print

Parenterale voeding thuis: terugbetaling van opleiding en opvolging door een multidisciplinair team

Bij parenterale voeding thuis komen we tegemoet in de prijs van de opleiding en opvolging door een multidisciplinair team in een ziekenhuis dat een overeenkomst met ons heeft afgesloten.

Dit multidisciplinair team is verantwoordelijk voor de opleiding en opvolging van patiënten die thuis parenterale voeding toegediend krijgen en van hun familie en eventuele zorgverleners.

Dankzij deze overeenkomst zorgen we ervoor dat patiënten zo snel mogelijk het ziekenhuis kunnen verlaten, verminderen we de risico’s op complicaties en bieden we de best mogelijke levenskwaliteit.

De overeenkomst voorziet in de opvolging van het multidisciplinair team.

Op deze pagina:

 

Wie komt er in aanmerking voor opleiding en opvolging door een multidisciplinair team?

Volwassenen en kinderen die niet in een ziekenhuis zijn opgenomen en die parenterale voeding toegediend krijgen thuis en lijden aan een van de volgende indicaties:

 • Tijdelijke of blijvende intestinale insufficiëntie ten gevolge van:
  • idiopatische inflammatoire intestinale ziekten (ziekte van Crohn, colitis ulcerosa):
   • die geneesmiddelenresistent zijn en
   • uitgebreide segmenten van de darm hebben aangetast;
  • uitgebreide intestinale resecties;
  • zeer ernstige intestinale malabsorptie ten gevolge van:
   • radio-enteritis
   • totale darmvlokkenatrofie (coeliakie) of equivalente aandoeningen die niet reageren op een klassieke behandeling
   • intestinale lymfomen
   • chronische pancreatitis waarvan wordt aangetoond dat orale of enterale sondevoeding onmogelijk is;
   • mucoviscidose
  • surinfectie van het spijsverteringskanaal bij patiënten die lijden aan het "acquired immune deficiency syndrome";
  • aanhoudende diarree bij kinderen, aangeboren of verworven;
  • weerstandige chyleuze ascites.
 • Het intestinaal inactiveren om therapeutische motieven wegens fistels als verwikkeling bij een van de hierboven opgesomde aandoeningen.
 • Proteo-calorische malnutritie die wordt aangetoond door:
  • ofwel een verlaging van het lichaamsgewicht (droog gewicht na hemodialyse) gelijk aan 10 procent of meer tijdens de laatste 12 maanden;
  • ofwel een pre-albuminegehalte lager dan 0,3 g/L;
   bij gehemodialyseerde patiënten voor wie is aangetoond dat het dialysevoorschrift adequaat is door een van de evaluatiemethoden van de Kt/V die minimum gelijk aan 0,9 moet zijn.
 • Lijden aan een ernstige functionele stoornis van het gastro-intestinale systeem met een belangrijke weerslag op de voedingstoestand, waarbij het onmogelijk was om via orale of enterale weg (via nasoduodenale sonde of percutane jejunale sonde) de voedingstoestand op een aanvaardbare manier te corrigeren.

Het doel van parenterale voeding thuis is:

 • de overleving van de patiënt met darmfalen mogelijk maken
 • het voor de patiënt mogelijk maken om het ziekenhuis zo snel mogelijk te verlaten;
 • een zo hoog mogelijke levenskwaliteit bieden
 • complicaties vermijden
 • het best mogelijke herstel toelaten
 • de patiënt zo zelfstandig mogelijk laten zijn (door bv. mogelijkheid om zich te verplaatsen)

Wie maakt deel uit van een multidisciplinair team?

Het team moet minstens bestaan uit:

 • een arts-specialist met ervaring in parenterale voeding en intestinale insufficiëntie, coördinator van het multidisciplinaire team en verantwoordelijk voor oppuntstelling van de parenterale voeding
 • een ziekenhuisapotheker
 • een verpleegkundige en/of stomatherapeut
 • een diëtist

Het team kan eventueel beroep doen op een psycholoog, maatschappelijk werker en/of secretaris.

Het multidisciplinair team moet over een specifieke ervaring op het vlak van parenterale voeding beschikken.

Wat is de rol van het multidisciplinaire team?

