere verstrekkingen van artikel 7 is deze 2de zitting op dezelfde dag niet cumuleerbaar met de verstrekkingen van artikel 22 van de nomenclatuur en de verstrekkingen 557944 (2e revalidatiezitting) en 557981 (bijkomend honorarium).
 • De patiënt betaalt geen persoonlijk aandeel (geen remgeld).
 • Er kan geen enkel supplement worden aangerekend, noch aan de patiënt noch aan de verzekering voor geneeskundige verzorging.
 • U moet de derdebetalersregeling toepassen.

Verhoging van de honoraria voor de 1ste kinesitherapiezitting op één dag voor de gehospitaliseerde Covid-19 patiënten

VOOR WELKE VERSTREKKING KUNT U HET BIJKOMEND BEDRAG FACTUREREN AAN DE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING?

Als kinesitherapeut kan u dit bijkomend bedrag aan de verzekering voor geneeskundige verzorging factureren indien u een individuele kinesitherapiezitting van 30 minuten aanrekent via de codes 567206 (eerste 9 zittingen) of 560501 (van zittingen 10).

VOOR WELKE PATIENTEN?

Deze toeslag is bedoeld voor de behandeling van gehospitaliseerde COVID-19 patiënten, die op de dienst intensieve zorgen verblijven of verbleven hebben.

Onder  « COVID-19 patiënt » verstaan we :

 • hetzij een persoon met een diagnose van COVID-19, bevestigd door een laboratoriumtest
 • hetzij een persoon bij wie de laboratoriumtest voor COVID-19 negatief is maar bij wie de diagnose van COVID-19 wordt gesteld op basis van een suggestieve klinische presentatie EN een compatibele CT thorax.

HOE KUNT U DIT BIJKOMEND BEDRAG FACTUREREN?

Als kinesitherapeut kunt u dit bijkomend bedrag aanrekenen via de pseudocode 518103.

Deze toeslag  bedraagt 11,13 EUR.

WELKE PRINCIPES MOET U RESPECTEREN OM DIT BIJKOMEND BEDRAG AAN TE REKENEN?

 • De patiënt betaalt geen persoonlijk aandeel (geen remgeld).
 • Er kan geen enkel supplement worden aangerekend, noch aan de patiënt noch aan de verzekering voor geneeskundige verzorging.
 • U moet de derdebetalersregeling toepassen.

Gedurende welke periode zijn deze nieuwe maatregelen van toepassing?

De uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen zijn van toepassing vanaf 14 maart 2020 tot zolang de Covid-19-crisis duurt (de einddatum is nog niet vastgesteld).

Vragen ?