print

Medisch huis: Een forfaitaire vergoeding voor de geneeskundige verzorging

Elk medisch huis kan een akkoord sluiten met de verzekeringsinstellingen (V.I.'s). Het ontvangt dan een vast (forfaitair) bedrag per patiënt, dat alle verzorging dekt die deze patiënt van dat medisch huis ontvangt.

Werkt u in een medisch huis? Deze rubriek bevat de informatie en de documenten die u nodig heeft om de reglementering rond de verzekering voor geneeskundige verzorging correct te kunnen toepassen.

Op deze pagina:

 

Wat is een medisch huis?

In een medisch huis verleent een team van multidisciplinaire zorgverleners eerstelijnsgezondheidszorg die  de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging vergoedt.

De verzorging in een medisch huis, wordt op een specifieke en vaste manier vergoed: wanneer een patiënt is ingeschreven in een medisch huis, neemt dit medisch huis zijn verzorging in haar totaliteit ten laste (op basis van een "forfait"). Om de kosten van die verzorging te dekken, sluit het medisch huis met de V.I.’s een akkoord voor forfaitaire betaling op basis waarvan het zich voor deze zorg kan laten vergoeden.

Wat is forfaitaire financiering?

De V.I.'s betalen aan elk medisch huis een vast (forfaitair) bedrag:

  • per ingeschreven patiënt en
  • per beroepsdiscipline.

In dit systeem speelt het aantal verstrekkingen per patiënt dus geen rol, in tegenstelling tot het systeem met de betaling per handeling waarin de zorgverleners per verstrekking worden betaald (raadpleging, huisbezoek, enz.).

De V.I.'s storten dat forfait aan het begin van elke maand.

Welke verstrekkingen dekt het forfait?

Het forfaitaire bedrag dat de V.I.'s storten, dekt de volgende zorg (als het medisch huis deze zorg aanbiedt):

  • Voor de algemene geneeskunde: alle raadplegingen en bezoeken;
  • Voor de kinesitherapie: alle verstrekkingen opgenomen in de nomenclatuur;
  • Voor de verpleegkundige verzorging: alle verstrekkingen opgenomen in de nomenclatuur.

Voor de raadplegingen van specialisten, de geneesmiddelen, de ziekenhuisopnames, enz. zal het ziekenfonds van de rechthebbende vergoedingen blijven betalen zoals het dat doet in het systeem van de betaling per handeling.

Wanneer ontvangt het medisch huis dat forfaitair bedrag?

De VI’s storten het forfait aan het medisch huis vanaf de eerste maand die volgt op de inschrijving van de patiënt, op voorwaarde dat het medisch huis het ziekenfonds van de patiënt op de hoogte heeft gebracht van die inschrijving.

Die storting wordt echter uitgesteld als een patiënt bij de inschrijving vraagt om zijn zorg per handeling te vergoeden gedurende een maximale periode van 3 maanden na zijn inschrijving.

Hoeveel bedraagt het forfait?

Het forfait is hetzelfde voor alle patiënten die in eenzelfde medisch huis zijn ingeschreven. Er bestaan echter verschillen tussen de medische huizen:

Is het mogelijk om in een medisch huis "per handeling" te betalen?

Een zorgverlener die in een medisch huis werkt, mag niet meer "per handeling" werken, noch in het medisch huis, noch daarbuiten.

Uitzonderingen: De zorg wordt wel nog per handeling vergoed:

De toepassingsregels toepassen op het bedrag dat uw patiënt betaalt.

Wat betaalt de patiënt in uw medisch huis?

De patiënt betaalt niets voor de verzorging die wordt gedekt door het forfaitair bedrag dat door de V.I.'s wordt gestort, maar hij is verplicht om een beroep te doen op de zorgverleners van dat medisch huis (op enkele uitzonderingen na). Als hij andere zorgverleners raadpleegt voor verzorging die in het forfait van zijn medisch huis is begrepen, zal zijn ziekenfonds die verstrekkingen niet vergoeden.

Mag u onkosten vragen aan de patiënten die in uw medisch huis zijn ingeschreven?

Een medisch huis mag inschrijvingskosten eisen, maar is daartoe niet verplicht. Als dat het geval is, moet het dit jaarlijks doen, bij het eerste contact met die patiënt. En het moet die bedragen aan het begin van elk jaar aan het ziekenfonds van de patiënt melden.

Dat persoonlijk bedrag mag maximaal 2,50 EUR per ingeschreven patiënt en per jaar bedragen, met een maximum van 12,50 EUR per gezin en per jaar.

Hoe sluit u voor een nieuw medisch huis een akkoord voor forfaitaire betaling?

Opent u een medisch huis? Dit is de procedure om een akkoord voor forfaitaire betaling te sluiten tussen uw medisch huis en de V.I.’s voor bepaalde verstrekkingen

Hoe beheert u uw medisch huis op administratief vlak?

Bekijk de praktische info om zekere administratieve aspecten van uw medisch huis te beheren.

Contacten

Afdeling medische huizen

E-mail: mh-mm@riziv-inami.fgov.be

Post
RIZIV
Gezondheidszorg
Sectie Medische Huizen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel
Vermeld altijd uw telefoonnummer in uw brief of e-mail zodat wij u kunnen bellen indien nodig.
Telefoon
+32 (0)2 739 74 79 (Call Center)
Maandag en donderdag van 13.00 tot 16.00 uur.
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12u00 uur.