print

Vergoedingen voor multidisciplinaire zorgpaden pre- en rehabilitatie bij abdominale transplantatie

We voorzien sinds 1 februari 2024 vergoedingen voor multidisciplinaire zorgpaden pre- en rehabilitatie rond het abdominaal transplantgebeuren in ziekenhuizen die toegetreden zijn tot een overeenkomst.

Op deze pagina:

Overeenkomsten voor twee zorgpaden

We voorzien 2 overeenkomsten met 2 verschillende multidisciplinaire zorgpaden:

 • Zorgpad 1 met een overeenkomst tussen het RIZIV en de ziekenhuizen met een transplantatiecentrum voor de pre- en rehabilitatie bij een transplantatie van minimum één of een combinatie van abdominale organen (nier (in combinatie), lever, pancreas (ook eilandjes) en de dunne darm).
 • Zorgpad 2 met een overeenkomst tussen het RZIIV en de ziekenhuizen met een dialysecentrum voor de pre- en rehabilitatie bij niertransplantatie.

Het voordeel van 2 multidisciplinaire zorgpaden is:

 • een uitgestippeld pre- en rehabilitatiezorgpad met een prominente rol voor de zorgverleners uit de verschillende zorglijnen en disciplines in de preventie van co-morbiditeiten en/of cardiovasculaire risicofactoren;
 • het verminderen van complicaties na abdominale transplantatie;
 • een langere overleving van het transplantorgaan;
 • het verhogen van het aantal gezonde levensjaren.

De overeenkomsten bepalen de regels volgens dewelke de verzekering voor geneeskundige verzorging de samenwerking bevordert tussen de verschillende zorglijnen en disciplines in de periode pre- en post abdominale transplantatie alsook een terugbetaling van het multidisciplinair consult.

Welke overgangsbepaling zijn er?

Personen die abdominaal getransplanteerd zijn binnen een periode van twee jaar voor het in voege gaan van deze overeenkomst kunnen nog toetreden tot het rehabilitatiezorgpad te beginnen met een rehabilitatie-overleg.

Welke kosten van het multidisciplinair zorgtrajecten vergoeden we?

 • De verzekering voor geneeskundige verzorging voorziet in verschillende vergoedingen:
 • voor de organisatie, coördinatie en administratie, alsook deelname aan het pre- en rehabilitatieoverleg van zowel de kernequipe als de ad hoc bijkomende uitnodigingen van andere zorgverstrekkers verbonden aan het transplantatiecentrum of dialysecentrum;
 • voor de assessments kinesitherapie, klinische psychologie, diëtetiek en het sociaal assessment;
 • jaarlijks, voor alle verstrekkingen van de pre- en rehabilitatiezorg met uitzondering van het assessment, het overleg en de verstrekkingen ambulante kinesitherapie in de pre- of posttransplantperiode;
 • voor de individuele kinesitherapiezittingen;
 • voor de arts-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie (FGR-arts) voor
  • het opstellen van een pre- of rehabilitatieplan op maat van de patiënt en
  • de inhoudelijk coördinatie en de opvolging.

Meer informatie over de vergoedingen (verstrekkingsnummers, toepassingsregels, cumulregels, honoraria) vindt u in Hoofdstuk IV van de overeenkomst.

Hoe een tegemoetkoming aanvragen voor één van de multidisciplinaire zorgpaden?

De aanvraag voor een tegemoetkoming in de kostprijs van de verstrekkingen van het multidisciplinair zorgtraject door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging moet binnen de 30 dagen na het eerste pre- of rehabilitatieoverleg aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende door de zorgpadcoördinator worden overgemaakt via het aanvraagformulier.

De tegemoetkoming start na akkoord van de adviserend arts op de voorgeschreven datum en ten vroegste 30 dagen vóór de datum van ontvangst van de aanvraag tot tegemoetkoming door de adviserend arts. Behandelingen die langer dan dertig dagen voor de datum van aanvraag bij de adviserend arts zijn verricht worden niet ten laste genomen.. De adviserend arts wordt geacht zijn akkoord te verlenen indien hij binnen de twee weken na ontvangst van voornoemde document geen weigeringsbeslissing heeft getekend.

Bij de stopzetting van de pre- en rehabilitatiezorg wordt de kennisgeving met de datum en reden van stopzetting door de zorgpadcoördinator aan het ziekenfonds overgemaakt.

De ambulante kinesitherapeut, het transplantatie- en het dialysecentrum worden hiervan door de zorgpadcoördinator onmiddellijk op de hoogte gebracht. Na datum van stopzetting kunnen geen verstrekkingen uit deze overkomsten nog worden aangerekend.
Onderaan deze webpagina, bij ‘meer informatie’ vindt u alle nodige formulieren.

Toegetreden transplantatiecentrum/dialysecentrum

Om toe te treden tot de overeenkomst, moet het centrum:

 • beschikken over een personeelsomkadering zoals bepaald in artikel 24, §2 van de overeenkomst;
 • alle schikkingen treffen om het personeelskader te vervolledigen voor iedere functie die tijdelijk of definitief vacant is;
 • permanent een volledige lijst bijhouden van de equipe die het werkelijk in dienst heeft;
 • steeds een multidisciplinair equipe rond de rechthebbende opzetten welke voldoet aan bepalingen van de overeenkomst;
 • kwaliteit van zorg garanderen volgens de hoogste “level of evidence” van de “evidence-based medicine”

Het toetredende transplantatiecentrum moet voldoen aan de erkenningscriteria zoals voorzien in het KB van 23 juni 2003 voor abdominale transplantatie.

Het toetredend dialysecentrum moet een overeenkomst hebben afgesloten voor de financiering van de hemodialyse.

De lijst van de toegetreden centra.

Hoe verloopt de opvolging en evaluatie van de overeenkomst?

De begeleiding en opvolging van de uitvoering van de overeenkomst wordt toevertrouwd aan een begeleidingscomité.

De elementen van de overeenkomst worden geëvalueerd om na te gaan of voldaan werd aan de minimale streefwaarden voor de respectievelijke proces- en uitkomstindicatoren.

Geldigheidstermijn van de overeenkomst

De overeenkomst treedt in werking op 1 februari 2024 en wordt afgesloten voor een looptijd van vijf jaar.

Contacten

Secretariaat overeenkomsten medische directie

E-mail: ovcomeddir@riziv-inami.fgov.be