print

Tijdens uw arbeidsongeschiktheid werk doen dat aan uw gezondheid is aangepast

U bent een werknemer in loondienst of een arbeidsongeschikte werkloze en u wilt tijdens uw periode van arbeidsongeschiktheid werk doen dat aan uw gezondheid is aangepast. In dit geval moet u een toestemming hebben.

Op deze pagina:

Wat doet u VOOR u aangepast werk gaat doen?

Ten laatste de 1e werkdag die uw werkhervatting meteen voorafgaat:

 • Die werkhervatting aangeven bij uw ziekenfonds.
 • De adviserend arts van uw ziekenfonds een toestemming vragen voor de uitvoering van dit werk.

Eenmaal u aan die formaliteiten hebt voldaan, kunt u al beginnen met het aangepast werk, nog vóór u de schriftelijke toestemming van de adviserend arts van uw ziekenfonds hebt gekregen.

De adviserend arts heeft een maximumtermijn van 30 werkdagen, te tellen vanaf de hervatting van het werk, om u zijn schriftelijke toestemming te bezorgen (zolang aan alle voorwaarden werd voldaan).

Voorbeelden:

 • U wilt aangepast werk doen tijdens uw arbeidsongeschiktheid op woensdag 14 januari. U geeft die hervatting aan en vraagt hier ten laatste op dinsdag 13 januari de toestemming voor.
 • U wilt aangepast werk doen tijdens uw arbeidsongeschiktheid op maandag 12 januari. U geeft die hervatting aan en vraagt hier ten laatste op vrijdag 9 januari de toestemming voor.

Hoe geeft u uw hervatting aan en vraagt u om toestemming?

 1. Vul het formulier in dat u bij uw ziekenfonds kunt krijgen. Met dit formulier geeft u uw werkhervatting aan bij het ziekenfonds en dient u uw aanvraag tot toestemming bij de adviserend arts in.
 2. Bezorg dit ingevulde formulier aan uw ziekenfonds (via de post of persoonlijk tegen afgifte van een ontvangstbewijs), ten laatste de 1e werkdag die uw aangepaste werkhervatting meteen voorafgaat.

Dit formulier bevat verschillende vragen over uw situatie. Met deze antwoorden beschikt de adviserend arts over alle elementen om de aangepaste werkhervatting al dan niet toe te staan.

In welke gevallen is een aangepaste werkhervatting mogelijk?

De adviserend arts van uw ziekenfonds kan u de toestemming geven om aangepast werk te doen als u beantwoordt aan deze 2 voorwaarden:

 • u gaat werk uitvoeren dat is aangepast aan de ziekte die u hebt;
 • u behoudt een vermindering van uw geschiktheid van minstens 50 % op medisch vlak.

Indien nodig kan de adviserend arts u onderzoeken voor hij een beslissing neemt.

Welke elementen moet de toestemming van de adviserend arts bevatten?

De toestemming van de adviserende arts moet de volgende elementen bevatten:

 • de aard van uw werk
 • het volume van uw werk
 • de voorwaarden voor de uitoefening van uw werk

Uw ziekenfonds  bewaart de toestemming van de adviserend arts in uw medisch en administratief dossier op hun hoofdzetel.

De toestemming is maximaal 2 jaar geldig en kan telkens vernieuwd worden voor een maximale periode van 2 jaar. 

De toestemming kan verlengd worden door:

 • de adviserend arts van uw ziekenfonds

of

 • een medewerker van het multidisciplinaire team: klinisch psycholoog, kinesitherapeut, ergotherapeut of verpleegkundige verbonden aan het ziekenfonds die de adviserend arts bij de evaluatie van de arbeidsongeschiktheid en de restcapaciteiten kan ondersteunen

Wat gebeurt er met uw uitkeringen als u een aangepast werk als werknemer doet?

Als u een aangepast werk als werknemer doet, vermindert de basisuitkering afhankelijk van het volume van het aangepaste werk of de tewerkstellingsbreuk van het aangepaste werk:

 • het ziekenfonds vermindert uw uitkeringen niet als het aangepaste werk 1/5de (20%) niet overschrijdt

Bv.: gemiddeld 7,6 uren per week van het aangepaste werk, voor gemiddeld 38 uren per week van het voltijdse werk = 20 % -> geen vermindering van de uitkeringen

 • het ziekenfonds vermindert uw uitkeringen als het aangepaste werk 1/5de (20 %) overschrijdt, afhankelijk van het gemiddeld aantal uren van het aangepaste werk per week dat dit 1/5de (20 %) overschrijdt

Bv.: gemiddeld 19 uren per week van het aangepaste werk, voor gemiddeld 38 uren per week van het voltijdse werk = 50 % -> beperkte vermindering van de uitkeringen met 30 % (50 % - 20 %).
Als uw primaire ongeschiktheidsuitkeringen bijvoorbeeld 70 EUR bruto per dag bedragen (± 1.617,80 EUR netto per maand), kan u dus nog 49 EUR bruto per dag (± 1.132,46 EUR netto per maand) cumuleren met de (maandelijkse) inkomsten van een aangepast halftijds werk.

