print

De derdebetalersregeling voor de individuele zorgverlener

U vindt hier een overzicht van de inhoud en de modaliteiten van de derdebetalersregeling. Sinds 1 januari 2022 kan u de regeling toepassen voor alle geneeskundige verstrekkingen, ongeacht het statuut of de leeftijd van uw patiënt.
In bepaalde gevallen is de toepassing van de derdebetalersregeling verplicht.

Op deze pagina:

Wat is de derdebetalersregeling?

De derdebetalersregeling houdt in dat u, als zorgverlener, de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) rechtstreeks aanrekent aan het ziekenfonds van de patiënt. De patiënt betaalt u enkel zijn persoonlijk aandeel.

Kan of moet u als zorgverlener de derdebetalersregeling toepassen ?

Sinds 1 oktober 2015 is het voor elke zorgverlener (zowel geconventioneerd als niet-geconventioneerd) mogelijk maar niet verplicht, om de derdebetalersregeling toe te passen voor elke geneeskundige verstrekking, zonder voorafgaande formaliteit.

Meer specifiek:

  • een arts of tandarts moet geen overeenkomst meer sluiten met het Nationaal Intermutualistisch College om de derdebetalersregeling te kunnen toepassen
  • andere categorieën van zorgverleners (verpleegkundigen, vroedvrouwen, logopedisten, kinesitherapeuten, bandagisten, orthopedisten, enz) moeten niet meer uitdrukkelijk opteren voor de derdebetalersregeling om deze te kunnen toepassen.

Sinds 1 januari 2022 zijn alle verboden om de regeling toe te passen voor artsen, tandartsen en logopedisten afgeschaft. 

Let op! De derdebetalersregeling is verplicht:

Hoe de derdebetalersregeling toepassen: elektronisch of op papier ?

Sommige categorieën van zorgverleners (verpleegkundigen, artsen, enz.) factureren al elektronisch in het kader van de derdebetalersregeling via het netwerk MyCareNet.

Elektronische facturatie via het netwerk biedt de volgende mogelijkheden:

  • snellere terugbetaling
  • geleidelijke afschaffing (sector per sector) van de parallelle papieren facturatie aan de ziekenfondsen (opgelegd door de fiscale reglementering)
  • automatische productie van documenten.

Voor andere categorieën is de elektronische facturatiedienst via MyCareNet nog niet beschikbaar.

De overschakeling op de elektronische facturatie gebeurt in fasen. De datum vanaf wanneer de elektronische facturatie beschikbaar is, zal voor elke categorie van zorgverleners formeel worden vastgesteld bij koninklijk besluit. Vanaf die datum zal elke zorgverlener van de betrokken categorie kunnen overschakelen op de elektronische facturatie in het kader van de derdebetalersregeling. Er is een overgangsperiode van 2 jaar.

De categorieën van zorgverleners die nog niet elektronisch factureren in het kader van de derdebetalersregeling passen deze regeling toe door het getuigschrift voor verstrekte hulp aan het ziekenfonds van de patiënt te sturen.

Voor de toepassing van de derdebetalersregeling, werken elke overeenkomsten- of akkoordencommissie specifieke modaliteiten uit die u vindt in de rubriek voor elk beroep.

Voor de huisartsen en tandartsen bestaat een specifieke facturatieprocedure.

Wat is de procedure bij toepassing van de derdebetalersregeling?

1. Identiteit van uw patiënt controleren

Wanneer u de derdebetalersregeling toepast moet u de identiteit van de patiënt controleren:

  • bij een papieren procedure en een facturatie via magnetische drager: op vertoon van het identiteitsdocument (bv. de identiteitskaart, de ISI+-kaart)
  • bij elektronische facturatie (via het netwerk MyCareNet): voorlopig naar analogie van de papieren procedure.

U moet het identiteitsdocument niet elektronisch lezen zolang voor uw categorie van zorgverleners bij koninklijk besluit nog geen datum is vastgesteld voor die verplichting.

Op die manier is het mogelijk – in overleg met uw vertegenwoordigers – om technische richtlijnen voor de elektronische lezing uit te werken, om ze te testen en om ze in uw softwareprogramma's op te nemen.

Verpleegkundigen en laboratoria voor klinische biologie zijn op dit moment al verplicht om de identiteit van hun patiënt te controleren door een identiteitsdocument elektronisch te lezen.

Er bestaat een specifieke maatregel voor huisartsen.

2. Verzekerbaarheid controleren indien u een betaalverbintenis van het ziekenfonds wil krijgen

Om een betaalverbintenis te ontvangen vanwege het ziekenfonds moet u:

- de verzekerbaarheid van de patiënt raadplegen via de dienst consultatie van de verzekerbaarheid van MyCareNet (of, voor huisartsen, de dienst tarieven van MyCareNet)

- de geneeskundige verstrekking ook elektronisch aanrekenen bij toepassing van de derdebetalersregeling via MyCareNet overeenkomstig de verkregen verzekerbaarheidsgegevens.

De betaalverbintenis houdt in dat het ziekenfonds u zal uitbetalen aan het geconsulteerde tarief, zelfs indien de verzekerbaarheid van de patiënt wijzigt tussen het tijdstip van de consultatie en het tijdstip van de facturatie.

3. Factureren: elektronisch via mycarenet of op papier volgens specifieke regelingen per categorie van zorgverleners.

Termijn waarbinnen het ziekenfonds u betaalt bij derdebetalersregeling

Indien u gebruik maakt van de elektronische facturatie via het netwerk MyCareNet betaalt het ziekenfonds u binnen de 2 weken.

Bij een papieren facturatie en een facturatie via magnetische drager, betaalt het ziekenfonds u binnen de 2 maanden na het einde van de maand tijdens dewelke u de factuur naar het ziekenfonds stuurde.

Elke overeenkomsten- of akkoordencommissie kan evenwel een kortere betaaltermijn vaststellen.

Als het ziekenfonds een geneeskundige verstrekking laattijdig betaalt, kan u hem dit melden. Het ziekenfonds zal u dan een verwijlintrest verschuldigd zijn. Die interest is gelijk aan de wettelijke intrestvoet in burgerlijke zaken op de datum waarop de betaaltermijn verstreek en loopt vanaf de 1e dag na het verstrijken van de betaaltermijn.

Contacten

Attesteren van verstrekkingen

E-mail: Jur_Reg@riziv-inami.fgov.be

MyCarenet

E-mail: support@intermut.be

​Helpdesk MyCareNet