print

Pediatrische eetstoornissen: terugbetaling van de behandeling door een multidisciplinair team

We komen tegemoet in de prijs van de behandeling van pediatrische eetstoornissen door een multidisciplinair team in een ziekenhuis dat een overeenkomst met ons heeft gesloten.

Dit multidisciplinair team is verantwoordelijk voor het opstellen en opvolgen van het therapeutisch plan bij de behandeling van eetstoornissen bij kinderen, die al dan niet nood hebben aan kunstmatige voeding.

Dankzij deze overeenkomst zorgen we ervoor dat deze patiënten opgevolgd en behandeld worden door professionals met een bijzondere expertise in gastro-enterologie en/of kindervoeding en de behandeling van orale ontwikkelingsproblemen.

De overeenkomst voorziet in opvolging door het multidisciplinair team.

Op deze pagina:

 

Wie komt in aanmerking voor de behandeling van pediatrische eetstoornissen door een multidisciplinair team?

Kinderen van 0 tot en met 12 jaar die niet zijn opgenomen in het ziekenhuis, maar door een eetstoornis (“Pediatric feeding disorder”) niet in staat zijn om via de mond te eten en die kunstmatige voeding enteraal of parenteraal toegediend krijgen of gekregen hebben.

Dankzij de behandeling verwachten we dat de kinderen mondmotorische vaardigheden ontwikkelen en een normaal eetpatroon verwerven.

Wie maakt deel uit van een multidisciplinair team?

Het multidisciplinair team bestaat uit:

 • een kinderarts met expertise in gastro-enterologie en/of kindervoeding die de coördinatie van het team op zich neemt
 • een diëtist met ervaring in toediening van voeding via enterale of parenterale weg bij kinderen
 • een logopedist en/of kinesist gespecialiseerd in diagnose en behandeling van orale ontwikkelingsproblemen
 • een psycholoog of orthopedagoog

Het team kan eventueel beroep doen op verpleegkundigen, sociaal assistenten en/of administratieve medewerkers voor het vervullen van zijn taken.

Wat is de rol van het multidisciplinair team?

 • Bepalen van de diagnose
 • Klinische evaluatie van het kind
 • Opstellen en opvolgen van het therapeutisch plan met onder meer de diagnose, de opstart van kunstmatige voeding, onderliggende aandoening en klinische gegevens.
 • De ouders en/of zorgverstrekkers buiten het ziekenhuis informeren en ondersteunen.

Het multidisciplinaire team stelt minstens één keer per jaar een verslag per kind op, maakt het behandelingsplan over aan de huisarts en vergadert ten minste twee keer per jaar.

Jaarlijks stelt het multidisciplinaire team een jaarrapport

 • met het aantal patiënten en hun leeftijd, aandoening en behandelplan
 • de budgettaire weerslag.

Dit wordt overgemaakt aan het secretariaat van het begeleidingscomité voor 31 maart van het volgende jaar.

Welke tegemoetkoming voorzien we voor deze behandeling?

Onze tegemoetkoming voor het multidisciplinair team bedraagt:

 • tijdens de eerste 3 maanden: 73 € per kalendermaand per patiënt (pseudocode 751914)
 • vanaf de vierde maand: 64 € per kalendermaand per patiënt (pseudocode 751936)

De honoraria van de artsen en de paramedische medewerkers zijn niet omvat in deze bedragen.

De tegemoetkoming wordt maandelijks rechtstreeks aan de verzekeringsinstelling van de patiënt gefactureerd. De patiënt betaalt dus enkel de honoraria.

Hoe vraagt u deze tegemoetkoming aan?

De coördinerend arts van het multidisciplinair team stuurt een aanvraag tot machtiging aan de adviserend arts van de verzekeringsinstelling van de patiënt volgens model in bijlage 1 van de overeenkomst.

De adviserend arts levert de machtiging af waarvan het model is vastgelegd in bijlage 2 van de overeenkomst.

De geldigheidsduur van de machtiging is beperkt tot maximaal 12 maanden. Voor elke verlenging moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.
De machtiging moet niet hernieuwd worden na de einddatum van de overeenkomst, voor zover deze stilzwijgend verlengd werd.

Opvolging van de multidisciplinaire teams

Binnen de overeenkomst wordt er een begeleidingscomité opgericht onder het voorzitterschap van de leidend ambtenaar van onze Dienst voor geneeskundige verzorging of zijn afgevaardigde met als leden:

 • de kinderartsen van de deelnemende ziekenhuizen verantwoordelijk voor de coördinatie van de multidisciplinaire teams
 • andere vertegenwoordigers van de multidisciplinaire teams
 • vertegenwoordigers van het Verzekeringscomité van onze Dienst voor geneeskundige verzorging
 • vertegenwoordigers van de werkgroep “Medische voeding”

Dit begeleidingscomité:

 • analyseert en evalueert de jaarverslagen van de verschillende multidisciplinaire teams
 • stelt elk jaar een globaal rapport op gebaseerd op die jaarverslagen
 • maakt dit globaal rapport over aan het Verzekeringscomité
 • komt minstens één keer per jaar samen voor overleg
   

Toegetreden ziekenhuizen

Het Verzekeringscomité heeft de overeenkomsten goedgekeurd met multidisciplinaire teams die aan alle criteria uit de overeenkomst voldoen.

U vindt de toegetreden ziekenhuizen in deze lijst.

Indien een multidisciplinair team van een ziekenhuis wil toetreden tot de overeenkomst, kan de kinderarts-coördinator van het multidisciplinair team contact op nemen met het secretariaat van onze Afdeling Farmaceutisch Beleid (zie onderaan deze pagina).

Geldigheidstermijn van de overeenkomst

Wanneer een overeenkomst is afgesloten, treedt die in werking op 1 januari van het volgende jaar en is die geldig tot 31 december van dat jaar. Jaarlijks wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd.

Meer informatie over de geldigheidstermijn en de opzeggingsvoorwaarden vindt u in artikel 13 van de overeenkomst.

 

Contacten

Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be