U kan echter uw uitkeringen, zonder vermindering, cumuleren met:

 • de voordelen toegekend door de instellingen die als opdracht de sociale en beroepsre-integratie van de personen met een handicap hebben, of door de contracterende ondernemingen of openbare instellingen
 • de voordelen toegekend in het kader van een aangepaste arbeid uitgeoefend, buiten het normale arbeidscircuit, in een beschutte werkplaats, een sociale werkplaats of een "maatwerkbedrijf" (paritair comité 327).

Garantieregeling zolang het oude stelsel voordeliger is

Een garantieregeling is van toepassing. Dit houdt in dat als de begindatum van de toestemming van de adviserend arts voor toegestane beroepsactiviteit voor 1 april 2018 valt en deze toelating nog steeds loopt, het bedrag van uw basisuitkering verminderd wordt met een bepaald percentage van uw loon  (het oude stelsel). Dit zolang het oude stelsel voor u voordeliger is dan het nieuwe systeem.

Heeft u verduidelijking nodig hierover? Neem contact op met uw ziekenfonds.

Wat gebeurt er met uw uitkeringen als u een aangepast werk als zelfstandige doet?

Als u een aangepast werk als zelfstandige doet, wordt de basisuitkering eventueel aangepast afhankelijk van de volgende regels:

 • Vanaf de dag dat u aan het werk gaat tijdens uw arbeidsongeschiktheid tot het einde van maand 6: het ziekenfonds vermindert uw uitkering niet.
 • Vanaf dag 1 van maand 7 tot het einde van het 3e jaar volgend op het beginjaar van het toegelaten werk: het ziekenfonds vermindert uw uitkering met 10 %.
 • Vanaf het begin van het 4e jaar volgend op het beginjaar van het toegelaten werk tot …:
  het ziekenfonds bekijkt uw uitkering elk jaar opnieuw. Uw uitkering hangt af van uw beroepsinkomen van 3 jaar geleden (het referentiejaar) dat u uit het toegelaten werk hebt verworven . Uw ziekenfonds vergelijkt dit inkomen met een grensbedrag (22.628,36 euro voor 2024).
  Er bestaat een formulier om dit beroepsinkomen aan uw ziekenfonds mee te delen.

Concreet zal uw uitkering:

 • niet verlagen als uw beroepsinkomen voor het referentiejaar het grensbedrag niet overschrijdt.
 • verlagen als uw beroepsinkomen voor het referentiejaar het grensbedrag met minder dan 15% overschrijdt. Uw daguitkering wordt dan verlaagd met een percentage dat gelijk is aan het percentage waarmee het maximum wordt overschreden.
 • worden opgeschort als uw beroepsinkomen voor het referentiejaar het grensbedrag met 15% of meer overschrijdt.

Concreet voorbeeld:

U kreeg de toelating om een zelfstandige activiteit te  hervatten vanaf 1 april 2021.

 • Vanaf 1 april 2021  tot en met 30 september 2021 ontvangt u een volledige uitkering.
 • Vanaf 1 oktober 2021  tot en met 31 december 2024 verlaagt uw uitkering met 10 %.
 • Vanaf 1 januari 2025  tot en met 31 december 2025 hangt uw uitkering af van het inkomen dat u hebt verworven uit het toegelaten werk in 2022.
 • Vanaf 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026 hangt uw uitkering af van het inkomen dat u hebt verworven uit het toegelaten werk in 2023.
 • Enz.

De gerechtigde kan zijn uitkeringen, zonder vermindering, cumuleren met de voordelen toegekend als gemeenteraadslid of als lid van de raad van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (met uitsluiting van het mandaat van voorzitter van die raad).

Wat gebeurt er met uw uitkeringen als u een ander aangepast werk hervat (noch als werknemer, noch als zelfstandige)?

Als u een ander aangepast werk hervat (bv. aangepast werk als onthaalouder, rechter of raadsheer  in sociale zaken, rechter in handelszaken), neem contact op met uw ziekenfonds om de impact van het aangepaste werk op uw uitkeringen te kennen.

Contacten

Reglementering en geschillen - uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be