print

Het interfederaal plan Geïntegreerde zorg

Geïntegreerde zorg is een benadering voor patiënten die baat hebben bij de hulp van verschillende zorg- en hulpverleners. De patiënt staat centraal en heeft de mogelijkheid om de controle zelf in handen te nemen.

Elke actor die betrokken is bij de zorg voor een patiënt werkt samen met de andere actoren rond deze patiënt binnen een multidisciplinair team.

Een interfederaal plan zal de drijvende kracht zijn achter deze transitie naar een duurzaam en beter gecoördineerd geïntegreerd zorgbeleid in België

Het plan moet de motor worden van een transitie die zowel door de diverse bevoegde overheden als het brede zorg- en welzijnslandschap breed gedragen wordt.

Op 8 november 2023 zette de ondertekening van een protocolakkoord tussen de federale en de regio’s het licht op groen voor dit Interfederaal plan Geïntegreerde Zorg.

Op deze pagina:

Een interfederaal plan Geïntegreerde zorg als gangmaker voor verdere hervorming

De manier waarop we zorg organiseren en aanbieden is in evolutie: objectieven zoals zorgintegratie, transversale samenwerking, zorgcontinuïteit, patiëntgericht worden nu over de hele wereld ruim gedragen. Deze nood aan een ambitieus interfederaal plan voor geïntegreerde zorg werd tijdens de Covid-19-crisis nog eens bevestigd. Het is daarom absoluut noodzakelijk om de implementatie van geïntegreerde zorg in het hele land voort te zetten.

Interfederaal betekent dat dit plan wordt opgesteld in nauw overleg en met betrokkenheid van de deelstaten. We houden ook rekening met de gerealiseerde en lopende initiatieven. 

Om ervoor te zorgen dat geïntegreerde zorg echt verankerd kan worden in de dagelijkse praktijk, zal het Interfederaal Plan de concrete opgaven van lokaal-regionale partnerschappen ondersteunen. Daartoe zal het steunen op een structurele samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten. De federale overheid zal met elke regio overeenkomsten sluiten om gezamenlijk overeengekomen programma's te organiseren en te financieren met het oog op meer geïntegreerde zorg.

Verder bouwen op ervaringen uit het terrein

Voor de opmaak van het interfederaal plan gebruiken we de ervaringen op het terrein. In een tweede fase, zullen we in de lopende projecten en contexten snel ideeën kunnen uittesten. Minimaal denken we hierbij aan 3 grote, reeds bestaande project

  • de 12 pilootprojecten voor geïntegreerde zorg voor chronisch zieken die werden opgezet voor:
    • het uittesten van de ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde zorg voor chronische patiënten
    • een cultuurverandering waarbij professionele actoren en patiënten anders gaan samenwerken om te komen tot een efficiënter zorgaanbod afgestemd op de noden van de patiënt en met oog op de verbetering van de levenskwaliteit waarbij de patiënt centraal staat en de controle over het eigen zorgtraject zelf kan in handen nemen;
  • de 19 ZP3 projecten voor ouderen, waarbij we de autonomie en zelfredzaamheid van zorgafhankelijke ouderen zo goed mogelijk ondersteunen via gerichte interventies;
  • de 32 projecten in kader van de overeenkomst psychologische zorg in de eerstelijn tussen RIZIV en netwerken geestelijke gezondheid

Naast deze projectgroepen kijken we ook naar andere interessante contexten, projecten en ervaringen.

Hoe werken we het interfederaal plan uit?

In juni 2022 werd een opdracht van 30 maanden via openbare aanbesteding toegekend aan het consortium WeCare, bestaande uit de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), de Université Libre de Bruxelles (ULB) en de adviesbureaus KPMG en WhoCares. De scope van hun opdracht is tweeledig:

  • de uitvoering van het Interfederaal Plan Geïntegreerde Zorg ondersteunen;
  • ondersteuning op het terrein van de hogervermelde 3 types van lokale projecten: geïntegreerde zorg voor chronische patiënten, alternatieve zorgvormen voor ouderen, netwerken geestelijke gezondheid.

Voor deze opdracht werken het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, de bevoegde minister en We Care nauw samen.

WeCare heeft eind oktober 2023 een eindverslag opgeleverd over de opmaak van het interfederaal plan Geïntegreerde Zorg.

Dit verslag bundelt verschillende ideeën rond geïntegreerde zorg en de verschillende elementen hebben geleid tot een collectief en consistent standpunt over dit onderwerp in België.

Op 8 november 2023 zette de ondertekening van een protocolakkoord tussen de federale en de regio’s het licht op groen voor dit Interfederaal plan Geïntegreerde Zorg.

De komende maanden werken we intensief aan een implementatieplan.

Contact

Indien u nog vragen heeft over het project of in het algemeen over geïntegreerde zorg, aarzel dan niet uw vragen te sturen naar integratedcare@health.fgov.be.