print

Verzekeringen tegen brandrisico's, tegen risico's inherent aan het bezit en/of het gebruik van een motorrijtuig , tegen risico's arbeidsongevallen

Bijzondere inkomsten van de ziekteverzekering Bijdrage, premietoeslag of parafiscale heffing op verzekeringsrisico’s brand, motorrijtuigen en arbeidsongevallen.

Op deze pagina:

Wat u moet weten over deze bijdrage

Opmerking : Regelmatig worden deze bijdragen nog beschouwd alsof zij bestemd zijn voor het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen. Hou er rekening mee dat dit organisme niet meer bestaat.Vanaf 1 januari 1991 is het RIZIV verantwoordelijk is voor de inning van deze bijdragen.

Bijdrage van 6,56% op brand- en aanverwante risico's

Op welke risico's ?

 • De bijdrage is verschuldigd op de totale premie voor brandpolissen en hun aanverwante risico's.
 • Bepaalde polissen kunnen niet gelijkgesteld worden aan een brandpolis: polissen machinebreuk, alle risico's elektriciteit en electronica,geldelijke verliezen, alle werfrisico's,....In dit geval moet u de algemene voorwaarden van de polis nakijken: als het risico brand niet is uitgesloten ( vb het risico brand maakt deel uit van de verzekerde risico's in een polis "alle werfrisico's" ), dan is de Riziv bijdrage van 6,56% verschuldigd op het aandeel brand in deze polis.

Op welke basis ?

De bijslag wordt berekend op het bedrag door de verzekerde verschuldigd voor de dekking van het risico, verhoogd met alle bijkomende kosten, behoudens :

 • de taksen en bijdragen rechtstreeks ten zijnen laste gelegd krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen
 • de polis- en bijvoegselkosten.

Welke percentages ?

 • 6,5% : ten laste van de verzekerde
 • 0,06% : ten laste van de verzekeraar

Wie doet aangifte en betaalt ?

Door de verzekeraar zelf, of in het geval van vrije dienstverlening vanuit het buitenland, door het bijkantoor, agentschap, de zetel van verrichting, de makelaar, of elke andere in België verblijvende tussenpersoon. Bij gebrek aan een in België verblijvende tussenpersoon : door de buitenlandse verzekeraar.

Wanneer en hoe ?

 • Ofwel via maandelijkse aangiften en betalingen op basis van reële cijfers.
 • Ofwel via een systeem van maandelijkse provisionele betalingen. Deze worden per boekjaar berekend op een aangifte van de definitieve afrekening.
 • Betalingen gebeuren op het rekeningnummer 091-0109274-81 , rekeninghouder RIZIV-INAMI.
  BELFIUS BANK NV - Pachecolaan 44 - 1000 Brussel
  IBAN NUMMER : BE36-0910-1092-7481
  BIC code (= SWIFT code) : GKCCBEBB

Een bijdrage van 7,56% op risico's inherent aan het bezit en/of gebruik van een motorrijtuig

Op welke risico's ?

Opgelet : Hierhonder vallen alle risico's inherent aan het bezit en/of het gebruik van een motorrijtuig. Naast de risico's burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen en voertuigcasco, is de bijdrage ook verplicht op andere risico's, zoals inzittenden voertuig, diverse geldelijke verliezen, rechtsbijstand motorrijtuigen, bijstandsverzekeringen...

Op welke basis ?

De bijslag wordt berekend op het bedrag door de verzekerde verschuldigd voor de dekking van het risico, verhoogd met alle bijkomende kosten, behoudens :

 • de taksen en bijdragen rechtstreeks ten zijnen laste gelegd krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen;
 • de polis- en bijvoegselkosten.

Welke percentages ?

 • 7,50% : ten laste van de verzekerde
 • 0,06% : ten laste van de verzekeraar

Wie doet aangifte en betaalt ?

Door de verzekeraar zelf, of in het geval van vrije dienstverlening vanuit het buitenland, door het bijkantoor, agentschap, de zetel van verrichting, de makelaar, of elke andere in België verblijvende tussenpersoon. Bij gebrek aan een in België verblijvende tussenpersoon : door de buitenlandse verzekeraar.

Wanneer en hoe ?

Ofwel via maandelijkse aangiften en betalingen op basis van reële cijfers.

Ofwel via een systeem van maandelijkse provisionele betalingen. Deze worden per boekjaar berekend op een aangifte van de definitieve afrekening.

Betalingen gebeuren op het rekeningnummer 091-0109274-81 , rekeninghouder RIZIV-INAMI. BELFIUS BANK NV - Pachecolaan 44 - 1000 Brussel
IBAN NUMMER : BE36-0910-1092-7481
BIC code (= SWIFT code) : GKCCBEBB

Een bijdrage van 3,29% op risico's arbeidsongevallen

Op welke risico's ?

Arbeidsongevallen

Op welke basis ?

De bijslag wordt berekend op het bedrag door de verzekerde verschuldigd voor de dekking van het risico, verhoogd met alle bijkomende kosten, behoudens :

 • de taksen en bijdragen rechtstreeks ten zijnen laste gelegd krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen;
 • de polis- en bijvoegselkosten.

Welke percentages ?

 • 3,23% : ten laste van de verzekerde
 • 0,06% : ten laste van de verzekeraar

Wie doet aangifte en betaalt ?

 • de verzekeraar zelf, of in het geval van vrije dienstverlening vanuit het buitenland, het bijkantoor,agentschap, de zetel van verrichting, de makelaar, of elke andere in België verblijvende tussenpersoon. Bij gebrek aan een in België verblijvende tussenpersoon : door de buitenlandse verzekeraar.
 • Het Fonds voor arbeidsongevallen

Wanneer en hoe ?

Via aangiften en de betalingen per kwartaal, en dit binnen de 2 maanden na het verstrijken van het kwartaal.

Betalingen gebeuren op het rekeningnummer 091-0109274-81 , rekeninghouder RIZIV-INAMI.
BELFIUS BANK NV - Pachecolaan 44 - 1000 Brussel
IBAN NUMMER : BE36-0910-1092-7481
BIC code (= SWIFT code) : GKCCBEBB

Wettelijke en reglementaire basis

 • Artikel 191, 1e lid, 9°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
 • Artikel 24 van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen.
 • Koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen

Contacten

Dienst Bijzondere Inkomsten

E-mail: rsbi@riziv-inami.fgov.be