print

Wondzorg aanrekenen als thuisverpleegkundige

De thuisverpleegkundige kan ingeschakeld worden voor de verzorging van verschillende type wonden zoals tweede- of derdegraadsbrandwonde(n), stoma, doorligwonden, wonden met drain enzoverder.

Op 1 december 2022 is de nieuwe nomenclatuur (art.8) betreffende de wondzorg door thuisverpleegkundigen in werking getreden. De opzet van deze aanpassingen is om de opvolging van de wondverzorging efficiënter te laten verlopen en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg voor de patiënt te garanderen door oa de herziening van de classificatie van wondzorg en meer in te zetten op een nauwere samenwerking en communicatie tussen zorgverleners.

Op deze pagina:

 

Verduidelijking van de nieuwe nomenclatuur wondzorg

De verpleegkundige brengt de arts op een directe, veilige en controleerbare manier op de hoogte van het begin van de behandeling. Deze mededeling aan de arts is bedoeld om het begin van de wondbehandeling aan te geven. Deze communicatie dient op een veilige manier te verlopen, aangezien de communicatie persoonlijke identificatiegegevens inzake de gezondheidstoestand van de patiënt bevat. De eHealthbox is een mogelijk communicatiekanaal, verzending per post is eveneens mogelijk.

De foto die bij de eerste verbandwissel wordt gemaakt, wordt toegevoegd aan het verpleegdossier van de patiënt. Het wordt ter beschikking gesteld van de arts die betrokken is bij de wondverzorging. Dit betekent niet dat de foto systematisch moet worden verzonden. Als de arts toegang heeft tot het dossier van de patiënt (tijdens een consultatie of bezoek), kan hij de foto van de wonde raadplegen. Als de foto is opgeslagen in het elektronisch dossier van de patiënt op een hub (RSW/RSB/Vitalink), is deze in principe ook beschikbaar voor de arts. De verpleegkundige moet ervoor zorgen dat de arts toegang heeft tot een foto van de wonde voor eventuele follow-up of advies.

Verplichte communicatie tussen de verpleegkundige en de arts(en) betrokken bij de wondzorg

Een goede samenwerking tussen de verpleegkundigen en de artsen is noodzakelijk. U stelt daarom op regelmatige tijdstippen, verslagen en foto’s ter beschikking om artsen bijkomend te informeren zodat zij steeds op de hoogte zijn van de evolutie van de wonde:

 • U meldt de opstart van de wondzorg steeds binnen de 5 dagen aan de arts waarbij een foto van de wonde ter beschikking wordt gesteld;

 • U stelt bij elke verplichte communicatie naar de artsen een foto ter beschikking om de evolutie van de wonde mee te kunnen opvolgen (bv. eenmalige verlenging van de eenvoudige wondzorg na 14 dagen, overgang naar een complexe wondzorg na 21 dagen);

 • U bent verplicht om ten minste na 6 weken (maar dit kan ook vroeger) bijkomend advies te vragen aan de referentieverpleegkundige wondzorg of de arts ;

 • U neemt een foto om de 14 dagen bij een complexe wondzorg  ;

 • U stelt bij complexe wondzorg na elke periode van 6 weken de arts op de hoogte  van de status van de wonde en verwittigt de arts indien de wondverzorging na 6 weken moet verlengd worden.

Is er een voorschrift nodig?

Een medisch voorschrift voor wondzorg door een verpleegkundige is niet meer noodzakelijk vanaf 1 december 2022 in het kader van de terugbetaling van de verpleegkundige handelingen.

Uitzondering:
Hierop zijn de gerelateerde verpleegkundige prestaties die een B2-handeling zijn en waarbij wel een medisch voorschrift noodzakelijk is (bv. verwijderen van hechtingsmateriaal).

Welke types wondzorg vergoeden we?

We herdefiniëren de classificatie van wondzorg vanaf 1 december 2022 om beter te beantwoorden aan de realiteit op het terrein.De  nieuwe nomenclatuur onderscheidt 5 types zorg inzake de behandeling van wonden.

 • Verzorging van een geheelde stoma, zonder dat wondzorg noodzakelijk is

 • Eenvoudige wondzorg

Het gaat om wonden waarvan het normale wondhelingsproces maximaal 14 dagen duurt en omvat alle wondzorg die niet onder het begrip "complexe wondzorg" valt.

 • Complexe wondzorg

De verzorging van acute en chronische wonden die niet tot de eenvoudige wondzorg behoort, of die geëvolueerd is van eenvoudige naar complexe wondzorg, wat in het verpleegdossier moet worden verantwoord. Daartoe behoren, onder meer maar niet exhaustief:

 • de wondzorg met wiek of drain
 • niet-geheelde stomata.

