print

Bijzondere inkomsten van de GVU verzekering - Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden over de specifieke inkomsten van de GVU verzekering.

Op deze pagina:


U bent beginnend verzekeraar of bijdrageplichtig tussenpersoon      

Voor elke vraag over de noodzakelijke toelatingen raadpleegt u de verantwoordelijke organismen, zoals de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA), de Nationale bank, de Federale overheidsdienst Financiën , de Controledienst voor de ziekenfondsen, enz.

Wanneer u de toelating hebt bekomen om in België rechtstreeks of via een tussenpersoon verzekeringsverrichtingen uit te voeren, dan kunt u de dienst bijzondere inkomsten schriftelijk, telefonisch of via e-mail contacteren.

Onze burelen zijn ook toegankelijk voor bezoekers (enkel op afspraak).

Naargelang de verzekerde risico's zal de dienst aanduiden welke ervan onderworpen zijn aan de RIZIV bijdragen.

Welke risico's zijn wel onderworpen ? Welke risico's zijn dit niet ?

Meestal is er hierover duidelijkheid.Zo bestaat er geen enkele twijfel over het feit dat de bijdrage(n) verplicht is ( of zijn ) wanneer het over een brandpolis of een polis voertuigcasco gaat.

Maar wat gebeurt er met de contracten die bijzondere risico's verzekeren ?

Op basis van de overeenstemmende wetteksten en de inhoud van de verzekeringspolissen, zal het RIZIV vaststellen dat de bijdrage wel of niet onderworpen is.

Betwistingen

Bij een meningsverschil of bij betwistingen, bijvoorbeeld over de grondslag van de bijdrage, over wie verantwoordelijk is om de bijdrage te betalen, enz ..., en bij een niet-betalend schuldenaar, zal het RIZIV op basis van de uitvoeringsbesluiten en standpunt innemen en kan het volgende procedure instellen :

 • ambtshalve vaststelling;
 • in gebreke stelling;
 • inning van schuldvordering door de FOD Financiën (Administratie domeinen) 
 • aanklacht indienen bij de bevoegde rechtbank.

Volgens artikel 167 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 moeten de omstreden administratieve rechtshandelingen , op straffe van verval, binnen een maand na kennisgeving ervan, aan de bevoegde arbeidsrechtbank voorgelegd worden.

Nuttige inlichtingen

Voor verdere inlichtingen en vragen over de volgende onderwerpen :

 • nieuwe uitbetalingsinstellingen (vb in het kader van de vrije dienstverlening);
 • wetgeving;
 • omzendbrieven; a
 • angiften (NL, FR, Engels, Duits);
 • betalingen;
 • standpunt van het Riziv over wat wel en wat niet onderworpen is aan de bijdragen;
 • briefwisseling;
 • boekhoudkundige verwerking

kan u ons contacteren door bijgaand formulier in te vullen en door te sturen : Of per briefwisseling naar volgend adres :

RIZIV
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

Contacten

Dienst Bijzondere Inkomsten

E-mail: rsbi@riziv-inami.fgov.be