De lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten: procedure voor opname en wijziging

De ziekteverzekering betaalt sommige farmaceutische specialiteiten volledig of gedeeltelijk terug. Hier vindt u de procedure om een farmaceutische specialiteit in te schrijven op de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten en om in een latere fase de vergoedingsvoorwaarden te wijzigen.

Voor welke farmaceutische specialiteiten kan een aanvraag ingediend worden?
 

U kan een aanvraag indienen voor een farmaceutische specialiteit waarvoor u over de volgende 2 documenten beschikt:
 1. een vergunning voor het in de handel brengen Deze vergunning wordt verleend door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).
  Contacteer het FAGG voor meer informatie over de procedure voor het bekomen van een vergunning voor het in de handel brengen.
 2. een aanvraag voor een maximumprijs Deze maximumprijs wordt toegekend door de Minister van Economie.
  Contacteer de Prijzendienst van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie voor meer informatie over de procedure van de prijsbepaling.

 

Hoe wordt een farmaceutische specialiteit ingeschreven op de lijst?

 
Dit is de aanvraagprocedure:
 1. U vult het standaardmodel van de verbintenis in.

 2. U stelt een aanvraagdossier samen.
  Raadpleeg de richtlijnen voor het samenstellen van een dossier
  Opmerking:
  U kan ook gebruik maken van de interactieve toepassing.

 3. U stuurt het dossier naar ons op per aangetekend schrijven met bevestiging van ontvangst:
  Secretariaat van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
  RIZIV
  Dienst voor Geneeskundige Verzorging
  Tervurenlaan 211
  1150 Brussel

 4. Wij onderzoeken uw aanvraag.
  • Enkel indien uw aanvraag ontvankelijk is : de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) behandelt uw aanvraag en formuleert een advies.
  • De Inspecteur van Financiën formuleert een advies.
  • De Minister van Begroting geeft een akkoord.
  • De Minister van Sociale Zaken neemt de definitieve beslissing.

 5. Enkel indien de Minister van Sociale Zaken een positieve beslissing neemt: de farmaceutische specialiteit wordt ingeschreven op de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten na publicatie in het Belgisch Staatsblad onder de vorm van een ministerieel besluit.

Kan men de vergoedingsvoorwaarden van een farmaceutische specialiteit wijzigen of herzien?

Ja. Na inschrijving op de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten kunnen de vergoedingsvoorwaarden van een specialiteit worden gewijzigd of  herzien. Het gaat om 2 verschillende procedures.

Een wijziging van de vergoedingsvoorwaarden gebeurt op vraag van de verantwoordelijke farmaceutische firma, de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) of de Minister van Sociale Zaken.
Een wijziging betreft altijd een individueel dossier.

Een herziening van de vergoedingsvoorwaarden gebeurt op vraag van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) of de Minister van Sociale Zaken.
Een herziening betreft:

 • ofwel een specifieke specialiteit, bij een individuele herziening. De periode waarin de terugbetaling van die specialiteit moet worden herzien wordt vastgesteld bij de inschrijving van die specialiteit op de lijst van de vergoedbare specialiteiten.
 • ofwel een groep van specialiteiten die voor een gelijke of gelijkaardige indicatie worden aangewend, bij een groepsgewijze herziening.

Gevolgen van een wijziging of een herziening

Na verloop van een wijzigings- of herzieningsprocedure kunnen de vergoedingsvoorwaarden van een farmaceutische specialiteit worden gewijzigd of ongewijzigd blijven. De specialiteit kan ook van de lijst van  de vergoedbare specialiteiten worden geschrapt.

Overzicht van de laatste groepsgewijze herzieningen

Worden de beslissingen van de Minister van Sociale Zaken bekendgemaakt?

 
In het kader van de procedure voor tegemoetkoming van geneesmiddelen moeten de beslissingen, genomen door de Minister van Sociale Zaken vanaf 1 januari 2002, online beschikbaar zijn.
 

Worden de evaluatierapporten van de CTG bekendgemaakt?

 
In het kader van de procedure voor tegemoetkoming van geneesmiddelen moeten de evaluatierapporten, die opgesteld worden door de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, vanaf 1 april 2007, online beschikbaar zijn.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 20 november 2018