print

Bijdrage van 0,35% aan het Belgische Rode Kruis

Bijzondere inkomsten van de ziekteverzekering Bijdrage, premietoeslag of parafiscale heffing op verzekeringsrisico’s burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen ten voordele van het Belgische Rode Kruis.

Op deze pagina:

Wat u moet weten over deze bijdrage van 0,35%

Op welke risico's ?

Burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen.

Op welke basis ?

Op de premie, door de verzekerde betaald voor het afsluiten van het contract , met uitzondering van de polis- en bijvoegselkosten.

Welk percentage ?

0,35%

Wie doet aangifte en betaalt ?

Door de verzekeraar zelf, of in het geval van vrije dienstverlening vanuit het buitenland, door het bijkantoor, agentschap, de zetel van verrichting, de makelaar, of elke andere in België verblijvende tussenpersoon. Bij gebrek aan een in België verblijvende tussenpersoon : door de buitenlandse verzekeraar.

Wanneer en hoe ?

  • Ofwel via maandelijkse aangiften en betalingen op basis van reële cijfers.
  • Ofwel via een systeem van maandelijkse provisionele betalingen. Deze worden per boekjaar berekend op een aangifte van definitieve afrekening.
  • Betalingen gebeuren op het rekeningnummer : 679-2005952-89 (Bank van de Post) van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
    IBAN : BE45-6792-0059-5289
    BIC code : PCHQBEBB

Wie beheert de bijdrage ?

De rol van de Dienst bijzondere inkomsten van het RIZIV

De dienst verstuurt de omzendbrieven, de nodige aangifteformulieren van de verschuldigde bedragen, en doet controlevergelijkingen van de cijfergegevens met deze op andere aangiften.

Rol van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Opvolgen van de betalingen en het boekhoudkundig beheer.

Elke bijkomende inlichting kan u verkrijgen bij :

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg
Mevr Catherine Bosson
Eurostation ii, 9e verdieping, lokaal 09C315
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 BRUSSEL
Tel. : 02/524.91.48
e-mail : REK_COMPT_BBC@health.fgov.be

Wettelijke en reglementaire basis

  • Wet van 7 augustus 1974 tot toekenning van bijkomende geldmiddelen aan het Belgische Rode Kruis.
  • Koninklijk besluit van 16 december 1974 betreffende de bijkomende geldmiddelen die aan het Belgische Rode Kruis worden toegekend.
  • Ministerieel besluit van 19 december 1974 houdende vaststelling van de vorm en de termijnen van de bijkomende geldmiddelen die aan het Belgische Rode Kruis worden toegekend.

Contacten

Dienst Bijzondere Inkomsten

E-mail: rsbi@riziv-inami.fgov.be