print

Aanvraagprocedure vergoedbare farmaceutische specialiteiten in de ziekenhuizen: geleidelijke overstap naar verplicht elektronische procedure

Voor farmaceutische specialiteiten opgenomen in hoofdstuk IV of VIII, die exclusief vergoedbaar zijn in de ziekenhuizen, verloopt de aanvraag tot vergoeding ofwel via de notificatieprocedure ofwel via de verplicht elektronische procedure.

In het kader van de evolutie naar eGezondheid vervangen we de aanvragen die momenteel nog gebeuren via de notificatieprocedure geleidelijk aan door de verplicht elektronische procedure.

Op deze pagina:


Wat houdt de notificatieprocedure in?

Voor farmaceutische specialiteiten uit hoofdstuk IV en VIII die exclusief vergoedbaar zijn in de ziekenhuizen is er geen voorafgaande machtiging van de adviserend arts nodig. De aanvraag tot vergoeding gebeurt via een aanvraagformulier bestemd voor de ziekenhuisapotheker, de zogenaamde notificatieprocedure.

U verbindt er zich als arts in dat geval toe om:

 • de bewijsstukken die aantonen dat de patiënt voldoet aan de vergoedingsvoorwaarden bij te houden in het medisch dossier van de patiënt,
 • deze ter beschikking te houden van de adviserend arts.

Wanneer u deze procedure volgt, gebeurt er geen registratie in MyCarenet, de databank van de ziekenfondsen. Dat wil zeggen dat er voor deze farmaceutische specialiteiten geen historiek van toegekende machtigingen bestaat.

We vervangen deze notificatieprocedure geleidelijk door de verplicht elektronische procedure. Op die manier zorgen we ervoor dat u, net als de apothekers en de ziekenfondsen via MyCarenet kan raadplegen of de patiënt recht heeft op tegemoetkoming voor een bepaalde farmaceutische specialiteit. Dit kan de behandeling van de patiënt ook verder optimaliseren, omdat u op het moment van uw aanvraag een melding krijgt wanneer simultane terugbetaling van een andere farmaceutische specialiteit niet toegestaan is.

Wat houdt de verplicht elektronische procedure in?

Bij de verplicht elektronische procedure verloopt de aanvraag tot vergoeding van farmaceutische specialiteiten via een elektronisch platform. Dit kan via de webapplicatie CIVARS of via uw softwarepakket.

Na de aanvraag tot vergoeding ontvangt u als arts onmiddellijkeen akkoord voor uw patiënt als die voldoet aan de vergoedingsvoorwaarden. De toegekende machtiging wordt geregistreerd in MyCarenet.

Wat is de impact van deze overstap voor u als arts?

Als u de behandeling van uw patiënt met een farmaceutische specialiteit waarvoor de elektronische procedure verplicht wordt, wil verder zetten, moet u een eerste elektronische aanvraag doen. Deze eerste aanvraag is noodzakelijk zodat uw patiënt vergoed blijft vanaf de datum van wijziging.
Hoe gaat u te werk?
U dient als arts een nieuwe aanvraag in via de webapplicatie CIVARS of via uw softwarepakket. U doet dit op volgende manier:

 • kies een aanvraag van het type ‘nieuwe aanvraag’ en niet ‘verlenging’, aangezien er voor deze aanvraag tot vergoeding nog geen registratie is gebeurd in MyCareNet
 • vink, indien mogelijk, bij de stap ‘Verzen’ het punt a’) aan.

Voorzien we een overgangsperiode?

U moet de nieuwe aanvraag tot goedkeuring niet op de startdatum van de overstap indienen. U heeft twee jaar om de situatie te regulariseren.

Bijvoorbeeld: de aanvraag tot vergoeding voor infliximab moet sinds 01.03.2022 via een verplicht elektronische procedure gebeuren. Door de regularisatieperiode van 2 jaar kan u de aanvraag in orde brengen op het moment dat uw patiënt op consultatie komt, bijvoorbeeld in mei 2022. U dient de eerste elektronische aanvraag in CIVARS of uw softwarepakket op dat moment in met als startdatum 01.03.2022.

Voor welke farmaceutische specialiteiten is de elektronische procedure al verplicht?

U vind hier een overzicht van de farmaceutische specialiteiten waarvoor de verplichting al geldt met de startdatum. We passen deze tabel elke maand aan.

Wat voor farmaceutische specialiteiten die vergoedbaar zijn via openbare apotheken?

De verplicht elektronische procedure beperkt zich tot farmaceutische specialiteiten uit hoofdstuk IV en VIII die enkel vergoedbaar zijn in ziekenhuisapotheken.

Voor farmaceutische specialiteiten die ook in openbare apotheken vergoedbaar zijn,
kan u als arts:

 • de aanvraag doen via het specifiek aanvraagformulier op papier
 • of vrijblijvend via elektronische weg

We raden u sterk aan om een elektronische aanvraag te doen omdat u voor 70% van de farmaceutische specialiteiten onmiddellijk een akkoord tot vergoeding ontvangt. Als u de aanvraag indient via het papieren circuit, neemt dit gemakkelijk een aantal weken in beslag.

Wat bij technische problemen?

Een probleem met het CIVARS-systeem of uw softwarepakket mag u als arts niet verhinderen om een behandeling voor een patiënt op te starten of verder te zetten, als de patiënt voldoet aan de vergoedingsvoorwaarden en aangesloten is bij een ziekenfonds.

Doet er zich een technisch probleem voor? Neem in de eerste plaats steeds contact op met uw softwareprovider.

Kan het probleem door hen niet opgelost worden? Neem contact op met onze dienst via CTGCRM.database@riziv-inami.fgov.be, met de volgende informatie:

 • INSZ-nummer van de patiënt
 • Naam van de farmaceutische specialiteit
 • Paragraafnummer
 • Of het gaat over een eerste aanvraag of een verlenging
 • Printscreen van de foutmelding
 • Indien mogelijk het ziekenfonds waarbij uw patiënt is aangesloten.

Contacten

Directie Farmaceutisch beleid

Tel: +32 (0)2 739 77 75

E-mail: CTGCRM.database@riziv-inami.fgov.be

​Openingsuren van de kantoren : van 9 tot 12u en van 13 tot 16u