print

Apenpokkenvirus: hoe kan uw erkend laboratorium ons opsporingstesten aanrekenen?

Het apenpokkenvirus (monkeypox, MPX) komt vooral voor in landen in West- en Centraal-Afrika. Sinds begin mei 2022 zijn er daarnaast in meerdere landen gevallen van apenpokken vastgesteld.

We voorzien daarom een overeenkomst voor de financiering voor de opsporing van dit virus in ons land via erkende laboratoria. We hebben aandacht voor de overdracht van epidemiologische informatie, de kwaliteit van analyses, het uitvoeren van tests met een passend veiligheidsniveau en de snelheid van het bekomen en doorsturen van de resultaten. De overeenkomst wordt afgesloten tussen het verzekeringscomité van het RIZIV, Sciensano en een erkend klinisch laboratorium.

Als gecontracteerd laboratorium kan u dan de ziekteverzekering voor de testen factureren. De patiënt daarentegen betaalt niets. Hier leest u hoe u dit moet doen en de bedragen die u ons kan aanrekenen.

Op deze pagina:

Welke staalname en opsporingstesten?

Zorgverleners kunnen de instructies en indicaties voor het afnemen van een test vinden op de website van Sciensano, samen met een typeformulier voor een aanvraagformulier om bij een staal te voegen.

Erkende klinische laboratoria kunnen het apenpokkenvirus opsporen via een PCR-test op stalen van de letsels die bij de symptomatische patiënt genomen worden.

Hoe kan uw labo de overeenkomst onderschrijven en testen uitvoeren?

Uw erkend klinisch laboratorium volgt de procedure die Sciensano publiceert op hun website om de procedure te onderschrijven. Hierbij wordt nagegaan of het laboratorium voldoet aan bepaalde criteria inzake epidemiologische informatiedoorstroming, kwaliteit en bioveiligheid.

Uw laboratorium moet voldoen aan de kwaliteitseisen van BELAC (ISO 15189-accreditatie voor toegepaste technieken) of BELAC-accreditatie hebben aangevraagd voor de gebruikte technieken of tests.

Na goedkeuring wordt het laboratorium opgenomen in de lijst van laboratoria voor het testen en analyseren van het apenpokkenvirus en ontvangt het een attribuutcode.

Hoe ons testen aanrekenen?

Labo’s kunnen na de aanmeldingsprocedure de uitgevoerde onderzoeken ter opsporing van het apenpokkenvirus aanrekenen via de volgende verstrekkingen:

 

557233 -557244​Opsporen op kwalitatieve wijze van minstens het apenpokkenvirus via moleculaire techniek, analyse van het eerste staal van een voorschrift ​(Maximum 1)B1500
(51,94 EUR)​
557270 -557281​Opsporen op kwalitatieve wijze van minstens het apenpokkenvirus via moleculaire techniek, analyse van de volgende stalen voor eenzelfde voorschrift (maximum 2)
B1000
(34,63 EUR)

 
De tussenkomst voor verstrekking 557233-557244 omvat alle kosten die verbonden zijn met de testen: apparatuur, reagentia, investeringskosten, kwaliteitsbewaking, personeelskosten, supervisie, beschermingsmateriaal, transportkosten, ...

De testen worden via derdebetalersregeling aangerekend aan de verzekeringsinstellingen.

Reken geen supplementen aan. Er is geen persoonlijk aandeel (remgeld) voor de personen waarbij dit onderzoek wordt uitgevoerd.

Welke testen vergoeden we? Wat zijn de voorwaarden?

  • Uw laboratorium

Uw erkend laboratorium, goedgekeurd voor klinische biologie, moet zich hebben aangesloten bij de overeenkomst, zijn opgenomen in de lijst van laboratoria voor apenpokkentests en een attribuutcode hebben.

  • Indicatie

De verstrekkingen 557233-557244 en 557270-557281 kunnen enkel worden aangerekend, voor de indicaties die op het moment van de staalafname binnen de informatie en richtlijnen voor zorgverleners vallen, gepubliceerd op de website van Sciensano.

  • Staalafname

De verstrekking 557270-557281 kan worden gebruikt voor analyses bij staalafnames op meerdere afnameplaatsen, die kunnen worden uitgevoerd volgens de instructies voor staalafname op de webpagina’s van Sciensano.

U moet voorafgaand aan de analyse en aan de hand van het aanvraagformulier controleren of de test is uitgevoerd volgens de geldende testrichtlijnen. Als de informatie op het aanvraagformulier onvoldoende is, neemt uw laboratorium contact op met de voorschrijvende arts om het aan te vullen.

  • Resultaten doorgeven

Het resultaat van de verstrekking 557233-557244 en 557270 -557281 is ten laatste beschikbaar voor de aanvragende arts op de tweede weekdag die volgt op de dag waarop het staal ontvangen werd in het laboratorium.

Het resultaat van de verstrekking 557233-557244 wordt gecommuniceerd naar de dienst epidemiologie van Sciensano en de regionale gezondheidsautoriteiten, ten laatste op de weekdag die volgt op de dag van de biologische validatie.

De technische informatie voor het doorsturen van de resultaten naar Sciensano kan u terugvinden op hun website.

Besmetting met het apenpokkenvirus valt onder de infectieziekten waarvoor een regionale meldingsplicht geldt. Positieve testresultaten moet u verplicht melden bij de regionale gezondheidsautoriteiten. Voor meer informatie:

  • Startdatum van uw overeenkomst

De verstrekking 557233-557244 kan aangerekend worden voor stalen afgenomen vanaf 5 september 2022, indien een attribuutcode voor het laboratorium werd toegekend door Sciensano.

Testen uitgevoerd voor deze datum zijn kosteloos voor de patiënt wanneer ze werden uitgevoerd volgens de procedure vermeld op de webpagina’s van Sciensano. Deze financiering wordt voorzien in het kader van de Nationale Referentiecentra (NRC).

Continuïteit en kwaliteitsbewaking van het aanbod

Indien een laboratorium niet langer in staat is de continuïteit van zijn testactiviteit te verzekeren onder de vastgestelde bioveiligheidsvoorwaarden, kwaliteitscriteria of TAT-naleving, moet het in staat zijn deze stalen door een ander laboratorium te laten uitvoeren dat eveneens door Sciensano voor deze tests is erkend.

De klinische laboratoria nemen deel aan externe kwaliteitscontroles zoals bepaald door en gecoördineerd door Sciensano.

Deze overeenkomst start vanaf 5 september 2022 en loopt af op 31 december 2023.
Ondertussen wordt binnen de Commissie Klinische Biologie en de Technisch Geneeskundige Raad een voorstel uitgewerkt om de testen op te nemen in de nomenclatuur voor geneeskundige verstrekkingen (artikel 24bis).

 

Contacten

Medische directie: Nomenclatuur artsen

Tel: +32(0)2 739 77 20

E-mail: mednom@riziv-inami.fgov.be