Geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde

Als huisarts komt u in aanmerking voor een geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van E-diensten (=geïntegreerde praktijkpremie). U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.


Wat is een geïntegreerde praktijkpremie?

De geïntegreerde praktijkpremie is een forfaitair bedrag dat wij jaarlijks betalen aan huisartsen om de werking van hun praktijk en het gebruik van E-diensten te ondersteunen.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor de premie hangen af van het feit of u huisarts in opleiding bent of huisarts:

  • Heeft u in de loop van het premiejaar uw opleiding als huisarts gestart of bent u in het volledige premiejaar huisarts in opleiding, dan zijn er 2 voorwaarden:
  • Bent u in het premiejaar niet in opleiding of heeft u in de loop van het premiejaar uw opleiding beëindigd, dan is de basisvoorwaarde dat u effectief actief bent als huisarts.
    Het bedrag van de premie stijgt naarmate u aan bijkomende voorwaarden voldoet.

Toelichting bij de voorwaarden.

Hoeveel bedraagt de premie?

  • Bent u in het premiejaar huisarts in opleiding en gebruikt u een aanvaard softwarepakket, dan heeft u altijd recht op 800 euro.
  • Bent u in het premiejaar huisarts, dan hangt het bedrag af van uw situatie en het premiejaar.

Premie 2018, 2019 en 2020

Uw situatie Bedrag (EUR)

Situatie 1: U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

1000

Situatie 2: U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

3500

Situatie 3: U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

4500

Situatie 4: U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

6000

 

Wat als u werkt in een groepspraktijk of medisch huis?

Maakte u het volledige premiejaar deel uit van één enkele geregistreerde groepspraktijk of medisch huis en haalde u zelf niet de drempel voor:

Dan bent u daarvoor toch in orde als de huisartsen binnen uw groepspraktijk of medisch huis gemiddeld de vastgelegde drempel bereiken.

Let wel:
Voor de berekening van dit groepsgemiddelde houden wij enkel rekening met de huisartsen:

  • die gedurende het volledige premiejaar erkend waren en werkten binnen één enkele groepspraktijk of medisch huis
  • waarvan de groepspraktijk of medisch huis en het lidmaatschap bij ons geregistreerd zijn vóór 1 april van het jaar volgend op het premiejaar

Wanneer moet u de premie aanvragen?

U kan de premie 2019 aanvragen t.e.m. 31 oktober 2020.

De premie 2020 zal u kunnen aanvragen vanaf begin juli 2021 t.e.m. 31 oktober 2021 (onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Hoe moet u de premie aanvragen?

  • Gebruikt u een aanvaard softwarepakket, dan dient u uw aanvraag online in via de module ‘Mijn premieaanvragen’ van onze MyRiziv-toepassing. Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u online feedback over uw scores met betrekking tot het gebruik van E-diensten in de gemeten referentieperiode. U verneemt ook online het bedrag waarop u volgens onze beschikbare gegevens recht hebt. U hoeft vanaf het premiejaar 2017 geen XML-bestand meer op te laden dat is aangemaakt door uw softwarepakket.

Als u niet akkoord gaat met het bedrag waarop u recht hebt, dan kunt u dat online betwisten bij de leidend ambtenaar van onze Dienst geneeskundige verzorging  via dezelfde MyRiziv-module ‘Mijn premieaanvragen’. U doet dat binnen 60 dagen vanaf de datum van de online kennisgeving van de beslissing.

Als u volgens onze gegevens niet in aanmerking komt voor de basispremie, dan brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. U hebt de mogelijkheid om de beslissing via een aangetekende brief te betwisten bij de leidend ambtenaar van onze Dienst geneeskundige verzorging. U doet dat binnen 60 dagen vanaf de datum van de schriftelijke kennisgeving van de beslissing.

Wanneer en op welk rekeningnummer betalen wij de premie?

Reglementair gezien gebeurt de uitbetaling vóór het einde van het jaar waarin u de premieaanvraag indient. In de praktijk betalen wij minstens op tweemaandelijkse basis.

Wij betalen uw premie op het rekeningnummer waarop wij ze in het verleden stortten. Als wij uw rekeningnummer al kennen, dan hoeft u dat rekeningnummer dus niet opnieuw te registreren.

Als u uw premie online aanvraagt, dan kunt u dat rekeningnummer indien nodig wijzigen op het moment dat u uw aanvraag indient. Volg in de overige gevallen de procedure vermeld op onze webpagina ‘Uw financiële gegevens aan ons meedelen’.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 31 juli 2020