 • Bijkomende verstrekking complexe wondzorg

Complexe wondzorg waarbij de totale verzorgingsduur per verzorgingsdag 30 minuten of meer is.

 • Toezicht op verband zonder verbandwissel (verstrekking voordien genoemd “toezicht op wonde met bioactief verband”)

De verbandwissel in het kader van de katheterzorg valt onder de al bestaande verstrekking "plaatsen van en/of toezicht op de perfusies".

Hoe wondzorgverstrekkingen aanrekenen?

Hieronder vindt u een overzicht van de voorwaarden en de nomenclatuurnummers.

Afhankelijk van de plaats en de dag van verstrekkingen dient u een ander nomenclatuurnummer te gebruiken voor het attesteren van eenzelfde verstrekking

 • VERZORGING VAN EEN GEHEELDE STOMA, ZONDER DAT WONDZORG NOODZAKELIJK IS

Nieuwe codes:

 • 429354: woon- of verblijfplaats weekdag
 • 429472: woon- of verblijfplaats weekend & feestdagen
 • 429575: praktijkkamer of hersteloord
 • 429671: woon- of verblijfplaats van mindervaliden
 • 429774: dagverzorgingscentrum voor bejaarden.

 • EENVOUDIGE WONDZORG

Codes:

 • 424336: woon- of verblijfplaats weekdag
 • 424491: woon- of verblijfplaats weekend & feestdagen
 • 424631: praktijkkamer of hersteloord
 • 427932: woon- of verblijfplaats van mindervaliden
 • 424793: dagverzorgingscentrum voor bejaarden.

Voorwaarden:

 • U maakt een verpleegdossier inzake wondzorg op : Bijlage 96 - richtlijnen minimale inhoud
 • U meldt  de opstart van de wondzorg binnen de 5 dagen volgend op de eerste verzorgingszitting aan de arts(en) betrokken bij de wondzorg. De eerste verzorgingszitting van de betrokken wonde kan elke verstrekking van eenvoudige of complexe wondzorg betreffen, met inbegrip van de verstrekking “toezicht op het verband zonder verbandwissel”.
 • U neemt een foto van de wonde tijdens de eerste verbandwissel en stelt die ter beschikking van de arts(en) betrokken bij de wondzorg
 • Behandelingsduur:
  • 1-14 dagen
  • 15-21 dagen : verlenging van 7 dagen. Melding aan de arts(en) betrokken bij de wondzorg waarbij een nieuwe foto van de wonde ter beschikking wordt gesteld
  • Meer dan 21 dagen: omzetting naar complexe wondzorg waarbij een nieuwe foto aan het dossier wordt toegevoegd
 • U kan maximaal 10 keer toezicht op verband zonder verbandwissel attesteren.

 • COMPLEXE WONDZORG

Codes:

 • 424351: woon- of verblijfplaats weekdag
 • 424513: woon- of verblijfplaats weekend & feestdagen
 • 424653: praktijkkamer of hersteloord
 • 427954: woon- of verblijfplaats van mindervaliden
 • 424815: dagverzorgingscentrum voor bejaarden.

Voorwaarden:

 • U maakt een verpleegdossier inzake wondzorg op : Bijlage 96 - richtlijnen minimale inhoud
 • U meldt de opstart van de wondzorg binnen de 5 dagen volgend op de eerste verzorgingszitting aan de artsen betrokken bij de wondzorg. De eerste verzorgingszitting van de betrokken wonde kan elke verstrekking van eenvoudige of complexe wondzorg betreffen, met inbegrip van de verstrekking “toezicht op het verband zonder verbandwissel”.
 • U neemt een foto van de wonde tijdens de eerste verbandwissel en stelt die beschikking van de arts(en) betrokken bij de wondzorg
 • U voegt minstens om de 14 dagen een nieuwe foto toe aan het verpleegdossier.
 • Uiterlijk 6 weken na het verlenen van de eerste verstrekking wondzorg (eenvoudige of complexe) vraagt u een advies aan de arts betrokken bij de wondzorg of is de verstrekking ‘Bezoek van een referentieverpleegkundige wondzorg’ nodig op verzoek van de vaste verpleegkundige, een arts betrokken bij de wondzorg of de patiënt.
 • U vraagt het advies van de referentieverpleegkundige of van de arts om de 6 weken, indien een verslechtering of status-quo (die niet voldoet aan de doelstelling van de verzorging) van de wond wordt vastgesteld t.o.v. het vorige advies (op basis van de meest recente Evidence Based pijn- en wonde-evaluatie-instrumenten en inzichten (bv. TIME)).
 • U kan maximaal 20 keer per maand toezicht op verband zonder verbandwissel attesteren.

