print

De begroting van de ziekteverzekering bedraagt 42,7 miljard euro in 2024

16-10-2023

De Algemene Raad van het RIZIV, samengesteld door de verzekeringsinstellingen, de werkgevers, werknemers, zelfstandigen en vertegenwoordigers van de Regering, heeft vandaag de begroting voor de ziekteverzekering van het jaar 2024 goedgekeurd. De vertegenwoordigers van de werkgevers hebben zich onthouden.

De globale begroting voor de verzekering voor geneeskundige verzorging, kortweg ziekteverzekering, bedraagt in 2024 ruim 42,743 miljard euro. De begrotingsdoelstelling voor de terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen bedraagt 37,825 miljard euro, een stijging met 2,648 miljard euro t.o.v. 2023.

Op deze pagina:

 

Solidariteit in moeilijke tijden, dat is samengevat de gezondheidszorgbegroting 2024. Ondanks de moeilijke budgettaire context, laat de gezondheidszorgbegroting 2024 toe om nieuwe initiatieven uit te voeren en ingezette of geplande hervormingen verder te realiseren.

De begroting 2024 in enkele kernpunten

 • De begroting 2024 houdt rekening met de toekenning van de wettelijke groeinorm, die 2% bedraagt voor het jaar 2024.
 • Integrale toekenning van de gezondheidsindex die gezien de inflatie 6,05% bedraagt op 1 januari 2024. De akkoorden- en overeenkomstencommissies worden aangemoedigd om hun indexmassa deels in te zetten voor nieuw beleid binnen de sector, dit ook met het oog op het bevorderen van de conventiegraad.
 • Doelmatige en solidaire zorg gaan hand in hand. Ook in 2024 wordt gevraagd om verder werk te maken van doelmatige zorg en dit vanuit de reflectie welke zorginvesteringen op korte en lange termijn het meest bijdragen aan gezondheidswinst, toegankelijkheid, kwaliteit, job-tevredenheid en efficiëntie. De gerealiseerde opbrengsten kunnen geherinvesteerd worden.
 • De structurele kostencompensatie voor volledig geconventioneerde zorgverleners van 106,050 miljoen euro wordt in 2024 ingezet op een reeks prioritaire sectoren met het oog op het sluiten van tariefakkoorden en het stimuleren van conventionering. Dit conform de geest van deze maatregel die in 2023 gericht was om de sterke kostenstijgingen deels te compenseren voor volledig geconventioneerde zorgverleners.
 • Daarnaast zullen er verschillende gebudgetteerde maatregelen niet op 1 januari 2024 in werking treden, maar in de loop van het jaar zodat een bedrag van 62,812 miljoen euro vrijkomt.
 • 168,862 miljoen euro in deze begroting kan bijgevolg aangewend worden om nieuwe prioritaire initiatieven te financieren en dit volgens de onderstaande 3 prioriteiten:
  • Zorgen voor voldoende zorgverleners die de afgesproken tarieven respecteren en hun werk op een kwalitatieve manier kunnen doen.
  • Zorgen voor een toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen, met aandacht voor geestelijke gezondheid.
  • Zorgen voor een kwalitatieve en geïntegreerde zorg.

 

Initiatieven (in miljoenen €)

 

Artsen

19,038

Tandheelkundigen

40,723

Kinesitherapeuten

40,924

Logopedisten

23,715

Thuisverpleging

10,000

Farmaceutische verstrekkingen

12,903

Semi-automatische toekenning VT(*) alleenstaande werklozen en invaliden

0,308

Opticiens

5,332

Audiciens

3,224

Transversale gezondheidszorgdoelstellingen

2,650

Indexering Zorgpersoneelsfonds

6,245

Mobile Health

3,800

Totaal initiatieven

168,862

 

De begroting als basis voor tariefafspraken en akkoorden voor 2024

De beslissing over de begroting gaat nu naar onze overlegorganen, zodat de tariefafspraken en het afsluiten van de akkoorden en overeenkomsten voor het einde van het jaar rond kunnen zijn.

Daarnaast werken we verder aan de realisatie van een Meerjarig begrotingstraject voor de verzekering voor geneeskundige verzorging.

 

Contacten

Perscontact

Tel: +32(0)2 739 78 67

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be