Het multidisciplinaire team is verantwoordelijk voor:

 • de theoretische en praktische opleiding van de patiënten en/of de eventuele zorgverleners in samenwerking met alle partijen: familie, behandelend arts, thuisverpleegkundigen, …
  In bijlage aan de overeenkomst is er een overzicht van de systematische stappen in de opleiding van de patiënt en de praktische uitvoering.
 • elke aanpassing van de samenstelling van het parenterale voedingsschema waarbij rekening moet worden gehouden met de specifieke behoeften van de patiënt en de onderliggende aandoening
 • het aanleren van aansluitingstechnieken aan de patiënt (of "mantelzorger")
 • de preventie van complicaties
 • de vroegtijdige opsporing van een complicatie en onmiddellijke behandeling ervan
 • de optimalisatie van de praktische aspecten die de levenskwaliteit van de patiënt kunnen verbeteren
 • het verzekeren van een permanent contact om eventuele problemen op te lossen en de bezorgdheid van de patiënt te verminderen door een telefoonlijn die 24/24 uur beschikbaar is.

Het multidisciplinaire team stelt jaarlijks een uitgebreid verslag op dat wordt overgemaakt aan de huisarts van de patiënt en vergadert minstens twee keer per jaar.

Jaarlijks stelt het multidisciplinair team een jaarverslag op met onder meer

 • het aantal behandelende patiënten,
 • een overzicht van de verstrekkingen per pseudocode
 • de budgettaire weerslag.

Dit wordt overgemaakt aan het begeleidingscomité voor 31 maart van het volgende jaar.

Hoeveel vergoeden wij?

Onze tegemoetkoming verschilt voor volwassenen en kinderen en bedraagt:

 • Voor een kind van 0 tot en met 17 jaar:
  • Tijdens de eerste drie maanden (opleiding):  420 € per kalendermaand per patiënt (pseudocodenummer 751-833)
  • Vanaf de vierde maand (follow-up): 330 € per kalendermaand per patiënt (pseudocodenummer 751-855)
 • Voor de andere patiënten:
  • Tijdens de eerste drie maanden (opleiding): 300 € per kalendermaand per patiënt (pseudocodenummer 751-870)
  • Vanaf de vierde maand (follow-up): 200 € per kalendermaand per patiënt (pseudocodenummer 751-892)

De honoraria van de artsen en de paramedische medewerkers zijn niet omvat in deze bedragen.

De bedragen worden maandelijks rechtstreeks aan de verzekeringsinstelling van de patiënt gefactureerd. De patiënt betaalt dus enkel de honoraria.

Hoe vraagt u deze tegemoetkoming aan?

De coördinerend arts van het multidisciplinair team stuurt een aanvraag tot machtiging aan de adviserend arts van de verzekeringsinstelling van de patiënt volgens het model in bijlage I van de overeenkomst.

De adviserend arts levert de machtiging af waarvan het model is vastgelegd in bijlage II van de overeenkomst.

De geldigheidsduur van de machtiging is beperkt tot maximaal 12 maanden. Voor elke verlenging moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Opvolging van de multidisciplinaire teams

Binnen de overeenkomst wordt er een begeleidingscomité opgericht onder het voorzitterschap van de leidend ambtenaar van onze Dienst voor geneeskundige verzorging of zijn afgevaardigde met als leden:

 • de artsen-specialisten van de toegetreden ziekenhuizen verantwoordelijk voor de coördinatie van de multidisciplinaire teams
 • andere vertegenwoordigers van de multidisciplinaire teams
 • vertegenwoordigers van het Verzekeringscomité van onze Dienst voor geneeskundige verzorging
 • vertegenwoordigers van de werkgroep “Medische voeding”

Dit begeleidingscomité “Extra-muros zorgen in het kader van parenterale voeding”:

 • analyseert en evalueert de jaarverslagen van de verschillende multidisciplinaire teams en van de opleiding en follow-up
 • stelt elk jaar een algemeen jaarverslag op gebaseerd op de gegevens van die jaarverslagen
 • maakt dit globaal jaarverslag over aan het Verzekeringscomité.
 • komt minstens één keer per jaar samen voor overleg

Toegetreden ziekenhuizen

Het Verzekeringscomité heeft de overeenkomsten goedgekeurd met multidisciplinaire teams die aan alle criteria uit de overeenkomst voldoen.

U vindt de toegetreden ziekenhuizen in deze lijst.

Indien een multidisciplinair team van een ziekenhuis wil toetreden tot de overeenkomst, kan de coördinerend arts-specialist van het multidisciplinaire team contact op nemen met het secretariaat van onze Afdeling Farmaceutisch Beleid (onderaan deze pagina).

Geldigheidstermijn van de overeenkomst

De overeenkomst treedt in werking op datum van ondertekening en geldt voor één jaar. Jaarlijks wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd.

Meer informatie over de geldigheidstermijn en de opzeggingsvoorwaarden vindt u in artikel 13 van de overeenkomst.

 

Contacten

Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be