print

Thuiszorg: Maatregelen ten gunste van thuisverpleegkundigen en patiënten tijdens de COVID-19-crisis

We namen in het begin van de crisis 2 maatregelen om verpleegkundigen te helpen voorzorgsmaatregelen te nemen en patiënten te kunnen opvolgen die getroffen werden door het virus.

De tijdelijke maatregel (Opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts) blijft tot nader order geldig.

De tijdelijke maatregel “verhoging van het honorarium en de terugbetaling voor bezoeken van een thuisverpleegkundige” is niet langer geldig. Vanaf 1 september 2020 kunnen verpleegkundigen, net als andere zorgverleners, een financiële tegemoetkoming per fysiek contact ontvangen, zoals uitgelegd op deze webpagina.

Op deze pagina:


Context van de maatregelen

De COVID19-pandemie heeft verschillende gevolgen voor de thuisverpleging. De thuisverpleegkundigen moeten bijzondere beschermingsmaatregelen in acht nemen om zichzelf en hun patiënten te vrijwaren van besmetting. Om rekening te houden met die nieuwe COVID-19-context hebben we 2 maatregelen uitgewerkt, in overleg met de sector en de verzekeringsinstellingen, die van toepassing zijn tijdens de COVID-19-crisis:

 • Een tussenkomst in de kost van materiaal en beschermingsmaatregelen
 • opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts.

We komen tegemoet voor beschermingsmaatregelen- en materiaal

Voor prestaties uitgevoerd vanaf 1 maart t.e.m. 31 augustus 2020, konden thuisverpleegkundigen via een bijkomend bedrag de kosten van het bijzonder beschermingsmateriaal dekken en de bijkomende tijd die nodig is om dat materiaal correct te gebruiken. Het ziekenfonds nam deze verhoging voor zich tegenover de patiënt.

Deze maatregel stopte op 31 augustus 2020. Na deze datumkunnen de pseudocodes zoals bedoeld in artikel 63 van het genummerd KB 20, met name 419252, 419274, 419296 en 419311, niet meer worden aangerekend. Als een verpleegkundige ze aanrekent, kunnen de ziekenfondsen ze niet vergoeden.

Voor verstrekkingen uitgevoerd vanaf 1 september 2020 kunnen thuisverpleegkundigen een financiële tegemoetkoming verkrijgen in de kosten die de zij dragen voor de specifieke uitrusting en  de beschermingsmaatregelen die nodig zijn door de COVID-19-pandemie. Deze is gelijkaardig aan de tegemoetkoming die we voorzien voor andere zorgverleners.

De verpleegkundigen kunnen een bedrag krijgen van 2,50 EUR per fysiek contact.

Zorgverleners kunnen de tegemoetkoming "beschermingsmaatregelen- en materiaal" maximaal 200 keer per kalendermaand krijgen.

Voor de verstrekkingen uitgevoerd vóór 1 september 2020 blijft onderstaande regeling van kracht.

VOOR WELKE VERSTREKKINGEN KUNT U HET BIJKOMEND BEDRAG FACTUREREN?

De verpleegkundige kan het bijkomend bedrag aanrekenen wanneer hij de volgende verstrekkingen aanrekent:

 • basisverstrekkingen
 • forfaitaire honoraria voor zwaar zorgafhankelijke patiënten (A, B et C)
 • forfaitaire honoraria voor palliatieve patiënten (PA, PB, PC en PP).

HOE HET BIJKOMEND BEDRAG AANREKENEN?

De verpleegkundige kan het bijkomend bedrag aanrekenen via een pseudocode, bij de basisverstrekking of het aangerekende forfait.

 • 419252: van toepassing in aanvulling op een basisverstrekking / forfait  PP - Bedrag: 2,63 EUR
 • 419274: van toepassing in aanvulling op forfait A / forfait PA - Bedrag: 3,02 EUR
 • 419296: van toepassing in aanvulling op forfait B / forfait PB - Bedrag: 3,68 EUR
 • 419311: van toepassing in aanvulling op Forfait C / Forfait PC - Bedrag: 5,26 EUR

 • Gebruik de bestaande nomenclatuurcodes voor uw basisverstrekkingen of forfaitaire honoraria en voeg de overeenkomstige pseudocode toe wanneer u de verstrekking uitvoert.
 • Als u een getuigschrift van verstrekte hulp gebruikt, vermeld dan de correcte pseudocode op de lijn die volgt op uw basisverstrekking of forfaitair honorarium.
 • Als u een elektronisch facturatiebestand gebruikt, vermeld dan de verstrekking(en) met de toeslag(en) als laatste record(s) van de verzorgingsdag. Als betrekkelijke verstrekking (Z 17-18) moet u de nomenclatuurcode vermelden van de basisverstrekking of van het forfait waarbij de toeslag aangerekend is.
 • De bedragen zijn dezelfde voor de week en het weekend.
 • Er is geen persoonlijk aandeel (remgeld).
 • Derdebetalersregeling is mogelijk.
 • De pseudocodes zijn niet meegenomen in de berekening van het dagplafond.

Opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts

Deze zorg bestaat uit:

 • gerichte observatie van parameters (temperatuur, spierpijn, respiratoir, RR, enz.)
 • begeleiden van de patiënt bij preventieve maatregelen: gebruik van beschermingsmaterialen, quarantainemaatregelen, enz.
 • begeleiding bij zuurstoftoediening (indien dat het geval is).

Een arts moet de zorg voorschrijven. In dringende gevallen kan dit een mondeling geformuleerd medisch voorschrift zijn, met schriftelijke bevestiging van de arts binnen de 6 maanden na de start van de zorg.

VOOR WELKE PATIËNTEN?

De patiënten moeten zich altijd in een COVID-19 gerelateerde situatie bevinden die verpleegkundige zorg vereist. Het kan gaan om patiënten:

HOE DEZE ZORG AANREKENEN?

 • 419333: Opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts, thuis Bedrag: 13,98 EUR
 • 419355: Opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts, thuis weekeind of feestdag Bedrag: 21,37 EUR
 • 419370: Opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts, hersteloord Bedrag: 13,98 EUR
 • 419392: Opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts, gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats mindervaliden Bedrag: 13,98 EUR

HOE HET VERPLEEGKUNDIG DOSSIER INVULLEN?

U moet:

 • de COVID-19 gerelateerde problematiek documenteren in het verpleegdossier van de patiënt met onder meer de inhoud van het voorschrift 
 • die documentatie op eenvoudige vraag voorleggen aan de adviserend arts van het ziekenfonds  van de patiënt of aan de bevoegde controlediensten.
 • minimum éénmaal per week rapporteren aan de behandelende arts. Dit kan in een patiëntenbespreking, telefonisch of elektronisch. De neerslag van die rapportering moet u in het verpleegdossier opnemen.

WELKE PRINCIPES MOET U RESPECTEREN OM DE VERSTREKKING ‘OPVOLGING EN TOEZICHT’ TE KUNNEN AANREKENEN?

 • U mag deze zorg slechts eenmaal per verzorgingsdag attesteren,  als u minstens 1 bezoek aan de patiënt hebt afgelegd tijdens die dag. Hierbij mag u ook eenmaal per dag een basisverstrekking aanrekenen.
 • U mag deze zorg op dezelfde dag WEL cumuleren met:
  • specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen
  • de pseudocode 418913 voor verstrekkingen bij de rechthebbende thuis of in zijn verblijfplaats in welbepaalde landelijk gelegen gemeenten.
 • U mag deze zorg op dezelfde dagNIET cumuleren met:
  • een zorgforfait A, B, C, PA, PB, PC of PP
  • andere technische verpleegkundige verstrekkingen 
  • verpleegkundige verstrekkingen verleend in het kader van een schakelzorgcentrum.
 • Enkel de volgende zorgverleners mogen deze zorg verlenen en aanrekenen: een gegradueerde verpleegkundige of gelijkgestelde, een vroedvrouw of een verpleegkundige met brevet.
 • Er is geen persoonlijk aandeel (remgeld).
 • U mag geen supplementen aan uw patiënten vragen.
 • De pseudocodes zijn meegenomen in de berekening van het dagplafond.

Waar zijn de maatregelen van toepassing?

U kan de nieuwe pseudocodes aanrekenen in:

 • de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende tijdens de week, het weekeind of op een feestdag
 • een hersteloord 
 • een tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats van mindervaliden.

U kan de nieuwe pseudocodes niet aanrekenen in een tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woonplaats of verblijfplaats van bejaarden.

Gedurende welke periode zijn deze nieuwe maatregelen van toepassing?

Dit zijn uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen.  Ze zijn van toepassing vanaf 1 maart 2020.

 • De andere maatregel “ Opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts” blijft geldig tot nader order.
 • Vanaf 1 september 2020 kunnen thuisverpleegkundigen, net als andere zorgverleners, een financiële tegemoetkoming per fysiek contact ontvangen, zoals uitgelegd op deze webpagina.  De vorige maatregel maatregel “ Verhoging van het honorarium en de terugbetaling voor bezoeken van een thuisverpleegkundige”  is stopgezet op 31 augustus 2020.

Vragen?