Slokdarmchirurgie: terugbetaling in een gespecialiseerd centrum

In ziekenhuizen die toetreden tot een overeenkomst met het RIZIV kunnen patiënten een terugbetaling krijgen van chirurgie in geval van complexe chirurgie bij slokdarmtumoren, gastro-oesofagale junctie tumoren en niet-oncologische aandoening van de slokdarm.

De overeenkomst voorziet een betere kwaliteitsvolle verzorging en een terugbetaling voor een multidisciplinair consult voor complexe slokdarmaandoeningen.


Context van de overeenkomst : kwaliteitsvolle zorg

Uit cijfers van het kankerregister is gebleken dat gespecialiseerde zorg en in het bijzonder hoog technische complexe ingrepen enkel kunnen geleverd worden op een kwaliteitsvolle wijze wanneer zij worden uitgevoerd in een aangepaste omgeving waar voldoende expertise (klinisch en wetenschappelijk) aanwezig is die continu wordt toegepast en verbeterd.

Daarom worden complexe chirurgische ingrepen van de slokdarmtumoren, gastro-oesofagale junctie tumoren en niet-oncologische aandoeningen van de slokdarm geconcentreerd in een beperkt aantal centra voor complexe slokdarmchirurgie uitgevoerd.

De centra kunnen 24/24 en 7/7 een kwaliteitsvolle zorg bieden in het domein van de heelkunde, de intensieve zorg, de anesthesie, de verpleegkunde en andere paramedische disciplines in een multidisciplinaire aanpak met expertise in de behandeling, de verzorging en de monitoring van deze patiënten.

De overeenkomst voorziet ook een terugbetaling van het multidisciplinair consult voor complexe slokdarmaandoeningen met het oog op de diagnosestelling. Alle patiënten waarvoor door het verwijzende ziekenhuis een ingreep wordt overwogen, worden doorverwezen naar het centrum voor complexe chirurgie.

De nieuwe regels zijn vastgelegd in een model van overeenkomst tussen de ziekenhuizen, de chirurgen gespecialiseerd in het domein van de slokdarmchirurgie en het RIZIV.

Het Verzekeringscomité heeft de tekst van de overeenkomst bekrachtigd op 17 december 2018.

Terugbetaling van een multidisciplinair consult voor complexe slokdarmaandoeningen

De verzekering voor geneeskundige verzorging vergoed in het kader van een multidisciplinair consult:

  • de honoraria van alle artsen-specialisten van het centrum die aan het multidisciplinair consult deelnemen,
  • alsook de kosten van coördinatie, organisatie, verslag met beschrijving van diagnose en behandelingsplan (inclusief het behandelplan na eventuele chirurgische ingreep)
  • de registratie bij het Kankerregister.

Het centrum stelt het verslag van het multidisciplinair consult op aan de hand van het gestandaardiseerd formulier vanaf 1 maart 2019.

Meer informatie over het multidisciplinair consult (verstrekkingnummers, toepassingsregels, honoraria) vindt u in artikel 4.2. van de overeenkomst.

Wanneer kan een centrum toetreden tot een overeenkomst?

Om te kunnen toetreden tot de overeenkomst, moet het ziekenhuis aantonen dat er in 2016, 2017 of 2018 een minimum aantal ingrepen ter hoogte van de slokdarm (verstrekkingen 228012-228023, 228174-228185, 228233-228244 of 228255-228266) werden uitgevoerd ofwel:

a) 20 verstrekkingen die plaats vonden in het ziekenhuis zelf ;
b) 20 verstrekkingen waarvan er 10 plaatsvonden in het ziekenhuis zelf en 10 in een ziekenhuis waarmee een samenwerkingsakkoord werd gesloten.

Vanaf 1 januari 2020, in het geval b), dienen alle verstrekkingen te worden uitgevoerd in het ziekenhuis dat toetreedt tot de overeenkomst.

In artikel 5 van de overeenkomst vindt u alle criteria waaraan moet worden voldaan om toe te treden.

Hoe toetreden tot de overeenkomst?

Het ziekenhuis stelt zich kandidaat uiterlijk tegen 31 maart 2019 aan de hand van het volledig ingevulde én ondertekende aanvraagformulier, samen met de 2 bijlagen (overzicht van het aantal uitgevoerde verstrekkingen en groeiplan).

Daarna dient u de documenten terug te sturen, per post, naar het volgende adres:

RIZIV, Dienst Geneeskundige verzorging
Ter attentie van mevrouw Tara Bouwens
Tervurenlaan 211
1150 Brussel

Opvolging van de overeenkomst

De begeleiding en opvolging van de uitvoering van de overeenkomst wordt toevertrouwd aan een Stuurgroep “Complexe chirurgie”.

Het College voor Oncologie zal de guidelines voor het behandelen van patiënten met een slokdarmtumor actualiseren (Versie 2.2012).

De Stichting Kankerregister voert een nulmeting (T0) uit met een berekening van de performantie-indicatoren voor T0 tegen 1 mei 2019.

De centra voor complexe slokdarmchirurgie dienen alle patiënten met een slokdarm- en/of gastro-oesofagale junctie tumor prospectief te registeren in het Kankerregister.

De activiteiten binnen het centrum zullen jaarlijks worden opgevolgd om te kijken of er voldaan werd aan bepaalde minimale streefwaarden voor de proces- en uitkomstindicatoren, die beschreven worden in de leeswijzer die als bijlage gaat bij de overeenkomst en die verder zullen worden gedetailleerd. Uiterlijk op 1 juli 2019 worden zij goedgekeurd door de Stuurgroep.

De jaarverslagen zullen per centrum worden bekendgemaakt op de websites van het RIZIV en de FOD Volksgezondheid.

Meer informatie over de opvolging van de overeenkomst vindt u in artikel 7 van de overeenkomst.

Eindevaluatie van de overeenkomst

De eindevaluatie van de overeenkomst wordt uitgevoerd aan de hand van alle gegevens over de periode van drie jaar, zoals zij zijn opgenomen in het Kankerregister.

Meer info over de eindevaluatie vindt u in artikel 8 van de overeenkomst.

Geldigheidstermijn van de overeenkomst

Deze overeenkomst start op 1 januari 2019.

De overeenkomst houdt van rechtswege op te bestaan als het centrum er niet in slaagt om in het tweede jaar, 20 ingrepen ter hoogte van slokdarm (verstrekking 228270-228281, 228292-228303, 228314-228325 en 228336-228340) te hebben uitgevoerd.

De overeenkomst kan worden opgezegd als gedurende 2 opeenvolgende jaren de minimale streefwaarden niet bereikt worden, of als uit een audit zou blijken dat de bepalingen in de overeenkomst niet worden nageleefd.

Meer informatie over de geldigheidstermijn en de opzeggingsvoorwaarden vindt u in artikel 10 van de overeenkomst.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 14 februari 2019