print

U gaat naar een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of naar Zwitserland om u daar te laten verzorgen

Als u België verlaat en naar een andere lidstaat van de EER of naar Zwitserland gaat om u daar te laten verzorgen, dan kunt u uw Europese ziekteverzekeringskaart (EZKV) niet gebruiken. Voor dat type van verzorging zijn er immers andere regels van toepassing.
 
Opgelet! Voor Denemarken, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland zult u de hierna genoemde rechten alleen maar genieten als u de nationaliteit hebt van een van die staten of van een lidstaat van de Europese Unie (E.U.).

Landen van de EER zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Ijsland, Italië, Hongarije, Kroatië, Letland, Liechtenstein , Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

Op deze pagina:

  

Toegangs- en terugbetalingsvoorwaarden

 
Als u naar een andere lidstaat van de EER of naar Zwitserland gaat om daar verzorging te krijgen (geprogrammeerde of geplande zorg), dan mag u uw Europese ziekteverzekeringskaart ( EZVK) niet gebruiken.  In dat geval, moet u persoonlijk de kosten betreffende  de zorg  betalen  en , bij uw terugkeer, de factuur aan uw ziekenfonds sturen die zal nagaan of de voorwaarden van terugbetaling zijn voldaan.

De terugbetaling achteraf van geprogrammeerde zorg is niet vanzelfsprekend want meerdere factoren moeten worden nagekeken. De voorwaarden voor toegang tot die verzorging zijn zeer complex en hangen af van uw gezondheidsproblemen, het land van bestemming en de zorgverlener die u hebt gekozen. Om die onzekerheid te vermijden, is het dus belangrijk contact op te nemen met uw ziekenfonds die u alle nuttige informatie zal verschaffen, vooraleer geprogrammeerde zorg te ontvangen in de EER of in Zwitserland.  De terugbetaling van sommige zorg is onderworpen aan een voorafgaande toestemming.
 
U moet weten dat om terugbetaling te krijgen van sommige zorg u een voorafgaande toestemming moet vragen en bekomen van uw ziekenfonds.
 
 
Opgelet! De lijst is zeer technisch. Om te weten of de verzorging die u nodig hebt op de lijst is vermeld, neemt u contact op met uw ziekenfonds.
 
Een voorafgaande toestemming is noodzakelijk indien u zich begeeft naar een andere lidstaat van de EER of naar Zwitserland met het doel het volgende te verkrijgen :
 • Behandelingen die een ziekenhuisopname vereisen ( = minstens één overnachting)
 • Ambulante behandelingen
  • Die het gebruik van hetgeen volgt vereisen:
   • Een CT-scanner,
   • Een MRI- scanner,
   • Een PET-scanner,
   • Een cathlab (hartcatherisatie)
  • En die in een dienst van radiographie worden verleend

U moet deze toelating vragen aan de adviserend-arts van uw ziekenfonds en die hebben bekomen vóór  uw vertrek. 

Als uw ziekenfonds u de toestemming geeft om u te laten verzorgen in het buitenland, dan zal het u een attest S2 of E112 bezorgen dat u kunt voorleggen aan de zorgverleners of de verzekeringsinstellingen van de staat waarin u verblijft.
Dankzij dat attest zult u worden behandeld als een sociaal verzekerde van die staat wat betreft de toegang tot de verzorging die daarin is opgenomen en de terugbetaling ervan.
 
 

U woont niet in België?

Voor de toekenning van de voorafgaande toestemming blijft uw Belgisch ziekenfonds bevoegd. In de Europese reglementering krijgt u echter de mogelijkheid om uw aanvraag in te dienen via de ziekteverzekeringsinstellingen van uw woonstaat, die uw aanvraag aan uw ziekenfonds zullen bezorgen. Daardoor wordt er vermeden dat u systematisch moet terugkeren naar België of zelf stappen moet zetten. 

Opgelet!Als u gepensioneerde of invalide bent, en u woont in Ierland, Spanje, Malta, Nederland, Portugal, Finland, Zweden of het Vereningd Koninkrijk moet de voorafgaande toestemming voor geplande zorg worden gevraagd aan en bekomen worden van de ziekteverzekering van uw woonstaat.  Wij raden u aan om de buitenlandse instelling waar  u bent ingeschreven te contacteren, namelijk  de instelling waar u bent ingeschreven op basis van “S1” of “E121”.
 

U hebt de voorafgaande toestemming gekregen

 
Als u in een openbaar ziekenhuis bent verzorgd, dan kunnen uw kosten worden terugbetaald op basis van de tarieven die worden toegepast in de staat waar de verzorging is verleend. Het volstaat om de toestemming voor te leggen aan de verzekeringsinstelling van uw verblijfplaats of aan uw ziekenfonds.
 
Als u in een privéziekenhuis bent verzorgd, dan kunnen uw kosten alleen maar worden terugbetaald op basis van de tarieven die worden toegepast door de staat die u de voorafgaande toestemming heeft gegeven.
 

U hebt geen voorafgaande toestemming gekregen

 
Indien u zorg krijgt die onderworpen is aan de voorafgaande toestemming zonder dat u die hebt bekomen, kan u op geen enkele terugbetaling aanspraak maken.
 
Als u geprogrammeerde verzorging hebt gekregen die niet onderworpen is aan een voorafgaande toestemming, dan kan u enkel volgens de Belgische tarieven worden terugbetaald met als gevolg  dat voor  zorg die niet terugbetaalbaar is in België geen terugbetaling zal worden toegekend. Vraag raad aan uw ziekenfonds vooraleer zorg in het buitenland te ontvangen.
 

Contacten

Internationale relaties - geneeskundige verzorging

Tel: +32(0)2 739 73 17

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be