print

Geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde

Als huisarts komt u in aanmerking voor een geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van E-diensten (=geïntegreerde praktijkpremie). U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Op deze pagina:

​Wat is een geïntegreerde praktijkpremie?

De geïntegreerde praktijkpremie is een forfaitair bedrag dat wij jaarlijks betalen aan huisartsen om de werking van hun praktijk en het gebruik van E-diensten te ondersteunen.

Wie krijgt deze premie?

U hebt recht op deze premie als u tijdens het premiejaar huisarts of huisarts in opleiding bent:

Bijkomende voorwaardes bepalen het specifieke bedrag.

Hoeveel bedraagt de premie?

De grootte van deze premie hangt af van uw situatie tijdens het premiejaar.

U BENT HUISARTS IN OPLEIDING

Als u een aanvaard softwarepakket gebruikt, dan hebt u altijd recht op 800 euro.

U BENT HUISARTS

Dan hangt het bedrag af van uw situatie en het premiejaar (zie hieronder).

Meer informatie over de minimale activiteitscriteria, het gebruik van een aanvaard softwarepakket en E-diensten vindt u op onze pagina “toelichting bij de voorwaarden”

Uw geïntegreerde praktijkpremie voor 2022

Uw situatieBedrag (EUR)

Situatie 1: U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

1000

Situatie 2: U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

3500

Situatie 3: U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

4500

Situatie 4: U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

6000

Uw geïntegreerde praktijkpremie voor 2023

Uw situatieBedrag (EUR)

Situatie 1: U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

1000

Situatie 2: U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

3500

Situatie 3: U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

4500

Situatie 4: U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

6000

Uw geïntegreerde praktijkpremie voor 2024

De informatie voor 2024 is onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Uw situatieBedrag (EUR)

Situatie 1: U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

1000

Situatie 2: U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

3500

Situatie 3: U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

4500

Situatie 4: U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

6000

 

Specifieke situatie voor huisartsen (in opleiding) in een groepspraktijk of medisch huis.

Maakte u het volledige premiejaar deel uit van één enkele geregistreerde groepspraktijk of medisch huis en haalde u zelf niet de drempel voor een bepaalde parameter van het gebruik van E-diensten, dan bent u daarvoor toch in orde als de huisartsen binnen uw groepspraktijk of medisch huis gemiddeld de vastgelegde drempel bereiken. 

Let wel:
Voor de berekening van dit groepsgemiddelde houden wij enkel rekening met de huisartsen:

 • die gedurende het volledige premiejaar erkend waren en werkten binnen één enkele groepspraktijk of medisch huis
 • waarvan de groepspraktijk of medisch huis en het lidmaatschap bij ons geregistreerd zijn vóór 1 april van het jaar volgend op het premiejaar

Wanneer moet u de premie aanvragen?

U kan uw geïntegreerde praktijkpremie 2023 aanvragen vanaf 19 augustus 2024 tot en met 31 oktober 2024.

Uw geïntegreerde praktijkpremie 2024 zal u in het 2e semester van 2025 kunnen aanvragen. 

Hoe moet u de premie aanvragen?

 • Gebruikt u een aanvaard softwarepakket, dan dient u uw aanvraag online in via de module ‘Premieaanvragen’ van onze ProGezondheid-toepassing. Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u online feedback over uw scores met betrekking tot het gebruik van E-diensten in de gemeten referentieperiode. U verneemt ook online het bedrag waarop u volgens onze beschikbare gegevens recht hebt.
  Als u niet akkoord gaat met het bedrag waarop u recht hebt, dan kunt u dat binnen de 60 dagen na indiening van uw aanvraag online betwisten bij de leidend ambtenaar van onze Dienst geneeskundige verzorging via dezelfde ProGezondheid-module ‘Premieaanvragen’. Bij deze online betwisting moet u een bijlage opladen waarin u aanduidt welke criteria u betwist en waaraan u de nodige bewijsstukken toevoegt
   
 • Gebruikt u geen aanvaard softwarepakket  en wilt u als erkend huisarts de basispremie 2023 van 1000 EUR aanvragen, dan kunt u uw aanvraag schriftelijk indienen via het aanvraagformulier geïntegreerde praktijkpremie 2023 gedurende de aanvraagperiode..

Als u volgens onze gegevens niet in aanmerking komt voor de basispremie, dan brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. U hebt de mogelijkheid om de beslissing via een aangetekende brief te betwisten bij de leidend ambtenaar van onze Dienst geneeskundige verzorging. U doet dat binnen 60 dagen vanaf de datum van de schriftelijke kennisgeving van de beslissing.

Wanneer en op welk rekeningnummer betalen wij de premie?

Reglementair gezien gebeurt de uitbetaling vóór het einde van het jaar waarin u de premieaanvraag indient. In de praktijk betalen wij minstens op tweemaandelijkse basis.

Wij betalen uw premie op het rekeningnummer waarop wij ze in het verleden stortten. Als wij uw rekeningnummer al kennen, dan hoeft u dat rekeningnummer dus niet opnieuw te registreren.

Als u uw premie online aanvraagt, dan kunt u dat rekeningnummer indien nodig wijzigen op het moment dat u uw aanvraag indient. Volg in de overige gevallen de procedure vermeld op onze webpagina ‘Uw financiële gegevens aan ons meedelen’. 

Aanvullende premie voor beginnende huisartsen die eGMD’s beheren

Hebt u in 2021 of later uw RIZIV-nummer als huisarts gekregen? In dat geval kan u onze GMD -starterspremie voor beginnende huisartsen ontvangen, voor het elektronisch beheer van uw medische dossiers, en die uw geïntegreerde praktijkpremie aanvult.

U hebt recht op deze premie als u voldoet aan deze 4 voorwaarden

 • U ontving tijdens of na 2021 uw RIZIV-nummer als huisarts
 • U ontving de geïntegreerde praktijkpremie voor dit jaar
 • U beheert uw medische dossiers elektronisch
 • U werkt per prestatie

U vindt meer informatie over de GMD-starterspremie op de webpagina over deze premie.

Contacten

Afdeling artsen en tandartsen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden