Terugbetaling genexpressieprofilering (GEP) bij vroegstadium borstkanker

Bepaalde patiënten met vroegtijdige borstkanker kunnen hun gevoeligheid voor chemotherapie laten testen met een genexpressieprofileringstest (GEP-test). Zo kunnen we onnodige chemotherapie vermijden.

De verzekering voor geneeskundige verzorging betaalt deze GEP-testen terug als ze in een erkende borstkliniek met een overeenkomst uitgevoerd worden.

We definiëren een GEP-test in het kader van deze overeenkomst als een moleculair biologische test voor het bepalen van het expressie-niveau van een welbepaald panel van genen in het tumorweefsel.


Een extra criterium om een behandelstrategie bij borstkanker te kiezen

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen en 20% van de overlijdens veroorzaakt door kanker, zijn het gevolg van borstkanker.
Klassiek gebruikt men in de risicobepaling voor de keuze van de behandelingsstrategie een aantal klinische en biologisch/pathologische criteria zoals o.a. de leeftijd van de patiënt, de grootte van de tumor, de kenmerken van de tumor na microscopisch onderzoek, de besmetting van lymfeklieren. Hier komt nu een genetische profilering van de tumor bij. De genetische handtekening van de tumor wordt in kaart gebracht.

De voordelen van GEP-testen

GEP-testen leveren belangrijke prognostische en therapeutische informatie. Zij kunnen aangeven of bepaalde patiënten baat hebben bij chemotherapie of niet.

De plaats van de beschikbare GEP’s in de klinische praktijk staat nog niet helemaal vast. Nochtans krijgen vele patiënten reeds de test, ook in ons land. Het KCE voerde een studie uit rond GEP’s in 2015 en actualiseerde deze studie in 2018  naar cost-efficiency van de MammaPrint® n.a.v. de publicatie van de MINDACT studie:

Hier is nood aan registratie van patiënten gegevens, testresultaten en opvolging om het kader van de klinische bruikbaarheid beter af te lijnen en te uniformiseren.

In de praktijk stellen we vast dat in België verschillende behandelprotocollen gehanteerd worden waardoor een eventuele kostenbesparing door minder chemotherapie moeilijk te berekenen is.
Bovendien krijgen patiënten met hoog klinisch risico vandaag in België niet allemaal preventief chemotherapie (35% volgens de KCE-studie). Momenteel kan niet vastgesteld worden waarop clinici zich baseren om patiënten met hoog klinisch risico al dan niet preventief met chemotherapie te behandelen.

Het gebruik van GEP-testen kan er wel toe leiden dat chemotherapie gerichter kan worden toegediend aan patiënten die er werkelijk baat bij hebben en dat er een standaardisering op het terrein komt. Het kan dus de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van leven van bepaalde patiënten ten goede komen en de behandeling verder personaliseren.

Doelstellingen van de overeenkomst

Het project beoogt een tijdelijke tegemoetkoming van GEP-testen om een ongecontroleerde proliferatie van het gebruik, waarbij de patiënt betaalt, te voorkomen.
Door een registratie van een aantal gegevens wensen de deelnemende contractanten inzicht te bekomen in de keuze door het multidisciplinair oncologisch consult (MOC) team om tot een GEP-test over te gaan en zicht te krijgen op de impact ervan op de uiteindelijke behandelingsstrategie, bij gebruik in een routine setting.

Het beoogt een antwoord te bekomen op een aantal vragen, zoals:

 • Welke criteria hanteert het  MOC om adjuvante chemotherapie voor te stellen bij borstkanker?
 • Hoe zal in een routine-setting GEP-test gebruikt worden:
  • Welke klinische en/of andere criteria hanteert het MOC om een GEP-test voor te stellen?
  • Hoeveel patiënten gaan in op een voorstel voor GEP-test ?
  • Hoe snel kan een resultaat bekomen worden in een routine omgeving (turn-around-time)?
 • Hoe frequent verandert het GEP-test-resultaat de initiële keuze van het MOC om al dan niet een chemotherapie voor te stellen aan de patiënt?
 • Hoe beïnvloedt een GEP-test-resultaat de keuze van de patiënt om al dan niet chemotherapie te ondergaan en hoe vaak beslist de patiënt om af te wijken van het resultaat van de GEP-test?

Wie kan toetreden tot de overeenkomst en hoe?

Enkel de verplegingsinrichtingen die beschikken over een erkende borstkliniek zoals bedoeld in het Koninklijk besluit van 26 april 2007 kunnen deelnemen aan deze overeenkomst.

Als u voldoet aan dit toetredingscriterium, kan u de Overeenkomst (versie van 1 november 2019) vervolledigen, in tweevoud afdrukken, ondertekenen en deze documenten aangetekend versturen naar:

Dr Waltruda Van Doren
Medische Directie
Dienst Geneeskundige verzorging
RIZIV
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

Lijst van de borstklinieken die reeds toegetreden zijn tot de overeenkomst GEP

Welke GEP-testen vergoedt de ziekteverzekering?

Het Verzekeringscomité bepaalt welke GEP-testen in aanmerking komen voor een vergoeding. De GEP-test, inclusief het interpretatie-algoritme en het laboratorium waar de test wordt uitgevoerd, dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen die zijn beschreven in bijlage 1 van de Overeenkomst (versie van 1 november 2019) .

U vindt hier de lijst van aanvaarde testen bij de overeenkomst  (de bijgewerkte bijlage 2).

Een aanvraag om een GEP-test toe te voegen aan de lijst in bijlage 2 kan worden ingediend door:

 • de producent/verdeler van een commerciële test,
 • een klinisch laboratorium dat een specifieke GEP-test wil aanbieden,
 • de contactpersoon van een erkende borstkliniek dat aan dit project deelneemt.

De procedure wordt beschreven in bijlage 1 van de Overeenkomst (versie van 1 november 2019).

Hoeveel GEP-testen worden er terugbetaald en aan welke vergoeding?

Twee vergoedingen worden voorzien:

 • een initiële GEP-vergoeding met een terugbetaling van 1500€
 • een verlaagde GEP-vergoeding van 350€.

Er zal enkel een terugbetaling zijn als er voor de uitgevoerde test een volledige registratie is via het Kankerregister.

Rekening houdend met het beschikbare budget van de verzekering voor geneeskundige verzorging en de opsplitsing van de GEP-verstrekking, kunnen er per jaar 1300 initiële en 142 verlaagde GEP-vergoedingen voorzien worden. Dit brengt het totaal op 1442 vergoedbare testen.

Hoeveel GEP-testen worden er terugbetaald per erkende borstkliniek?

Elke erkende borstkliniek die deelneemt aan dit pilootproject zal een vastgelegd aantal initiële en verlaagde GEP-vergoedingen terugbetaald krijgen.

Het aantal initiële en verlaagde GEP-vergoedingen waarop de respectievelijke deelnemende erkende borstklinieken recht hebben, wordt vastgesteld op basis van een verdeelsleutel, gebaseerd op het gemiddeld aantal nieuwe borstkankerpatiënten die de erkende borstkliniek per jaar registreerde bij het Kankerregister voor de drie meest recente kalenderjaren waarover het kankerregister over de volledige cijfers beschikt.

Wanneer ontvangen de borstklinieken de vergoedingen?

De verzekering voor geneeskundige verzorging betaald 50% van de geschatte totale vergoeding voor het lopende kalenderjaar als voorschot:

 • het 1e jaar: uiterlijk op de laatste dag van de derde maand na ondertekening van de overeenkomst
 • de volgende jaren: uiterlijk op 31 maart

Het saldo van de initiële en de verlaagde GEP-vergoedingen zal jaarlijks worden overgemaakt nadat het Kankerregister de aantallen geregistreerde GEP-testen heeft gemeld aan het RIZIV, en dit uiterlijk op 31 maart van het daaropvolgende jaar.

Hoe de gegevens registreren?

Voor elke patiënt met een diagnose van vroegtijdige borstkanker behorend tot de doelgroep zoals beschreven in de overeenkomst, moet uw kliniek een set van gegevens registreren, ongeacht of er voor deze patiënt een GEP-test wordt aangevraagd of niet.

Deze web-gebaseerde registratie gebeurt via de Stichting Kankerregister. De specifieke registratiemodule wordt hier beschreven.

Looptijd van de overeenkomst

De overeenkomst liep van 1 juli 2019 tot 30 juni 2022. We verlengen deze onveranderd tot 31 december 2022. Gebaseerd op de inzichten die we verworven hebben gedurende de eerste overeenkomst, werken we aan een verdere verlenging onder aangepaste vorm.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 06 juli 2022