print

Werkgevers

Informatie voor de werkgevers

Op deze pagina:

Arbeidsongeschiktheid en moederschap - in te vullen formulieren

Kan een van uw werknemers niet werken door ziekte, een ongeval, een zwangerschap of de geboorte of adoptie van een kind?
Als werkgever moet u zijn/haar ziekenfonds sociale gegevens bezorgen via elektronische of papieren formulieren:

 • elektronisch via de Aangifte Sociale Risico's (ASR) van de sector uitkeringen: ZIMA 001, ZIMA 002, ZIMA 003, ZIMA 005 en ZIMA 006
 • papieren formulieren: inlichtingenblad, getuigschrift van arbeidshervatting of werkloosheid.

U kunt deze taak overlaten aan een erkend sociaal secretariaat of een dienstverlener.

Hervatten van werk tijdens of na een arbeidsongeschiktheid

 Verschillende maatregen zijn voorzien voor de werknemer om het werk te hervatten:

 • Tijdens zijn arbeidsongeschiktheid werk doen dat aan zijn gezondheid is aangepast

Een werknemer in loondienst of een arbeidsongeschikte werkloze wil tijdens zijn periode van arbeidsongeschiktheid werk doen dat aan zijn gezondheid is aangepast. In dit geval moet hij een toestemming hebben van de adviserend arts van zijn ziekenfonds.

 •  Socio-professionele re-integratie

Socioprofessionele rehabilitatie of heroriëntering: dit zijn programma’s die arbeidsongeschikte personen de mogelijkheid bieden om competenties te verwerven of te actualiseren met het oog op hun terugkeer naar de arbeidsmarkt.

De werknemer kan kiezen uit verschillende regelingen:

Tijdens de opleiding of de stage is de erkenning van uw arbeidsongeschiktheid gewaarborgd.

Werkhervattingspremie

Als werkgever hebt u recht op een werkhervattingspremie als, tijdens de periode vanaf 1 april 2023 tot 31 maart 2025:

Deze maatregel geldt zowel voor werknemers die bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid al door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden met u als werkgever als voor werknemers die u nieuw aanwerft.

Deze maatregel is enkel van toepassing op werkhervattingen vanaf 1 april 2023: zowel de periode gedekt door de toestemming van de adviserend arts als de werkhervatting zelf vangen ten vroegste op 1 april 2023 aan. Een al vóór 1 april 2023 verrichte toegestane arbeid, die wordt verlengd, kan dus geen aanleiding geven tot de toekenning van een werkhervattingspremie.

Het forfaitaire bedrag van deze werkhervattingspremie bedraagt 1.000 euro. Dit bedrag wordt verhoogd naar 1.725 euro op voorwaarde dat zowel de periode gedekt door de toestemming van de adviserend arts als de werkhervatting bij de werkgever op grond van deze toestemming ten vroegste aanvatten op 1 januari 2024.

Uw werknemer verricht de toegestane arbeid gedurende ten minste drie maanden (vóór 1 oktober 2025) op basis van :

 • een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur die bij de aanvang van de toegestane arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden, berekend van datum tot datum
 • een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding die bij de aanvang van de toegelaten arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden, berekend van datum tot datum
 • een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur in een onderwijsinstelling van de Gemeenschappen, provincies, instellingen ondergeschikt aan de provincies, gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en instellingen van openbaar nut die bij aanvang van de toegelaten arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden, berekend van datum tot datum
 • een tijdelijke aanstelling voor onbepaalde duur in een onderwijsinstelling van de Gemeenschappen, provincies, instellingen ondergeschikt aan de provincies, gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en instellingen van openbaar nut
 • een statutaire benoeming
 • een stage met het oog op een statutaire benoeming in de openbare sector.

Beoogde arbeid:

 • een bezoldigde arbeid die valt onder de Belgische sociale zekerheid voor werknemers (RSZ-wet van 27 juni 1969 - onderworpen aan minstens één sector (dus ook een statutaire tewerkstelling)) ;
 • een gelijkaardige activiteit die onderworpen is aan de socialezekerheidswetgeving van een vreemd land waarmee België verbonden is door een internationaal of supranationaal instrument inzake coördinatie van sociale zekerheid;
 • een gelijkaardige activiteit in dienst van een internationale of supranationale organisatie.

Uitgesloten arbeid:

 • een tewerkstelling verricht buiten het normale arbeidscircuit in een onderneming die valt onder paritair comité 327 voor beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven
 • een flexi-job
 • gelegenheidswerk
 • een tewerkstelling die al lopende is bij het begin van de periode van arbeidsongeschiktheid en waarvoor de toepassing van de RSZ-wet van 27 juni 1969 beperkt is tot de sector van de geneeskundige verzorging voor wat betreft de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • een tewerkstelling als vrijwillig brandweerman, vrijwillig ambulancier of vrijwilliger van de civiele bescherming.

U kunt slechts één werkhervattingspremie krijgen voor dezelfde werknemer.

Hiervoor stuurt u een aanvraag naar het ziekenfonds (ten vroegste na het einde van de (eerste) drie maanden van aangepast werk):

 • online aanvraag (aanbevolen procedure): u logt in op de website van het Nationaal Intermutualistisch College
 • papieren aanvraag indien het gebruik van het elektronische formulier voor u niet mogelijk is (tragere behandeling van uw aanvraag dan bij een online aanvraag): u downloadt het aanvraagformulier en u vult het in. Vervolgens verstuurt u dit ondertekende en gedateerde formulier naar het Nationaal Intermutualistich College (postadres vermeld op dit formulier).

Dit ziekenfonds betaalt u deze werkhervattingspremie als alle voorwaarden zijn vervuld. Deze betaling gebeurt ten laatste op het einde van de tweede kalendermaand na de kalendermaand waarin u de aanvraag heeft ingediend.

Het Terug Naar Werk - fonds

Vanaf 1 april 2024 moet elke werkgever die een arbeidsovereenkomst beëindigt wegens medische overmacht:

 • dit aan het RIZIV ter kennis brengen
  en
 • vervolgens een bijdrage van 1.800 euro storten in het TNW–fonds

Meer info