 • BIJKOMENDE VERSTREKKING COMPLEXE WONDZORG

  Als de gehele complexe wondverzorging tijdens één verzorgingsdag langer dan 30 minuten duurt, kunt u, bovenop de verstrekking complexe wondzorg, een bijkomend honorarium aanrekenen in functie van de verzorgingsduur.

  Codes voor bijkomende honoraria :

  • Woon- of verblijfplaats weekdag
   429295 : complexe wondzorg van 30 tot 59 minuten
   429310 : complexe wondzorg van 60 tot 89 minuten
   429332 : complexe wondzorg langer dan 89 minuten

  • Woon- of verblijfplaats weekend & feestdagen
   429413 : complexe wondzorg van 30 tot 59 minuten
   429435 : complexe wondzorg van 60 tot 89 minuten
   429450 : complexe wondzorg langer dan 89 minuten

  • Praktijkkamer of hersteloord
   429516 : complexe wondzorg van 30 tot 59 minuten
   429531 : complexe wondzorg van 60 tot 89 minuten
   429553 : complexe wondzorg langer dan 89 minuten

  • Woon- of verblijfplaats van mindervaliden
   429612 : complexe wondzorg van 30 tot 59 minuten
   429634 : complexe wondzorg van 60 tot 89 minuten
   429656 : complexe wondzorg langer dan 89 minuten

  • Dagverzorgingscentrum voor bejaarden.
   429715 : complexe wondzorg van 30 tot 59 minuten
   429730 : complexe wondzorg van 60 tot 89 minuten
   429752 : complexe wondzorg langer dan 89 minuten
 • Voorwaarden:

  • U volgt dezelfde procedure als voor complexe wondzorg.
  • Stuur ter kennisgeving een formulier met bijkomende honoraria naar de adviserend-arts van het ziekenfonds van de patient, via MyCareNet. Dat doet u ten laatste 10 kalenderdagen na de eerste vertrekking. De behandelperiode gedekt door het formulier mag de duur van drie maanden niet overschrijden.
  • Deze bijkomende honoraria voor complexe wondzorg worden niet meegerekend bij de berekening van het dagplafond en kan u aanrekenen bovenop de forfaitaire honoraria voor zwaar zorgafhankelijke patiënten en voor palliatieve patiënten. De bijkomende verstrekkingen kunnen onderling niet gecumuleerd worden tijdens eenzelfde verzorgingsdag.

 • TOEZICHT OP VERBAND ZONDER VERBANDWISSEL
  (verstrekking voordien “toezicht op wonde met bioactief verband”)

Codes:

 • 424255: woon- of verblijfplaats weekdag
 • 424410: woon- of verblijfplaats weekend & feestdagen
 • 424550: praktijkkamer of hersteloord
 • 427836: woon- of verblijfplaats van mindervaliden
 • 424712: dagverzorgingscentrum voor bejaarden.

Alle aan het verpleegdossier toegevoegde foto's moeten beantwoorden aan de voorwaarden die zijn opgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging : bijlage 96 – richtlijnen foto’s

U kan de nomenclatuurnummers raadplegen in art. 8 van de nomenclatuur, de tarieven kan u via de volgende link raadplagen : Honoraria, prijzen en tegemoetkomingen van verpleegkundigen - RIZIV (fgov.be)

Het verpleegdossier inzake wondzorg opmaken en aanvullen

U vindt de opleidingsvoorwaarden waar u moet aan voldoen en de voorwaarden voor het verpleegdossier inzake wondzorg en de foto’s in het verpleegdossier in bijlage 96 aan de verordening geneeskundige verzorging van 28 juli 2003.

Verstrekking “bezoek van een referentieverpleegkundige wondzorg”

De rol van de referentieverpleegkundige wondzorg is uitgebreid. Zo is een behandelende verpleegkundige verplicht om ten minste na 6 weken (maar dit kan ook vroeger) bijkomend advies te vragen aan de referentieverpleegkundige wondzorg of de arts.

Referentieverpleegkundigen kunnen de verstrekkingen “bezoek van een referentieverpleegkundige bij wondzorg” enkel attesteren inzake wondzorg op verzoek van de vaste verpleegkundige, een arts die betrokken is bij de wondzorg of de patiënt.

Vragen en antwoorden

De Overeenkomstencommissie heeft al proactief nagedacht over mogelijke vragen en antwoorden. Het resultaat ervan vindt u via de volgende link : Vragen en antwoorden.

Contacten

Regelgeving inzake verpleegkundigen

​Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres : nursenom@riziv-inami.fgov.be