print

Medische controle van arbeidsongeschiktheid

Tijdens uw arbeidsongeschiktheid kunnen wij u oproepen voor een medische controle. Tijdens zo’n controle gaat een arts na of hij uw aanvraag voor (verlenging van) invaliditeit kan aanvaarden.

De controle is verplicht. Als u niet naar de controle komt en uw afwezigheid niet kunt rechtvaardigen, dan schorsen wij uw arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Op deze pagina:


​Waarom roepen wij u op voor een medische controle?

We roepen u op om na te gaan of we:

 • Vanaf de 7de maand: uw arbeidsongeschiktheid verder kunnen erkennen.
 • Tijdens de periode van invaliditeit: uw 1e aanvraag of uw verlenging voor invaliditeit kunnen aanvaarden

Wie voert de medische controle uit?

Een arts van de Dienst voor uitkeringen onderzoekt u. De controle vindt plaats in een onderzoekscentrum in uw buurt.

Hoe kunt u zich voorbereiden op de medische controle?

Kom niet onvoorbereid naar de medische controle. Hou er rekening mee dat de arts vragen kan stellen over:

 • het verloop van uw ziekte
 • de klachten van uw ziekte
 • de behandeling
 • uw vroegere ziektes
 • uw studies
 • uw beroepsloopbaan.
 
Zorg ervoor dat u volgende documenten zeker bij hebt:
 • uw identiteitskaart. Zonder uw identiteitskaart kan het onderzoek niet doorgaan!
 • alle documenten en verslagen die nuttig kunnen zijn tijdens dit onderzoek (bv. medische verslagen, enz.). U kunt hiervoor contact opnemen met uw behandelend arts.
 

Wanneer kent u de beslissing?

De arts die u heeft onderzocht neemt zelf geen beslissing. Hij bezorgt zijn verslag aan de Geneeskundige raad voor invaliditeit (GRI), die de beslissing neemt en vervolgens uzelf en uw ziekenfonds op de hoogte brengt.

Mag u iemand meenemen naar de medische controle?

U mag uw arts of iemand anders meenemen naar het onderzoek op voorwaarde dat:

 • u deze persoon uw uitdrukkelijke toestemming geeft
 • deze persoon het onderzoek niet belemmert.
 

Wat als u niet naar de medische controle kunt komen?

Het medisch onderzoek is verplicht!

Kunt u niet aanwezig zijn? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het medisch secretariaat van de GRI via het telefoonnummer op de oproepingsbrief.

U ontvangt daarna informatie over het attest dat u moet opsturen om te rechtvaardigen waarom u niet naar het onderzoek kunt komen.  Als de GRI uw reden van afwezigheid niet aanvaardt, dan moet u toch naar het onderzoek komen.

Wat bij afwezigheid zonder geldige reden?

Als u zonder geldige reden afwezig bent, dan ontvangt u geen uitkeringen meer. De GRI deelt u die beslissing mee via een aangetekende brief. U moet dan zo snel mogelijk contact opnemen met het Medisch secretariaat van de GRI de Gewestelijke commissie via het telefoonnummer op de oproepingsbrief  voor een nieuwe afspraak.

Als u binnen de 60 kalenderdagen na de datum van het onderzoek geen contact opneemt met het Medisch secretariaat, dan beëindigt de GRI uw erkenning als invalide en worden uw uitkeringen definitief stopgezet.

Hoe vermijdt u dat u opgeroepen wordt tijdens uw vakantie in het buitenland?

 • U reist binnen de E.U. of de EER (Europese economische ruimte)?
  U heeft geen toestemming nodig van uw adviserend arts, maar u moet wel de Dienst voor uitkeringen van uw ziekenfonds op de hoogte brengen van de periode dat u in het buitenland op vakantie bent.
 • U reist buiten de E.U. of de EER?
  U heeft de voorafgaande toestemming van uw adviserend arts nodig.
 • Welke landen zijn lid van de EER?
  Zie pagina "Vakantie in landen van de EER of Zwitserland"

Contacten

Reglementering en geschillen - uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be