print

Hospitalisatieverzekeringen

Bijzondere inkomsten van de ziekteverzekering Bijdrage, premietoeslag of parafiscale heffing op verzekeringsrisico’s hospitalisatie.

Op deze pagina:

Wat u moet weten over de bijdrage van 10 %

Op welke risico's ?

 • Aanvullende verzekering voor hospitalisatie (individuele en collectieve overeenkomsten) en de bijkomende risico's (vb pré- en posthospitalisatie).
 • Één voorwaarde : De terugbetaling van prestaties of de betaling van de tussenkomsten moet per verpleegdag 12,39 Euro of meer bedragen.

Op welke basis ?

Op de premie, betaald voor het afsluiten van het contract. De verzekerde moet genieten van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Belangrijke opmerking over groepsverzekeringen : in tegenstelling tot verkeerde informatie die buiten het RIZIV om werd verspreid, is de afhouding verplicht op het premie aandeel van de werkgever, en op het premie aandeel van de verzekerde.

Welk percentage ?

10%

Wie doet aangifte en betaalt ?

 • Door de verzekeraar zelf, of in het geval van vrije dienstverlening vanuit het buitenland, door het bijkantoor, agentschap, de zetel van verrichting, de makelaar, of elke andere in België verblijvende tussenpersoon. Bij gebrek aan een in België verblijvende tussenpersoon : door de buitenlandse verzekeraar.
 • Ook door ziekenfondsen, wanneer het een aanvullende verzekering voor hospitalisatie betreft

Wanneer en hoe ?

 • Via een systeem van zesmaandelijkse aangiften en betalingen.
 • Betalingen gebeuren op het rekeningnummer 001-1950006-91 , rekeninghouder RIZIV-INAMI. FORTIS BANK NV - Warandeberg 3 - 1000 Brussel
  IBAN nummer : BE23-0011-9500-0691
  BIC code (= SWIFT code) : GEBABEBB

Wettelijke en reglementaire basis

 • Artikel 191, 1e lid, 13°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
 • Koninklijk besluit van 19 april 1993 betreffende de bijdrage op de premies terzake van een aanvullende verzekering voor hospitalisatie.
 • Ministerieel besluit van 29 maart 1999 tot vaststelling van sommige toepassingsmodaliteiten van het koninklijk besluit van 19 april 1993 betreffende de bijdrage op de premies terzake van een aanvullende verzekering voor hospitalisatie.

Contacten

Dienst Bijzondere Inkomsten

E-mail: rsbi@riziv-inami.fgov.be